Čtvrtek 21. ledna 1937

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Mlčoch, dr Markovič, Langr, Košek, Onderčo, Taub.

Zapisovatelé: R. Böhm, Dubický.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 17 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

238 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Dérer, dr Franke, Najman, Zajiček.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce Nebuška.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda:na dnešní den posl. Suroviakovi; na dnešní a zítřejší den posl. Stundovi, Olivovi, Petrovičovi, dr Jos. Dolanskému, dr Szüllömu.

Omluvili se

nemocí posl. dr Porubszky.

Lékařská vysvědčení předložili posl. dr inž. Fulík, Rázus.

Změna v klubu.

Klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" oznámil přípisem ze dne 18. ledna t. r., že namísto ministra Zajička zvolen byl jednatelem klubu posl. Schütz.

Změny ve výborech.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. E. Köhlera za posl. Hirteho; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Bečko za posl. Němce;klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické posl. F. Langra za posl. Tichého.

Do výboru ústavně-právního vyslal:klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. E. Köhlera za posl. Kundta.

Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal: do výboru zahraničního posl. Stundu za posl. Pozdílka, dovýboru živn.-obchodního posl. Hrubého za posl. Slívu, do výboru imunitního posl. Dvořáka za posl. Dufka.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. Slanského za posl. Machačovou.

Od volebního soudu došlo.

Volební soud oznámil přípisem ze dne 21. prosince 1936, č. j. 136/36, že v plenární schůzi téhož dne se usnesl ověřiti volby těchto členů posl. sněmovny:

Josefa Dvořáka, z kandidátní listiny čís.1, jako nástupce zemřelého posl. dr Staňka;

dr Emila Boleslava Lukáče, z kandidátní listiny č. 3, jako nástupce resignovavšího posl. Hrušovského;

Vasila Fuščiče, z kandidátní listiny č. 4, jako nástupce zemřelého posl. Töröka.

Od vlády došlo.

Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 15. října 1936, č. j. 21.595/36 m. r., zprávu o činnosti komise pro zhospodárnění veřejné správy - postoupena výboru ústavně-právnímu.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 18. prosince 1936, že senát projednal a přijal:

v 50. až 54. schůzi dne 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 1936 osnovu státního rozpočtu a finančního zákona na rok 19. 7 (tisk 340-IV sen. 1936);

v 53. a 54. schůzi dne 17. a 18. prosince 1936 osnovy:

zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů N. S. (tisk 353-IV sen. 1936),

zákona, kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní (t. 352-IV sen.1936),

zákona o změně správní působnosti vojenských útvarů (tisk 351-IV sen. 1936) - vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Došlá vládní nařízení

přikázána výborům:

soc.-politickému vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 294 Sb. z. a n., o úpravě mzdových (platových) poměrů zaměstnanců určených k nedělnímu prodeji v obchodních živnostech (přípis předs. vlády č. j.26.718/36 m. r. z 12. prosince 1936);

ústavně-právnímu:

vládní nařízení ze dne 11. prosince 1936, č. 308 Sb. z. a n., o dalším přerušení některých sporů Šluknovské spořitelny (přípis předs. vlády č. j. 27.394/1936 m. r. z 18. prosince 1936),

vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 322 Sb. z. a n., kterým se mění § 26 vlád. nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 238 Sb. z. a n., o nejvyšších přípustných úrokových sazbách (přípis předs. vlády č. j. 28.321/36 m. r. z 31. prosince 1936);

živn.-obchodnímu:

vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936:

č. 301 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve výrobě radiatorů (přípis předs. vlády č. j. 27.609/36 m. r. z 19. prosince 1936),

č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (přípis předs. vlády č. j. 27.610/36 m. r. z 19. prosince 1936);

ústavně-právnímu a živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 11. prosince 1936, č. 303 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení o zákazu zřizovati nové peněžní ústavy a peněžní podniky, jakož i jejich (vedlejší) závody (přípis předs. vlády č. j. 27.721 ai 36 m. r. z 19. prosince 1936);

rozpočtovému, zemědělskému a živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 11. prosince 1936, č. 304 Sb. z. a n., o přechodném snížení celních sazeb na sádlo (přípis předs. vlády č. j. 27.720/36 m. r. z 19. prosince 1936);

soc.-politickému, zemědělskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 323 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost čl. III, § 4 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění vládního nařízení ze dne 9. července 1936, č. 216 Sb. z. a n. (přípis předs. vlády č. j. 28.179/36 m. r. z 31. prosince 1936);

soc.-politickému a živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936:

č. 324 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (přípis předs. vlády č. j. 28.137/36 m. r. z 31. prosince 1936),

č. 325 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 25. června 1935, č. 134 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (přípis předs. vlády č. j. 28.181/36 m. r. z 31. prosince 1936);

technicko-dopravnímu vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 326 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. března 1935, č. 48 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství (přípis předs. vlády č. j. 28.178/36 m. r. z 31. prosince 1936);

zemědělskému a živnostensko-obchodnímu vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936:

č. 327 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství (přípis předs. vlády č. j. 28.180/36 m. r. z 31. prosince 1936),

č. 328 Sb. z. a n., o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou (přípis předs. vlády č. j. 28.138/36 m. r. z 31. prosince 1936);

ústavně-právnímu a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936:

č. 338 Sb. z. a n., o likvidaci společností "Ústřední banka německých spořitelen v republice Československé" ("Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik") v Praze a "Karlovarská spolková banka, společnost s r. o." ("Karlsbader Vereinbank, Gesellschaft m. b. H.") v Karlových Varech (příp. předs. vlády č. j. 28.322/36 m. r. z 31. prosince 1936),

č. 337 Sb. z. a n., o peněžním ústředí československých spořitelen (příp. předs. vlády č. j. 28.323/36 m. r. z 31. prosince 1936);

soc. politickému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 336 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních (příp. předs. vlády č. j. 28.265/36 m. r. z 2. ledna 1937).

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. dr Wolfa vládě Československé republiky o všeobecném stanovisku k polské menšině v Československu (č. D 241-IV);

posl. dr Domina min. školství a nár. osvěty ve věci ochrany přírodního rázu Krkonoš (č. D 253-IV);

posl. J. Sedláčka:

min. školství a nár. osvěty o žádosti obce Bukové, aby byla pojata do obvodu státní měšťanské školy v Brodku u Konic (č. D 254-IV),

min. financí o žádosti paní Františky Dohnalové v Kroměříži, která se dožaduje vydání náhradních československých cenných papírů za válečné půjčky zadržené od r. 1920 a uvolněné výměrem soudu 21. května 1932 (č. D 256-IV),

min. vnitra o žádosti obyvatel továrního domu na rozhraní obcí Doloplaz a Dobromilic (pol. okres Přerov) za připojení do obce Doloplazy (č. D 257-IV),

posl. dr Jos. Dolanského předsedovi vlády, min. školství a nár. osvěty, min. vnitra a min. financí o dodržování parity mezi profesory zemských a státních středních škol na Moravě (č. D 255-IV),

posl. dr Neumana:

min. vnitra:

ve věci nutného zlepšení bezpečnostní služby v pohraničním městě Chvalšiny (č. D 258 - IV),

na neudržitelný postup 16. oddělení zemského úřadu v Praze v řízení o přídělech ze státní stravovací akce jihočeským okresům (č. D 261-IV),

min. spravedlnosti ve věci přetížení soudců, přidělených okresním soudům v jižních Čechách (č. D 270-IV);

posl. Bayera min. školství a nár. osvěty o snižování učení katolické církve řídícím učitelem Adolfem Jordánem v Jindřichově u Hranic při školním vyučování a podivném postupu celé věci insp. Rudolfem Strýčkem (č. D 259-IV);

posl. Otáhala min. zemědělství o protizákonnosti výnosu min. zemědělství ze dne 29. května 1936, čís. 56.097-I-A-36 (č. D 260 - IV);

posl. Franka min. financí o jednání berních úřadů (č. D 246-IV);

posl. Hollubeho min. financí o stranickosti berního úředníka (č. D 247-IV);

posl. Jobsta min. veř. prací a min. vnitra o propuštění dělníka z veřejných silničních prací, protože propuštěný navštívil schůzi sudetskoněmecké strany (č. D 249-IV);

posl. dr Goldsteina min. financí o nadačním domu Šimona z Lämlů (č. D 263-IV);

posl. E. Köhlera min. vnitra, že starosta a velitel četnické stanice v Hostomicích nad Bílinou překročují svůj obor působnosti (č. D 252-IV);

posl. inž. Karmasina:

min. školství a nár. osvěty o soukromém vyučování ve Velkých Bedzanech, okres Topolčianky (č. D 262-IV),

min. pošt a telegrafů o vadném doručování pošty v Grinavě (č. D 267-IV);

posl. inž. Peschky min. soc. péče o postupu úřadovny B Všeobecného pensijního ústavu v Brně proti podniku Rudolfa Raaba v Šumperku (č. D 264-IV);

posl. Obrlika min. nár. obrany o chování majora Josefa Brady z Brna-Králova Pole (č. D 265-IV);

posl. Němce (SdP) min. železnic, že se bez důvodu požaduje pořádková pokuta od horníka (č. D 266-IV);

posl. Axmanna:

min. soc. péče o postupu brněnské úřadovny B Všeobecné pensijní pojišťovny, pokud jde o přiznání a výplatu výbavného člence; č. 859.177 (č. D 268-IV),

min. vnitra o poměrech v olomouckém okresním úřadě (č. D 269-IV).

Odpovědi:

min. nár. obrany na dotaz posl. Jarosse č. D 217-IV;

min. zemědělství na dotaz posl. dr Neumana č. D 188-IV;

min. financí na dotaz posl. dr Korlátha č. D 216-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Návrhy tisky 739, 743, 745, 751 až 753 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zprávy tisky 740 až 742.

Interpelace tisky 735 (I až XVI), 737 (I až X), 738 (I až XV).

Odpovědi tisk 715 (I až IX).

Zápisy o 67. až 70., 72. až 74. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 67. až 74. schůzi posl. sněmovny NSRČ.

Přikázáno výborům.

Výborům zahraničnímu a živn.-obchodnímu přikázal předseda počátkem schůze rozdané tištěné vládní návrhy tisky

746 až 748;

výboru rozpočtovému počátkem schůze rozdaný tištěný vládní návrh tisk 736.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP