Středa 7. října 1936

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Taub, dr Markovič, Langr, Košek, Onderčo, Mlčoch.

Zapisovatelé: Vávra, de Witte.

232 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády dr Hodža; ministři dr Czech, dr Černý, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Kalfus, dr Krofta, Machník, Najman, inž. Nečas, dr Spina, dr Šrámek, dr Zadina, Zajiček.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 60. schůzi poslanecké sněmovny.

Sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na tento týden posl. Polívkovi, Bečkovi.

Omluvili se

nemocí posl. Liebl, Schenk.

Nový ministr.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 3. července 1936, č. j. 5291 909-S/36 m. r., že pan president republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 2. července t. r. posl. Zajička ministrem.

Vzdání se mandátu.

Posl. Hrušovský oznámil přípisem ze dne 6. října 1936, že vzdal se poslaneckého mandátu.

Změny ve výborech.

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Neuwirtha za posl. Knorreho.

Do výboru kulturního vyslal klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. Schluscheho za posl. Zajička.

Do výboru zahraničního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Neuwirtha za posl. Birkeho.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Kleina za posl. Brožíka a posl. Němce (soc. dem.) za posl. Bečko.

Do výboru techn.-dopravního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Hollubeho za posl. dr Eichholze; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Nepomuckého za posl. Synka; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr. Kozáka za posl. Fialu; klub poslanců čsl. strany lidové dne 26. září 1936 posl. Petra za posl. Janalíka, dne 2. října 1936 posl. Janalíka za posl. Petra.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Eichholze za posl. Kundta; klub poslanců národního sjednocení posl. dr Rašína za posl. inž. dr Touška; klub poslanců národní obce fašistické posl. Trnku za posl. dr Branžovského; klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. Kunze za posl. Viereckla.

Do výboru zásobovacího vyslal: klub poslanců republikánské strany zeměděl. a malorol. lidu dne 24. září 1936 posl. Chloupka za posl. Mrskošovou, dne 5. října 1936 posl. Mrskošovou za posl. Chloupka; klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Wollnera za posl. Jobsta; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Ešnera za posl. Jurnečkovou-Vorlovou.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Hodinu, inž. Richtera a dr Roscheho za posl. Kliebera, Knorreho a inž. Peschku.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 7. července 1936, č. j. 15.253/36 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona, jímž se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném.

Došla vládní nařízení.

Předseda přikázal výborům:

sociálně-politickému vládní nařízení:

ze dne 12. června 1936, č. 164 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 15. února 1922, č. 71 Sb. z. a n., o vystěhovalectví (přípis č. 14.920/36 m. r. z 30. června 1936),

ze dne 19. června 1936, č. 169 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva (č. 14.915/36 m. r. z 1. července 1936),

ze dne 9. července 1936:

č. 216 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost článku III, § 4 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 16.296/36 m. r. z 15. července 1936),

č. 217 Sb. z. a n., o zprostředkování práce (č. 16.297/36 m. r. z 15. července 1936);

technicko-dopravnímu a ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 12. června 1936, č. 165 Sb. z. a n., o úlevách pro motorová vozidla (č. 14.919/36 m. r. z 1. července 1936);

živn.-obchodnímu a zemědělskému vládní nařízení:

ze dne 12. června 1936, č. 166 Sb. z. a n., o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v r. 1936 (č. 14.916/36 m. r. ze dne 1. července 1936),

ze dne 9. července 1936:

č. 219 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n. (č. 16.299/36 m. r. ze dne 15. července 1936),

č. 251 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobu a dextrinu (č. 20.430/36 m. r. ze dne 1. října 1936),

č. 252 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobového cukru do tuzemska (č. 20.429/36 m. r. z 1. října 1936),

zemědělskému vládní nařízení:

ze dne 19. června 1936:

č. 167 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 186 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se chovu a výkrmu vepřového dobytka, č. 14.917/36 m. r. z 1. července 1936),

č. 168 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech (č. 14.918/36 m. r. z 1. července 1936);

ze dne 9. července 1936:

č. 218 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 280 Sb. z. a n., o způsobu propočítávání cen obilí po dobu účinnosti vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení je měnících nebo doplňujících (č. 16.298/36 m. r. z 15. července 1936),

č. 221 Sb. z. a n., o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1936/1937 (č. 16.300/36 m. r. z 15. července 1936);

ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 26. června 1936, č. 195 Sb. z. a n., o změně příslušnosti k vedení pozemkových knih (č. 16.040/36 m. r. ze dne 13. července 1936);

ústavně-právnímu a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 3. července 1936, č. 194 Sb. z. a n., o další státní podpoře vývoje spořitelnictví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (č. 15.847/36 m. r. z 11. července 1936);

rozpočtovému vládní nařízení ze dne 8. července 1936, č. 202 Sb. z. a n., o změně vládního nařízení ze dne 25. března 1936, č. 69 Sb. z. a n., kterým byl změněn a doplněn zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (č. 15.846/36 m. r. z 11. července 1936);

rozpočtovému a zemědělskému vládní nařízení ze dne 3. července 1936, č. 190 Sb. z. a n., o přechodném snížení celních sazeb na sádlo (č. 15.845/36 m. r. ze dne 11. července 1936);

kulturnímu vládní nařízení ze dne 9. července 1936, č. 214 Sb. z. a n., o zkouškách učitelské způsobilosti pro školy obecné a měšťanské v zemi Podkarpatoruské (č. 16.294/36 m. r. z 15. července 1936);

živn.-obchodnímu, zemědělskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 9. července 1936, č. 215 Sb. z. a n., kterým se doplňují ustanovení čl. IV vládního nařízení ze dne 10. června. 1933, č. 96 Sb. z. a n., o úpravě celního sazebníku (16.295/36 m. r. z 15. července 1936);

živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 9. července 1936, č. 228 Sb. z. a n., o některých organisačních a jiných opatřeních v textilní výrobě (č. 17.009/36 m. r. ze dne 27. července 1936).

Ze senátu došlo.

Místopředseda senátu N. S. R. Č. sdělil, že senát projednal a schválil:

ve 39. schůzi dne 30. června 1936:

dodatkovou dohodu k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsanou v Praze dne 9. dubna 1936 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 106 Sb. z. a n. (tisk 205-IV sen. 1936),

dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n. (tisk 206-IV. sen. 1936) - (přípisy ze dne 30. června 1936);

ve 40. a 41. schůzi dne 1. a 2. července 1936 ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou osnovy:

zákona, kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (tisk 254-IV sen. 1936),

zákona, kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (tisk 256-IV sen. 1936) - (přípisy ze dne 2. července 1936);

ve 41. schůzi dne 2. července 1936 osnovu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 255-IV sen. 1936) - (přípis ze dne 2. července 1936);

ve 42. schůzi dne 3. července 1936 osnovy:

zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 259-IV sen. 1936),

zákona o pracovním poměru redaktorů (tisk 260-IV sen. 1936),

ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem (tisk 261-IV sen. 1936) - (přípisy ze dne 3. července 1936) - vesměs ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

Dále sdělil přípisy ze dne 3. července 1936, že senát usnesl se ve 42. schůzi dne 3. července 1936 učiniti posl. sněmovně návrh, aby o dalších 6 měsíců prodlouženy byly lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o vládních návrzích:

zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk sněm. 2189-II, tisk. sen. 1-IV/1936),

zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk sněm. 474-IV, tisk sen. 201-IV/1936).

Došlé dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. Knotka ministru vnitra ve věci svolání schůze obecního zastupitelstva v Leštince z nařízení okresního úřadu ve Vysokém Mýtě dne 17. června 1936 (č. D 158-IV);

posl. Vičánka a Stanislava ministru školství a nár. osvěty o potrestání žáků v Čejči a Hovoranech za to, že vítali pana. presidenta republiky v orelském kroji (č. D 159-IV);

posl. Sogla ministru nár. obrany o cvičeních ve zbrani v rolnických krajinách (č. D 160- IV);

posl. Kopřivy ministru nár. obrany ve věci úmrtí vojína tel. praporu č. 1, 3. rota v Kutné Hoře Vincence Bíška (č. D 161-IV);

posl. dr Goldsteina:

ministru financí:

ve věci pana Ondřeje Mrázka, Bererovo (č. D 162-IV),

ve věci pana Emericha Gottlieba, obchodníka ve Fryštátu (č. D 187-IV),

ministru vnitra ve věci policejní zprávy o komunistické demonstraci v Bratislavě dne 24. srpna t. r. (č. D 182-IV);

posl. Uhlíře ministru financí ve věci nedostatečného obsazení důchodkových kontrolních úřadů ve Slezsku (č. D 164-IV);

posl. Jobsta ministru zahraničních věcí o činnosti našich konsulátů (č. D 163-IV);

posl. Neumeistera ministru financí ve věci trafiky v Hrušově n. Odrou (č. D 166-IV);

posl. J. Sedláčka:

ministru financí a veř. prací ve věci zadání natěračských prací na. přístavě bratislavském "Státní stavební správou pro stavbu přístavu v Bratislavě" a podezření korupce (č. D 167-IV),

ministru spravedlnosti a vnitra v záležitosti neoprávněného převodu majetku Dobrovolného tělocvičného hasičského sboru v Prostějově ve prospěch Spolku německého domu v Prostějově za účasti okresního soudce dr Fleischhackera (č. D 172-IV),

předsedovi vlády o katastrofálním stavu finančního hospodářství a neschopnosti země Moravskoslezské platiti ošetřovací útraty (č. D 174-IV),

ministru železnic v záležitosti zákazu výzdoby nádraží v Újezdě a Uničově při slavnosti Národní jednoty u příležitosti otevření hraničářské školy v Pasece u Šternberka (č. D 175- IV),

ministrům školství a nár. osvěty, vnitra a sociální péče v záležitosti nepřijetí řady vysokoškolských studentů - dosavadních chovanců Kounicových kolejí v Brně - ve školním roce 1936/37 do těchto kolejí a v záležitosti zákroku pro ozdravění poměrů v Kounicových kolejích (č. D 189-IV),

ministrovi pošt a telegrafů v záležitosti zřízení poštovních schránek na státních autobusech (č. D 193-IV);

posl. Wagnera ministru pošt a telegrafů o nedbalém vykládání pošty na trati Certlov - Lipno (č. D 168-IV);

posl. inž. Karmasina ministru školství a nár. osvěty o německém školství v karpatských zemích (č. D 165-IV);

posl. Němce ministru vnitra ve věci opětného ustanovení restringovaných železničních zaměstnanců (č. D 169-IV);

posl. Kundta:

ministru vnitra o protizákonném omezení volné kolportáže a nepřípustném vyjádření četnictva v Pětipsech v soudním okresu kadaňském (č. D 173-IV),

vládě o katastrofálním postavení "Německé akademie pro hudbu a výtvarná umění" v Praze (č. D 179-IV);

posl. Polívku:

ministru zemedelstva pre surový útok polesného Pajserleho na robotnika pri stavbe silnice Muráň-Piesok-Študňa (č. D 176-IV),

ministru vnitra o chovanie četníckeho strážmajstra Terberu v Muráni (č. D 177-IV);

posl. dr Zippeliusa ministru financí pro zlé nakládání s panem Karlem Löwym, nezaměstnaným v Běhánkách, čís. 178, orgánem finanční stráže (č. D 180-IV);

posl. dr Köllnera ministru nár. obrany o výnosu o armádních dodávkách (č. D 178-IV);

posl. Koška ministru železnic o přepravní statistice v zemi Podkarpatoruské (č. D 183- IV);

posl. dr Neumana:

ministru financí o pracovních poměrech v tabákové továrně v Čes. Budějovicích (č. D 184-IV),

ministru zemědělství ve věci nutné pomoci malým a středním zemědělcům v okresu vltavotýnském (č. D 188-IV),

ministrovi železnic na odmítání refakční slevy tarifu na dopravu cihel majitelům a nájemcům jihočeských cihelen (č. D 192-IV);

posl. dr Porubszkyho ministru školstva a nár. osvety o neoprávnenom zadržovaní penzie z milosti Gejzovi Csapossovi, učitelovi náboženstva (č. D 170-IV);

posl. Jarossa:

ministru školstva a nár. osvety o maďarskom vyučovaní detí maďarských rodičov na ludovej škole v obci Iňa (č. D 171-IV),

ministrovi verejných prác o náhrade, ktorú má obdržať Matúš Varga, bytom v Perbete, za vyvlastnený pozemok (č. D 186-IV);

posl. Michálka vládě v záležitosti zvýšení kontingentu výroby umělých jedlých tuků v zájmu zásobování obyvatelstva tuky a margarinem (č. D 185-IV);

posl. Šaláta:

ministrom financií a spravodlivosti o bezohľadnom stíhaní občanov dôchodkovým úradom v Žarnovici (č. D 190-IV),

ministrovi vnútra o násilnom vyšetrovaní, prevedenom četníkmi vo Zvolenskej Slatine (č. D 191-IV);

posl. inž. Richtra ministrovi vnitra o jazykové neznalosti policejního úředníka (č. D 181-IV).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP