Čtvrtek 8. října 1936

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: dr Markovič, Langr, Košek, Onderčo, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Dubický, R. Böhm.

243 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministři Bechyně, dr Czech, dr Dérer, dr Kalfus, inž. Nečas, Zajiček.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce Nebuška.

Předseda Malypetr zahájil schůzi v 9 hod. 28 min. dopol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Omluvili se

nemocí posl. Sogl, Knöchel, Obrlik, Sandner, dr Kossey.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. dr Neuwirtha na včerejší den.

Změny ve výborech.

Do výboru branného vyslal klub poslanců "Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei" posl. Zischku za posl. Heegera.

Do výboru rozpočtového vyslal: klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Zářeckého za posl. Křemena; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Zápotockého za posl. Hodinovou-Spurnou, posl. Kopeckého za posl. Kopřivu, posl. Slanského za posl. dr Jar. Dolanského; klub poslanců "Országos keresztény - szocialista, Magyar nemzeti párt és Zipser Deutsche Partei" posl. Esterházyho za posl. A. Nitsche.

Došel dotaz

posl. dr Neumana ministrovi obchodu, průmyslu a živností o propagaci Šumavy, Novohradských hor a rybniční oblasti jihočeské (č. D 195).

Rozdaný tisk

počátkem schůze: Zpráva tisk 635.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 633) zákona o nové úpravě československé měny (tisk 635) [podle §u 35 jedn. řádu] a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 60. schůzi sněmovny dne 7. října 1936

Zpravodajem jest p. posl. Teplanský.

Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Teplanský: Slávna snemovňa!

Rozpočtový výbor prejednal vládny návrh, tlač 633, zákona o novej úprave menovej, a v nočných hodinách schválil znenie vládneho návrhu. Ide o veľmi dôležitý národohospodársky akt, a nie je žiadnou tajnosťou, že k tomuto počinu a opatreniu sme boli donútení okolnosťami, ktoré sa odohrávaly v okolitých štátoch, s ktorými sme v úzkom obchodnom spojení Nemohli sme zostať izolovaní preto, lebo každá izolácia a každý odklad nášho menového opatrenia by nášmu národohospodárstvu zapríčinil nevypočitateľné škody. Pod touto záštitou rozpočtový výbor sa pousiloval, aby vládny návrh zavčas bol dodaný slávnej snemovni, a predostiera osnovu za podklad jednania s určitými poznámkami.

Slávna snemovňa! My sme už upravovali menu, a to v r. 1934. Kto sledoval vtedy debatu, kto sledoval našu tlač, iste mi dá za pravdu, že boli ľudia dvojieho presvedčenia. Jedni prorokovali od úpravy menovej veľké národohospodárske škody, druhí očakávali zlepšenie našich národohospodárskych pomerov. Dnes už táto úprava je za nami, a môžeme počítať s faktom. Faktom je, že sama táto menová úprava prispela k oživeniu nášho národohospodárstva. My sme videli, že sme naše vývozy odo dňa tohoto opatrenia mohli v určitej miere stupňovať a že sa zastavil, by som povedal, ďalší pokles nášho exportu.

Je pravda, slávna snemovňa, že všetko to, čo sa od tohoto vládneho opatrenia očakávalo, sa nesplnilo preto, lebo zároveň s týmto menovým opatrením neprišly všetky tie opatrenia, ktoré sú dôležitým inštrumentom a zdrojom ohľadom oživenia našich národohospodárskych pomerov.

A preto, slávna snemovňa, keď sa my dnes týmto opatrením včleňujeme do medzinárodného obchodného procesu, robíme to na základe vzáj omnej úcty, vzájomného súrucenstva.

My aj dnes v rozpočtovom výbore, a myslím, že aj tu v parlamente, mnohí sme presvedčení, a tomuto presvedčeniu dal výraz aj rozpočtový výbor, že čisto od tohoto menového opatrenia nemôžeme očakávať zlepšenie národohospodárskych pomerov, keby nenasledovaly iné dôležité opatrenia. Medzi týmito opatreniami nie v malej miere na prvé miesto kladieme to, čo všeobecne očakávame nielen u nás, ale i v súsedných štátoch ohľadom ozdravenia nášho exportu, nášho vývozu. V rozpočtovom výbore bolo veľmi hlasite zdôraznené, a zdôrazňujem to i ja, lebo som tiež toho istého presvedčenia, že veľmi dôležitým činiteľom pre zlepšenie našich národohospodárskych pomerov pomimo zahraničného trhu zostáva trh domáci. A preto na zjavy domáceho trhu nesmieme zabúdať. Musí e sa pričiniť všemožným spôsobom, aby naše národohospodárstvo aj v tuzemsku ožívalo. Od menových opatrení, ktoré viedly k súručenstvu západných štátov, očakávame, že sa uvoľní vývoz, že sa odstránia prekážky, ktoré podlamovaly dôveru a podnikanie nielen u nás, ale i v súsedných štátoch. Je to jednak viazanosť našich devízových opatrení, je to ťažkopádne povoľovacie riadenie, sú to ďalej, slávna snemovňa, smluvené pevné kontingenty. Jestli by súručenstvo západných štátov, do ktorého sme sa vtelili, nepokračovalo na zlepšení týchto pomerov a neodstránilo menovite tieto prekážky, ktoré tuná zdôrazňujem - iste že nehovorím nič nového, ale hovorím na základe skúseností, ktoré sa v národohospodárstve u všetkých štátov odohrávajú - nemohli by sme v novom menovom opatrení očakávať náležité zlepšenie. Vieme, že táto izolovanosť najviac škodí podnikaniu, a preto, keď sme sa rozhodli k tomuto kroku, robíme to v tej nádeji, že nastane po tejto stránke uvoľnenie a sblíženie medzi jednotlivými štátmi a že tieto prekážky, ktoré podlamovaly obchod a dôveru, budú odstránené.

Boly tiež hlasy i v rozpočtovom výbore, i v tlači, že snáď by sme mali nižšie devalvovať, že by sme mali na nižšiu hranicu previesť devalváciu. Slávna snemovňa, chceme-li sa vklíniť do hospodárskeho bloku západoeuropských štátov, musíme sa držať určitého merítka, ktoré vyplýva z medzinárodných vzáj omných úmluv. To značí, že nesmieme prísť s nižšou hranicou úpravy našej meny, aby štáty, s ktorými chceme do budúcna obchodovať, nevysvetľovaly to ako dumping. To viedlo rozpočtový výbor k tomu, že schválil vládny návrh a predkladá ho poslaneckej snemovni.

V rozpočtovom výbore takmer všetky koaličné strany zdôrazňovaly, že bude treba vyvinúť veľké úsilie, aby po tejto úprave menovej doma v tuzemsku naša koruna zostala opravdovou korunou. Tuná mám na zreteli, aby v zápätí s touto úpravou sa nepristúpilo k žiadnemu zdražovaniu. Som si vedomý toho, a celý rozpočtový výbor to zdôraznil, že vláda na seba bere veľmi ťažký úkol.

Slávna snemovňa, ale otázka stability našej meny nie je otázkou vlády samej, je otázkou celej našej demokracie, celej našej verejnosti, celého nášho národa, a preto je povinnosťou, aby sme všetci priložili ruku k dielu, aby za každých okolností kľud, poriadok a istota, ktoré sú najdôležitejším zdrojom každého podnikania, za každých okolností boly zachované. Sme presvedčení, že tento úkol môžeme splniť len pri kolektívnej vôli a snahe celého národa.

Slávna snemovňa! Stabilitu a istotu nášho podnikania, či už priemyselného alebo živnostenského alebo zemedelského, vidíme tiež v ľavnom úvere. My máme dnes pre krátkodobé úvery v peňažných ústavoch dostatočné porozumenie, ale tak priemysel, ako zemedelstvo, ako živnosti, volajú po ľavnom dlhodobom úvere. Bez tohoto dlhodobého úveru sa neozdravia naše národohospodárske pomery; to bolo zdôraznené celým rozpočtovým výborom a je mojou povinnosťou, aby som tiež tuná toto pred slávnym plénom poslaneckej snemovne zdôraznil.

Tiež ku kľudnému vývoju našich národohospodárskych pomerov v nemalej miere prispieva poriadok, istota a bezpečnosť v legislatívnych opatreniach, ďalej v daňových opatreniach. Ešte stále sa stretávame so zjavy, ktoré bude treba v našom daňovom systéme zlepšiť, a toto zlepšenie očakávame menovite pri novom prevádzaní novej úpravy novely daňovej, ktorá má vstúpiť v platnosť od 1. januára 1937.

Slávna snemovňa, žiadne teoretické výklady by nám nepomohly, jestli by vláda a parlament ako praktickí pozorovatelia nášho národohospodárstva nepridaly k tomuto menovému opatreniu všetko to, čo oživenie nášho národohospodárstva potrebuje. Náš zahraničný export iste má veľký význam a sme si toho vedomí všetci, preto všemožným úsilím bude treba odstrániť všetky prekážky, ktoré rozvoj tohoto exportu hatia. Budeme museť byť ovšem na stráži a vykonať všetko, aby z pevných platov a z dennej mzdy žijúci ľudia následkom zdražovania neprišli o svoj malý dôchod, a po tejto stránke vláda, ako ráčite vedeť, vydáva zároveň s týmto opatrením vládne nariadenie, kto rým budú všetky takéto zjavy neblahé, ktoré by chcely koristiť cieľom špekulatívnym, s tou najväčšou rozhodnosťou potierané.

Iste očakávame, že medzinárodné súručenstvo, ktoré úpravou menovou pripravuje akýsi medzník lepšieho podnikania, pričiní sa o to, aby všetko to a všetky tieto nádeje, ktoré sa do tohoto opatrenia kladú, boly splnené.

Slávna snemovňa, preto spomínam túto okolnosť, lebo tieto veľmi dôležité vzájomné styky a vzájomné obchodne-celné opatrenia, ktoré bude treba renovovať, nezávisia čisto od našej vlády, ale závisia od celého súručenstva, ktoré týmto činom naznačuje, že činí s touto menovou úpravou krok k zlepšeniu všeobecnej obchodne-celnej politiky.

Rozpočtový výbor vyslovil jednotné prianie, aby vláda čo najprísnejšie bedlila, aby cenová hladina bola za každých okolností dodržaná.

Rozpočtový výbor doporučuje posl. snemovni, aby osnovu zákona prijala v tom istom znení, ako sa ussniesol rozpočtový výbor. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): K této věci jsou přihlášeni řečníci, zahájím proto rozpravu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji lhůtu řečnickou 60 minut na klub a po 20 minutách poslancům mimo klub. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Přihlášeni jsou řečníci na straně "proti": pp. posl. Esterházy, Zápotocký, dr Pružinský.

Dávám slovo prvému řečníku, p. posl. Esterházymu.

Posl. Esterházy (maďarsky): Ctená posl. snemovňa!

Zasa nám bola predložená osnova zákona, ktorý máme odhlasovať tempom rychlovlaku. My, čo sme na strane opozície, lebo sme presvedčení, že vláda neplní svoje povinnosti voči obyvateľstvu na Slovensku, odhlasovali by sme túto osnovu zákona v tom prípade, keby išlo o to, že on bude prevedený dokonale. (Posl. Vallo [maďarsky]: Veď maďarskí poslanci ani nie sú tuná!) Vy ste však tuná a k vám hovorím. (Předsednictví převzal místopředseda dr Markovič.)

Veľavážení páni! Musíme si objasniť, že v dobe, keď sa utvorila Československá republika, veľká radosť, ako sa zdá, zatemnila súdnosť pánov, ktorí stabilizovali menu; v r. 1922 dopustili sa chyby, že stabilizovali na 17.5 korunu, ktorej hodnota bola vlastne o veľa menšia. Keď sme my Maďari na to poukázali, odbavili ste nás vždy s tým, že rozvraciame štát. Vždy sme na to poukazovali, až v r. 1934 už i vláda pochopila, že treba previesť devalváciu; ale tu sa dopustila novej chyby, lebo na miesto toho, aby kurs koruny dôkladne snížila, previedla iba čiastočnú devalváciu, ktorej dôsledkom je, že o dva roky neskoršie prekvapuje obecenstvo novým devalvačným zákonom.

Veľavážená posl. snemovňa! Nie je to so strany vlády žiadnym spôsobom taká politika, ktorej výsledkom by mohol byť vzrast dôvery voči československ ým vládam i voči československej korune. Pán kol. posl. dr Macek povedal včera v rozpočtovom výbore pravdu, keď riekol, že keby firma Baťa bola snižovala svoje ceny týždenne o 10 %, tu by sa v konečnom výsledku bola položila; keďže však 50 sníženie cien previedla razom, bol celý závod uvedený v obrovský rozmach.

Vláda - zdá sa - je žiarlivá na svoje stanovisko, je žiarlivá na tie ministerské kreslá a nemá odvahy-priznať sa, že tu by bolo treba dôkladnej a silnej devalvácie, keby sa malo docieliť, aby tunajšia nezamestnanosť klesla, keby vláda chcela, aby sa všeobecný blahobyt zväčšil.

Veľavážení páni! Len docela krátko chcem poukázať na to, že je naprosto zrejmé, že v koalícii niet tej jednotnosti, ktorej by bolo treba, aby tento štát naozaj bol vedený k blahobytu. To je zrejmé z toho, že pán predseda vlády dr Hodža dňa 27. septembra vo spojitosti s devalváciou franku prehlásil, že on už dávno pozoruje medzinárodné valutárne deje a že vedel, že k tomu muselo dojsť a že ho neprekvapil čin francúzskej vlády. Ale pán predseda vlády Hodža prehlásil i to, že vláda československá nemá žiadnej potreby, aby učinila nejaké špeciálne opatrenia v dôsledku devalvácie francúzskeho franku.

Za niekoľko dní, čo pán predseda vlády Hodža tento prejav učinil, stal sa diametrálny opak toho, čo sľuboval, a prekvapil nás návrhom zákona o devalvácii. Ale ešte zvláštnejšie je to, že keď pán predseda vlády Hodža dňa 27. septembra povedal - a bolo to sdelené verejnosti úradnou ČTK - že jeho neprekvapily tieto francúzske opatrenia, tu pán minister financií dr Kalfus včera pokladal za vhodné vyriecť, že on bol prekvapený opatreniami valutárnymi, ku ktorým došlo v cudzine. Zkrátka: pán predseda vlády Hodža buďto nepokladal za potrebné, aby svojho kolegu, ministra financií informoval, alebo pánu ministrovi financií vôbec nie je jasné, čo sa deje v cudzozemsku, a tu by mal opustiť svoje miesto, lebo on beztoho neurobí nikdy nejaké opatrenie, ktoré by tento štát poviedlo k všeobecnému blahobytu.

Pán minister financií Kalfus vo svojom expozé povedal, že devalvácie koruny bolo treba už preto, lebo v tejto zemi je väčšia nezamestnanosť než v súsedných štátoch vôbec. Potiaľ je vec správna, ale opytujem sa, či tak ýmto polovičatým riešením, ako je táto devalvácia, pomôže sa veci nezamestnaných? Súdim - a sám pán minister financií to tvrdí vo svojom expozé - že devalvácie je treba i preto, aby sme si zabezpečili export; ja však nevidím zabezpečený export tam, kde hodnotu koruny snižujeme jednostranne a opatreniami polovičatými. Nech vláda československá už raz sostúpi s toho vysokého koňa a uváži, že Československá republika je malým štátom, nech chápe, že je ešte v detských botkách a nech sníži hodnotu koruny hlbšie a zavedie také sociálne opatrenia, ktorými by sa mohla všeobecná nezamestnanosť úspešnejšie snížiť.

Vláda na nás chce, aby parlament bez akejkoľvek rezervy odhlasoval túto osnovu zákona už preto, lebo je to záujem štátu. I keby tomu tak bolo, ani vtedy nemôžeme odhlasovať túto osnovu zákona, lebo ona poskytuje vláde nové a širšie zmocnenie, ktorého si ona absolútne nezasluhuje, a nezasluhuje si na základe svojej doterajšej činnosti ani toho, aby sme ju svojou dôverou podporovali. V dobe zmoc ňovacích zákonov môže vláda robiť demokratickú diktatúru, avšak len bez nas a bez našej dôvery.

Ctená posl. snemovňa! Tuná hovorí sa všeobecne o tom, že československú korunu bolo treba devalvovať preto, lebo bol devalvovaný francúzsky frank. Nuž, tážem sa, či je Československá republika sosobášená s Francúzskom? Ak Francúzsko skočí do vody, skočí za ním i Československo? To je naprosto nemožné a ničím nepodložené, lebo ujasnime si už raz a konečne, že republika Francúzska bude posledná, ktorá prikvapí na pomoc Československej republike, keď táto skutočne bude vo vážnom nebezpečí.

V nedeľu bol v Bratislave konfiškovaný maďarský list "Hiradó", lebo napísal, že devalvácia bude sa pohybovať od 16 do 20 %. A v tej istej dobe pražské noviny otvorene prinášaly už devalváciu a vôbec neboly konfiškované. Ale páni, ani ja nie som si na čistom s tým - a myslím že je tomu tak i s veľaváženou poslaneckou snemovňou - do akej miery pojde devalvácia. Pán predseda vlády včera riekol, že sa počíta s tým, že devalvácia nebude 16 % vyššia v prípade, ak nenastane vis major so strany štátov, ktoré tiež previedly devalváciu a s ktorými je Československá republika hospodársky spojená. Páni moji, to znamená, že dnes to činí 16 % a snáď pozajtre, ak Blumovi či niekomu inému napadne nejaký nový manéver, dojde k ďalšej devalvácii o 4%, potom o 5. Naproti tomu nezamestnaní budú daní na pospas najväčšej neistote a hospodárska situácia obyvateľstva, bez toho už iste nie ružová, zvrhne sa v ešte horšiu, lebo ja neverím tomu, že by táto osnova zákona nevyvolala všeobecné zdraženie. Vláda sľubovala opatrenia proti všeobecnému zdražovaniu a zmocnila ministra vnútra, aby on zdražovaniu zabránil.

Ja tomu neverím. I keď ceny obilia v dôsledku obilného monopolu zostanú na dnešnej úrovni, ceny ostatných predmetov všeobecnej potreby sa zvýšia. Obchodníci, či chcú či nechcú, budú museť ceny zvýšiť a vláda bude proti tomu bezmocná práve tak, ako bola bezmocná voči akémukoľvek zdražovaniu za devalvácie v r. 1934. A páni moji, jestliže pán minister financií povedá, že vláda pokladá za svoj najvyšší úkol úspornosť a zachovanie rovnováhy rozpočtu i napriek devalvácii, tu by bol lepšie urobil, keby to bol povedal inokedy, a nie práve v deň, kedy sa predkladá štátny záverečný účet z r. 1935, dľa ktorého vláda v r. 1935 prekročila riadny rozpočet o viac než poldruhej miliardy. Za takýchto okolností nemôžeme chovať dôveru k tejto vláde, ktorá vždy len hovorí, dostáva zmocnenia a zvráti naprosto všetko, čo by sa srovnávalo so zásadou demokracie a riadneho hospodárenia.

Veľavážená posl. snemovňa! Bol by som ochotný odhlasovať túto osnovu v tom prípade, keby som mal istotu, že táto osnova zákona učiní prietrž nezamestnanosti a zažehná sociálne galiby. Keďlže však vidím, že je to len opatrenie, ktorého trvanie je len krátku dobu odmerané, a keďže vidím, že po ňom musí prísť opatrenie nové, inemám dôveru vo vládu. Nemôžem odhlasovať túto osnovu zákona najmä preto, lebo ona mala byť prejednaná tak, aby bolo prv zabezpečené, že ku všeobecnému zdražovaniu nedojde, aby sa nezdražil chlieb robotníka, aby poklesla nezamestnanosť, a až potom sa mohlo siahnuť ku sníženiu hodnoty koruny.

Vláda - zdá sa - v tomto prípade chová sa tak, ako majiteľ psa, t. j. usekáva chvost psa po kúskoch, nedbajúc na to, ako veľmi to bolí a aké opätovné bolesti to pôsobí. Jestliže by sa pán minister Kalfus zapodieval chovom psov, zaiste by uťal psovi chvost naraz a nie po kúskoch.

Páni moji! Jestliže hovoríme o devalvácii a pojednávame o znehodnotení československej koruny a vrháme slovo "devalvácia" medzi masy, nemôžem nepoužiť príležitosti, aby som poukázal na to, že ak ide tuná o devalváciu koruny, nesmieme devalvovať tiež duše a menovite nesmieme devalvovať duše mládeže. Hneď vám odôvodním, prečo to povedám. Minulú nedeľu konala Slovenská liga shromaždenie v Košiciach. Sohnali tam všetky školské deti a tu pred nimi Metod Bella vychvaľoval sovietské republiky a požadoval prehĺbenie stykov so sovietmi. Je to kántrenie duší a proti tomu musíme my čo najrozhodnejšie protestovať. My nemôžeme dopustiť, aby v tejto krajine s devalváciou koruny boly devalvované i duše. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Hanba je, keď vezmú školskú mládež a táto mládež je povinná ísť na schôdzu, kntorú vydržiava Slovenská liga, aby propagovala myšlienku sovietsku. To je hanba. (Výkřiky komunistických poslanců.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP