Úterý 21. dubna 1936

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Mlčoch, Langr, Košek, Onderčo, Taub.

Zapisovatelé: Sivák, Vávra.

242 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Černý, dr Dérer, dr Kalfus, Machník, Tučný.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 36. schůzi poslanecké sněmovny.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Schůzi tuto musím bohužel započíti (Poslanci povstávají.) sdělením o úmrtí posl. Töröka. Zemřel po dlouhé a těžké chorobě, která jej v posledních měsících trvale poutala na lůžko.

Pavel Török narodil se dne 15. ledna 1898 v obci Polanech na východním Slovensku. Vyučil se obuvnictví a pracoval jako obuvnický dělník v Mukačevě.

Do posl. sněmovny vstoupil dne 26. listopadu 1931 jako náhradník posl. Sedorjaka, který se vzdal mandátu. Ve třetím volebním období promluvil několikrát v plenu posl. sněmovny, zvláště při osnovách finančních a hospodářských o sociálních a hospodářských poměrech na Podkarpatské Rusi.

Ve volbách pro čtvrté volební období byl zvolen členem posl. sněmovny ve dvacátém druhém volebním kraji užhorodském. Těžká jeho nemoc nedovolila mu však, aby i v tomto období Národního shromáždění pokračoval v práci poslanecké. Neviděli jsme ho již více na řečnické tribuně, odešel od své práce i od své rodiny v mladém věku 38 let.

Touto vzpomínkou uctili jsme památku zemřelého kolegy. (Poslanci usedají.)

Sdělení předsednictva.

Zastupování ministra.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 26. března 1936, č. j. 2185/1076 S-36 m. r., že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v ministerské radě, při vedení resortní agendy a tak dále, zastupuje pana ministra zahraničních věcí dr Kroftu pan předseda vlády dr Hodža.

Změna ve vládě.

Přípisem ze dne 28. března 1936, č. j. 2309/ 909/36/S m. r., sdělil předseda vlády, že pan president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 28. března t. r. žádosti ministra školství a nár. osvěty dr Frankeho za zproštění řízení ministerstva financí a jmenoval rozhodnutím z téhož dne odborového přednostu ministerstva financí dr Kalfuse ministrem a pověřil jej řízením ministerstva financí.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na tento týden posl. Chloupkovi.

Omluvili se

nemocí posl. Knorre, dr Hodina, Klieber a dr Köllner.

Lékařská vysvědčení předložili posl. dr Holota, dr Porubszky, Beuer.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Polívky, Gajdy, Bródyho na 35. schůzi posl. sněmovny.

Změny ve výborech.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 15. dubna 1936 posl. dr Peterse za posl. Birke, dne 17. dubna 1936 posl. dr Eichholze za posl. dr Kellnera, dne 21. dubna 1936 posl. dr Kellnera za posl. Kundta; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Hladkého za posl. Révaye; klub poslanců čsl. strany lidové dne 7. dubna 1936 posl. Petra za posl. dr Jos. Dolanského, dne 8. dubna 1936 posl. dr Jos. Dolanského za posl. Petra; klub poslanců "Deutsche soz.dem. Arbeiterpartei" posl. Jaksche za posl. Köglera; klub poslanců národního sjednocení posl. Holečka za posl. Ježka; klub poslanců nár. obce fašistické posl. dr Branžovského za posl. dr Dominika.

Do výboru zásobovacího vyslal: klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické dne 31. března 1936 posl. Révaye za posl. Jurnečkovou-Vorlovou, dne 4. dubna 1936 posl. Jurnečkovou-Vorlovou za posl. Révaye; klub poslanců nár. sjednocení posl. Kneborta za posl. Jana Sedláčka.

Do výboru kulturního vyslal: klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Révaye za posl. Hladkého; klub poslanců nár. sjednocení posl. Ježka za posl. dr Domina.

Do výboru branného vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Birke za posl. dr Peterse; klub poslanců komunistické strany Československa dne 30. března 1936 posl. dr Jar. Dolanského za posl. Synka, dne 8. dubna 1936 posl. Dvořáka za posl. dr Jar. Dolanského.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 3. dubna 1936, č. j. 7803/1936 m. r., že vláda předložila senátu NSRČ k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil, že senát projednal a schválil:

v 26. a 27. schůzi dne 24. a 26. března 1936 dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, č. 184 Sb. z. a n. (k tisku 57-IV sen. 1935),

v 27. schůzi dne 26. března 1936 ve znění usneseném posl. sněmovnou osnovy:

zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (k tisku 160-IV sen. 1936),

zákona o stavebním ruchu (k tisku 161-IV sen. 1936),

zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (k tisku 162-IV sen. 1936, - (přípisy ze dne 26. března 1936),

v 28. schůzi dne 27. března 1936 ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou osnovy:

zákona o zproštění povinnosti choditi do veřejné školy obecné nebo měšťanské (k tisku 158-IV sen. 1936),

zákona o nabytí Ostravsko - frýdlantské dráhy státem (k tisku 159-IV sen. 1936),

zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (k tisku 168-IV sen. 1936) - (přípisy ze dne 27. března 1936);

přípisem ze dne 27. března 1936, k tisku 1-IV sen. 1935, že senát usnesl se v 28. schůzi dne 27. března 1936 učiniti posl. sněmovně návrh, aby lhůta daná §em 43 úst. list. k projednání usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II) prodloužena byla o dalších 6 měsíců.

Došlá vládní nařízení přikázal předseda:

Výboru zemědělskému vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 58 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 170 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 20. prosince 1935, č. 241 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství (přípis předs. vlády č. j. 7627/36 m. r. z 3. dubna 1936);

výboru rozpočtovému vládní nařízení ze dne 25. března 1936, č. 69 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (přípis předs. vlády č. j. 7717/36 m. r. z 3. dubna 1936);

výboru živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 27. března 1936, č. 70 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny (přípis předs. vlády č. j. 7716/ 36 m. r. z 3. dubna 1936);

výborům soc.-politickému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 78 Sb. z. a n., o přechodné úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (přípis předs. vlády č. j. 7726/ 36 m. r. z 3. dubna 1936);

výborům ústavně-právnímu, zemědělskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení (přípis předs. vlády č. j. 7724/36 m. r. z 3. dubna 1936);

výborům ústavně-právnímu a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 77 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti nezaměstnaným (přípis předs. vlády č. j. 7725/36 m. r. z 3. dubna 1936).

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. Neumeistera:

ministru financí:

ve věci trafiky ve Vysokém Veselí (č. D 111-IV),

ve věci trafiky v Třinci (č. D 112-IV),

ve věci trafiky v Podolí (č. D 113-IV),

ve věci trafiky v Prostějově (č. D 116-IV),

ve věci trafiky v Nových Hodějovicích (č. D 117-IV),

ministru obchodu a vnitra ve věci autobusové koncese (č. D 119-IV);

posl. dr Neumana ministru průmyslu, obchodu a živností o faktickém zákazu zvýšení počtu kominických koncesí (č. D 114-IV);

posl. Döllinga ministru spravedlnosti o odsouzení Františka Brendla z Kunžvartu pro domnělou urážku veřejných orgánů (č. D 108-IV);

posl. Kirpalové ministru spravedlnosti o neudržitelných poměrech u okr. soudu v Ústí n. L. (č. D 109-IV);

posl. Stanislava ministru spravedlnosti o poměrech v sirotčí pokladně okresního soudu v Hodoníně (č. D 115-IV);

posl. Schenka ministru vnitra a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve věci zdravotní závady městského vodovodu v Hrobu u Duchcova (č. D 118-IV).

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotazy:

posl. Polívku č. D 71-IV,

posl. dr Domina č. D 94-IV;

ministra železnic na dotazy:

posl. Otáhala č. D 44-IV,

posl. Zeminové č. D 66-IV;

ministra vnitra na dotaz posl. Neumeistera č. D 92-IV;

ministra financí na dotaz posl. Dlouhého č. D 41-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Zpráva tisk 394.

Interpelace tisky 386 (I až XII), 388 (I až XIII), 390 (I až V).

Odpovědi tisky 378 (I až XI), 387 (I až X), 392 (I až VIII).

Návrhy tisky 384, 389, 391, 393 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zápisy o 32. a 33. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 30., 32. a 33. schůzi posl. sněmovny.

Publikace mezinárodní informační služby parlamentní "Z cizích parlamentů", ročník XVII, čís. 3-4.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Bratislavě ze dne 16. března 1936, č. Nt XVIII 301/36, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 25. března 1936, č. 3155/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Bečko pro přečin podle §u 1 a §u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 136-IV),

okres. úřadu v Nové Bani ze dne 27. března 1936, č. 467/1936 priest., za souhlas s trest. stíháním posl. Vallo pro přestupek proti nařízení býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 prez. B. M. (č. J 137-IV),

kraj. soudu v Písku ze dne 1. dubna 1936, č. Nt VI 49/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Illinga pro přečin podle §u 18, č. 2 zákona na ochranu republiky (č. J 138-IV),

okres. úřadu v Nové Bani ze dne 27. března 1936, č. 466/1936 priest., za souhlas s trest. stíháním posl. Vallo pro přestupek proti nařízení býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 prez. B. M. (č. J 139-IV),

kraj. soudu trest. v Praze ze dne 31. března 1936, č. Tk VIII 9465/31, za souhlas s vydáním posl. Synka k odpykání trestu žaláře 3 měsíců jedním postem měsíčně zostřeného pro zločin podle §u 15, č. 3 a přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. J 140-IV),

kraj. soudu trest. v Praze ze dne 12. dubna 1936, č. Nt XIX 4/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Stivína pro přečin proti cti, spáchaný tiskem (č. J 141-IV),

okres. soudu ve Frývaldově ze dne 1. dubna 1936, č. Nt 172/36, za souhlas s trest. stíháním posl. Knorreho pro přestupek urážky na cti podle §u 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 142-IV).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP