Čtvrtek 29. října 1936

Začátek schůze ve 3 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Onderčo, dr Markovič, Langr, Košek, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Vičánek, Sivák,

216 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministři dr Czech, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Kalfus, dr Krofta, inž. Nečas, Tučný, dr Zadina, Zajiček.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška, dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 64. schůzi poslanecké sněmovny, první schůzi čtvrtého zasedání Národního shromáždění, svolaného na dnešní den dekretem pana presidenta republiky ze dne 22. října 1936.

Sněmovna je způsobilá jednati.

Dnešní schůzi posl. sněmovny konáme za okolností zvláště slavnostních a významných. (Poslanci povstávají.)

Včera, v den našeho národního svátku, zavítal k návštěvě našeho pana presidenta republiky, našeho státu a našeho hlavního města mocnář spojeneckého království Rumunského, Jeho Veličenstvo král Carol II s Jeho Královskou Výsostí korunním princem Michalem, velkovévodou z Alby Julie.

Lid náš všude, kudy Jeho Veličenstvo projíždělo, připravil mu srdečné ovace.

Mám za to, že také nám, jako ústavním představitelům lidu, přísluší uvítati a pozdraviti co nejsrdečněji naše vznešené hosty.

Jeho Veličenstvo král Carol nepřijel pouze, aby projevil pozornost a poctu našemu státu a jeho hlavě, nýbrž aby zdůraznil, prohloubil a upevnil svazky, jež pojí bratrské Rumunsko, bratrskou Jugoslavii a náš stát.

Vzácná návštěva Jeho Veličenstva krále a Carola potvrzuje opětně, že pouta těchto svazků jsou hluboko zakotvena v srdcích našich národů a jsou nezničitelna.

Nebylo to velikášství ani bojovná rozpínavost, které daly vznik Malé Dohodě.

Láska k vlasti, touha po právu a pravdě, snaha o všestranný pokrok, obětavá služba lidskosti, kultuře a civilisaci, zejména však živelná touha po klidu a míru spojují naše národy v nerozlučném a bratrském přátelství.

Netoužíme po cizím a chráníme jen životní zájmy svých národů, neboť jsme přesvědčeni, že jsou spravedlivé.

Nemáme proti nikomu úmyslů záškodných ani nepřátelských a rádi podáme přátelskou ruku všem, kdo upřímně pracují pro pokojné soužití národů.

Žádáme jen, aby také státům Malé Dohody bylo zabezpečeno takové místo, jaké jim podle politického, kulturního a hospodářského významu našich národů příslušelo a přísluší.

Jsme hluboce vděčni Jeho Veličenstvu králi Carolovi, že svojí přítomností v naší republice tak slavnostně před celým světem zdůraznil upřímnost a trvalost bratrského spojení našich národů.

Jistě se u nás přesvědčí, že republika Československá stojí a bude státi v lásce a věrnosti ke svým spojencům neochvějně a bezvýhradně.

Naše dějiny svědčí, že národ náš vždy loyálně vytrval při smlouvách čestně uzavřených, že obětavě nesl všecky jejich důsledky a že dovedl za ně hrdinně bojovati, vítěziti i trpěti.

Přáli bychom si upřímně, aby dojmy, které si vzácní naši hosté z republiky odnesou, byly co nejlepší a nejradostnější, aby vyvrcholily v poznání, že náš lid chová k Jeho Veličenstvu, jeho královské rodině a jeho slavnému národu city hluboké upřímnosti a spojenecké věrnosti. (Hlučný potlesk. - Poslanci usedají.)

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. Rázusovi, Borkaňukovi.

Omluvil se

nemocí posl. Bródy.

Změny v klubu.

Klub poslanců "Sudetendeutsche- und Karpathendeutsche Partei" oznámil přípisem ze dne 16. října 1936, že zvolil členy představenstva: předsedou klubu posl. Kundta; 1. místopředsedou posl. dr Hodinu, 2. místopředsedou posl. inž. Karmasina, 3. místopředsedou posl. inž. Richtera, 4. místopředsedou posl. dr Roscheho; jednatelem posl. dr Eichholze.

Změny ve výborech.

Do výboru zahraničního vyslal: klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Rechcígla za posl. Marka; klub poslanců "Sudetendeutsche- und Karpathendeutsche Partei" posl. Franka za posl. Kundta.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Kejmara za posl. Luku.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisy ze dne 24. října 1936, že vláda předložila senátu NSRČ k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy:

zákona o zcizení některých státních nemovitostí v Brně (č. j. 22.345/36 m. r.),

zákona, kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 41/2% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (č. j. 22.346/36 m. r.).

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil:

přípisem ze dne 20. října 1936, k tisku 268-IV/1936 sen., že senát ve 45. schůzi dne 20. října 1936 schválil návrhy výborů národohospodářského a rozpočtového o iniciativních návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisky 6 až 9, 12, 13, 18 až 21, 23, 44, 45, 127, 194, 208 až 217, 224, 226, 227, 233, 238 a 244);

přípisy ze dne 21. října 1936, že senát projednal a přijal ve 46. schůzi dne 21. října 1936 ve znění usneseném posl. sněmovnou osnovy:

zákona, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (tisk 301-IV sen. 1936),

zákona o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (tisk 302-IV sen. 1936).

Došlé dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. dr Zippeliuse ministrovi financí, že finanční strážmistr Spačil v Hojné Vodě pronesl nepřípustné projevy a nepatřičně provedl tělesnou prohlídku (č. D 202-IV),

posl. Němce (SdP) ministrovi pošt a telegrafů, že nebyl dopraven nepolitický dopis zemskému kulturnímu správci říšské divadelní komory Salzmannovi v saské zemské úřadovně (č. D 203-IV),

posl. inž. Richtra ministrovi vnitra, že do Jablonce n. N. byli přiděleni jazykově nezpůsobilí strážníci (č. D 204-IV),

posl. Knöchela ministrovi železnic, že v šatně na osobním nádraží v Č. Lípě jest zaměstnána jazykově nezpůsobilá žena (č. D 205-IV),

posl. J. Sedláčka ministrovi školství a nár. osvěty a ministru financí v záležitosti zřízení nového obvodu učitelky ručních prací pro hraničářské školy ve Valšově v zemi Moravskoslezské (č. D 206-IV).

Odpovědi:

min. spravedlnosti na dotaz posl. Suroviaka č. D 144-IV;

vlády na dotaz posl. Kundta č. D 179-IV.

Rozdané tisky.

Poštou dne 24. října 1936 rozeslána zpráva tisk 651.

Počátkem schůze rozdáno:

Vládní návrhy tisky 650, 656 - přikázány výborům zahraničnímu a živn. obchodnímu.

Návrhy tisky 653 a 657 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zprávy tisky 659 až 662.

Naléhavá interpelace tisk 652.

Interpelace tisky 639 (I až X), 649 (I až XVII), 655 (I až XVI), 658 (I až XV).

Odpověď na naléhavou interpelaci tisk 654.

Odpovědi tisk 638 (I až VIII).

Zápisy o 60. a 61. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. radu.

Těsnopisecká zpráva o 61. schůzi posl. sněmovny.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

okres. soudu v Bratislavě ze dne 21. září 1936, č. Nt XII 113/36, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 13. října 1936, č. 9879/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Bezděka pro přestupek pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. (č. J 186-IV);

kraj. soudu v N. Jičíně ze dne 15. října 1936, č. Nt IX 181/36, za souhlas s trest. stíháním posl. inž. Peschky pro přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (č. J 188-IV );

kraj. soudu v Nitře ze dne 13. října 1936, č. Nt XII 29/36, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 21. října 1936, č. 10.164/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Esterházyho pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. J 189-IV);

kraj. soudu v Liberci ze dne 21. října 1936, č. Nt X 110/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Hollubeho pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. J 190IV);

disc. rady adv. komory v Praze ze dne 16. října 1936, číslo Dis. 418/36, za souhlas s kárným stíháním posl. dr Branžovského (č. J 191-IV).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů živn.-obchodného a zahraničného o vládnom návrhu (tisk 432 ), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu ke schváleniu dodatkové ujednanie k obchodnej a plavebnej smluve medzi republikou Československou a kráľovstvom Rumunským zo dňa 4. júla 1935, uvedené v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 24. apríla 1936, č. 105 Sb. z. a n. (tisk 450).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Líška, za výbor zahraniční p. posl. Světlík.

Dávám slovo prvému p. zpravodaji, za výbor živn. obchodní, p. posl. Líškovi.

Zpravodaj posl. Líška: Slávna snemovňa! (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Zpravodaj posl. Líška (pokračuje): Dňa 4. júla 1935 boly v Bukurešti vymenené noty oboch vlád, ktoré obsahujú oslobodenie od cla všetok materiál, ktorý slúži k propagácii turistického a lázenského ruchu. Stalo sa tak na návrh zástupcov Rumunska na 4. a 5. zasedaní hospodárskej Malej dohody, ktorému návrhu sa v plnej miere vyhovelo, podobne ako sa vyhovelo s ostatnými štátmi, aby sa navzájom propagoval turistický a lázenský ruch.

Túto dohodu schválila naša vláda 29. septembra 1935 a táto dohoda vstúpila v platnosť 1. mája 1936. Táto dohoda tvorí doplňujúcu časť plavebnej a obchodnej smluvy medzi republikou Československou a kráľovstvom Rumunským zo dňa 27. júna 1930.

Živn.-obchodný výbor sa zaoberal 14. mája 1936 touto otázkou a doporučuje Národnému shromaždeniu schválenie tejto úmluvy, a síce v nasledujúcom znení:

Národné shromaždenie republiky Československej schvaľuje dodatkové ujednanie k obchodnej a plavebnej smluve medzi republikou Československou a kráľovstvom Rumunským zo dňa 27. júna 1930, sjednané dňa 4. júla 1935 a uvedené v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 24. apríla 1936, č. 105 Sb. z. a n. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor zahraniční, p. posl. Světlíkovi.

Zpravodaj posl. Světlík: Slavná sněmovno!

Výbor zahraniční jednal ve schůzi dne 15. května 1936 o dodatkovém ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n., připojil se k usneseni výboru živn.-obchodního a doporučuje tuto dodatkovou dohodu posl. sněmovně ke schválení. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Přerušuji projednávání tohoto odstavce, jakož i pořadu této schůze. Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem, který podle § 40 a §u 9, odst. 1, lit. d ) jedn. řádu určí předsednictvo.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hod. 34 min. odpol.)Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP