Čtvrtek 26. března 1936

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Onderčo, dr Markovič, Langr, Košek, Taub

Zapisovatelé: Bergmann, Vičánek.

208 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Dérer, Machník, Tučný.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha, dr Mikyška.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 27 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda: na dnešní den posl. Vierecklovi, Knorremu; na dnešní a zítřejší den posl. dr Zippeliusovi, Světlíkovi, Zajičkovi, dr Jos. Dolanskému.

Omluvil se

nemocí posl. Wollner.

Lékařská vysvědčení předložili posl. A. Nitsch, Hollube, Macoun, dr Holota.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Sidora, Suroviaka na dny 19. a 20. března 1936.

Změny ve výborech.

Do výboru branného vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr Eichholze za posl. Obrlika.

Do výboru zahraničního vyslal: klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu posl. Rechcígla za posl. Rybárika; klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Kundta za posl. Franka.

Do výboru úst. právního vyslal: klub poslanců komunistické strany Československa posl. Švermu za posl. Hodinovou-Spurnou; klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. Zierhuta za posl. Kunze.

Do výboru zásobovacího vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. E. Köhlera za posl. Stangla; klub poslanců národního sjednocení posl. J. Sedláčka za posl. Kneborta.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 21. března 1936, č. j. 6684/36 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisem ze dne 24. března 1936, k tisku 56-IV sen. 1936, že senát projednal a schválil v 25. a 26. schůzi dne 11. a 24. března 1936 dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 13. srpna 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.

Došla vládní nařízení.

Předseda vlády zaslal přípisy ze dne 21. března t. r. vládní nařízení:

ze dne 10. března 1936, č. 48 Sb. z. a n., o dodávkách osiva a krmiv na úvěr zemědělcům v obcích zvlášť těžce postižených živelními pohromami (přípis č. j. 6524/1936 m. r.) - přikázáno výboru zemědělskému;

ze dne 6. března 1936, č. 51 Sb. z. a n., o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy (přípis č. j. 6616/1936 m. r.) - přikázáno výboru ústavně-právnímu.

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. Polívku ministru financií pre výstavbu kasárne finančnej stráže v Kovačovciach, okres Modrý Kameň (č. D 106-IV),

posl. Krosnáře ministru vnitra o protibolševické schůzi svolané p. Nedvědem (č. D 107IV).

Odpovědi:

min. spravedlnosti na dotaz posl. Zápotockého č. D 75-IV,

min. soc. péče na dotaz posl. Kopřivy č. D 40-IV,

min. zemědělství na dotaz posl. F. Richtra č. D 67-IV,

min. vnitra na dotaz posl. dr Novotného č. D 84-IV.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Zprávy tisky 383, 385.

Odpovědi tisk 358 (I až VIII).

Zápisy o 30. a 31. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecká zpráva o 31. schůzi posl. sněmovny.

Návrhy tisky 344, 371, 372, 374 až 377, 379, 382 - přikázány výboru iniciativnímu.

Výboru imunitnímu

přikázány žádosti:

velitelství 1. divise v Praze ze dne 6. března 1936, č. 357/osob. dův. 1936, předložená ministerstvem nár. obrany v Praze ze dne 21. března 1936, č. 2416-pres./2. odděl. 36, za souhlas s řízením před kárným výborem 1. divise pro odsouzení posl. dr Jar. Dolanského pro zločin podle §u 15, čís. 3 a přečin podle §u 18, čís. 1 a 3 zákona na ochranu republiky (č. J 134-IV),

okres. soudu v Hostinném ze dne 23. března 1936, č. Nt 7/36 za souhlas s trest. stíháním posl. Hollubeho pro přestupek podle §u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 135-IV).

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy.

Předsednictvo usneslo se podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu vyloučit z těsnopisecké zprávy o 34. schůzi sněmovny dne 20. března 1936 projevy ohrožující bezpečnost státu z řeči posl. Zápotockého.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 281), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n. (tisk 348).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Hrubý, za výbor zahraniční p. posl. Stunda.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor živn.-obchodní, p. posl. Hrubému.

Zpravodaj posl. Hrubý: Slavná sněmovno! V souboru smluv, které máme se všemi kulturními státy, přichází pro nás nejvíce v úvahu obchodní smlouva s Německem. Bohužel, náš obchodní styk s Německem je reflexem nynějších neklidných poměrů a tak naše obchodní bilance od r. 1933 má stále klesající tendenci.

R. 1933 byl náš vývoz do Německa 104 mil. 519.000 Kč, zatím co dovoz z Německa byl 120,915.000 Kč, takže naše obchodní bilance skončila v tomto roce pasivem 16,396.000 Kč. Tento stav se zhoršil ještě r. 1934, kdy vývoz do Německa činil 120,970.000 Kč a dovoz z Německa 156,480.000 Kč, takže v tomto roce vykázala naše obchodní bilance pasivum 32 mil. 510.000 Kč.

Roku loňského nastalo opět kolísání, takže dovoz z Německa byl již jen 116,550.000 Kč a náš vývoz do Německa 118,330.000 Kč, takže aktivum bylo již jen 1,780.000 Kč.

Nutno však připomenouti, že máme v Německu kromě toho mnoho zamrzlých úvěrů, a to ke konci února asi 287,717.000 Kč úvěrů obchodních, nečítaje v to pohledávky jiné, takže celkové saldo pohybuje se okolo 450 až 500 mil. Kč, jehož likvidace postupuje jenom velmi zvolna. Bylo by proto také třeba dbáti ve vývozu náležité opatrnosti, abychom nefinancovali svými penězi státy cizí.

V tomto vývozu představují největší položku nejen do Německa, nýbrž i do států jiných, naše kvalitní výrobky, jimiž jsou zvláště hudební nástroje, jichž výroba slyne odedávna svou dobrou jakostí. Tento vzájemný vývoz mezi Německem a Československem byl upraven 30. prosince 1935 a byla dohodnuta a sjednána zvláštní dodatková úmluva, kterou se uskutečňuje dohoda mezi oběma průmysly jak v Německu, tak i v našem státě ve výrobě hudebních nástrojů. Podle této dodatkové úmluvy doporučil hudební průmysl obou zemí svým vládám dodatkovou úmluvu, kterou se snižuje říšskoněmecké clo na saxofony československé výroby se 700 RM na 500 RM, a československé clo na německé dechové nástroje a úplné tahací harmoniky se 16 nebo menším počtem basů s 1800 Kč na 960 Kč a opředené struny s 1800 Kč na 1000 Kč za 100 kg.

Československý průmysl má veliký zájem na vývozu saxofonů do Německa, neboť tento vývoz byl mu zajištěn jednak ujednanou celní slevou a zvýšením ročního vývozního kontingentu pro hudební nástroje s 250.000 RM na 420.000 RM.

Poněvadž i dovoz hudebních nástrojů z Německa jest omezen na 50% hodnoty dovozu v r. 1931, jsou vzájemně poskytnuté celní slevy tímto způsobem skoro vykompensovány.

Tato dodatková úmluva byla proto uvedena v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n., a poněvadž po stránce hospodářské vyhovuje potřebám našeho průmyslu, doporučuje živn.-obchodní výbor toto schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednanou mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor zahraniční, p. posl. Stundovi.

Zpravodaj posl. Stunda: Slávna snemovňa!

Zahraničný výbor vo svojom zasadnutí zo dňa 17. marca 1936 uvažoval o všetkých dôvodoch živn.-obchodného výboru a dospel k názoru, že treba vysloviť súhlas s usnesením živn.-obchodného výboru o dodatkovej úmluve k československo-nemeckej hospodárskej dohode a doporučiť pripojené schvaľovacie usnesenie posl. snemovni ku schváleniu.

Následkom tohoto usnesenia zahraničného výboru doporučujem, aby toto schvaľovacie usnesenie posl. snemovňa schválila. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá, a vykonáme proto hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec, a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto schvalovacím usnesení bylo druhé čtení provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned čtení druhé.

Ad 1. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednanou mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n. (tisk 348).

Zpravodajem výboru živn.-obchodního je p. posl. Hrubý, zpravodajem výboru zahraničního p. posl. Stunda.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Hrubý: Nikoli.

Zpravodaj posl. Stunda: Nie sú.

Předseda (zvoní): Není jich.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 299), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu druhý dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n. (tisk 349).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Líška, za výbor zahraniční p. posl. Hrušovský.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor živn.-obchodní, p. posl. Líškovi.

Zpravodaj posl. Líška: Slávna snemovňa! Živn.-obchodný výbor prejednal vládny návrh tlač 299 z r. 1936, ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu republiky Československej k prejavu súhlasu II. dodatkový protokol k obchodnej a plavebnej úmluve medzi Československom a Finskom zo dňa 2. marca 1927, podpísaný v Prahe dňa 28. januára 1936 a uvedený v dočasnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 7. februára 1936, č. 30 Sb. z. a n.

Doporučuj em slávnej snemovni, aby tento dodatkový protokol schválila. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor zahraniční, p. posl. Hrušovskému.

Zpravodaj posl. Hrušovský: Veľactená snemovňa! Zahraničný výbor doporučuje schválenie predloženého schvaľovacieho usnesenia z dôvodov, ktoré zahraničný výbor vo svojej dôvodovej zpráve uviedol. Preto pripojujem sa k prehláseniu a referátu pána kol. referenta z živn.-obchodného výbor.u. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá. Vykonáme proto hlasování.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo usneslo se podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby druhé čtení tohoto schvalovacího usnesení bylo provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP