Úterý 18. února 1936

Začátek schůze ve 3 hod. 13 min. odpol.

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Langr, dr. Markovič, Košek, Onderčo, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: R. Böhm, de Witte.

199 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministr dr. Franke, Machník, dr. Trapl, Tučný.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Horák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr. Říha; jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 27. schůzi poslanecké sněmovny.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Pán posl. Gottwald a Kopecký dostavili se do dnešní schůze, aby vykonali poslanecký slib.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pp. posl. Gottwald a Kopecký ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a pp. posl. Gottwalda a Kopeckého žádám, aby přistoupili ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Gottwald (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Kopecký (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jednacího řádu udělil předseda: na dnešní den posl. dr. Jos. Dolanskému, Jar. Kučerovi, Soglovi; na den 18., 19. a 20. t. m. posl. Mrskošové; na tento týden posl. Bečkovi, Janalíkovi, dr. Goldsteinovi, Bistřickému.

Omluvili se

nemocí posl. Bródy, Martinásek, inž. Künzel, dr. Kugel.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Rázus, dr. Porubszky, dr. Korláth, Marek.

Změny ve výborech.

Výbor soc.-politický zvolil ve schůzi dne 29. ledna 1936 místopředsedou posl. Stejskala, zapisovatelem posl. Jenšovského.

Do výboru soc.-politického vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 27. ledna 1936 posl. Wollnera za posl. inž. Künzela, dne 3. února 1936 posl. inž. Karmasina za posl. Knorre, dne 11. února 1936 posl. Knorre za posl. Wollnera; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické dne 25. ledna 1936 posl. Němce za posl. Bečko, dne 14. února 1936 posl. Bečko za posl. Němce; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Zápotockého za posl. Kopřivu, posl. Döllinga za posl. Schenka; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. Jenšovského za posl. Tučného.

Do výboru ústavně právního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr. Neuwirtha za posl. dr. Zippeliuse.

Do výboru kulturního vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. inž. Karmasina za posl. dr. Eichholze.

Do výboru zdravotnického vyslal klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. Šmejcovou za posl. Zeminovou.

Do výboru zemědělského vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. inž. Schreibera a inž. Lischku za posl. inž. Künzela a F. Nitsche.

Do výboru branného vyslal klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. Pika za posl. Tymeše.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. dr. Hodinu za posl. dr. Rosche; klub poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské posl. Slavíčka za posl. Rodovského; klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické posl. dr. Meissnera za posl. Polacha.

Změny ve vládě.

Předseda vlády sdělil:

přípisem ze dne 24. ledna 1936, č. j. 500/909 S-36 min. rady, že pan president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 23. ledna 1936 podaným žádostem, zprostil ministra dr. Frankeho úřadu ministra pošt a telegrafů a ministra dr. Krčmáře úřadu ministra školství a nár. osvěty a rozhodnutím z téhož dne jmenoval posl. dr. Frankeho ministrem školství a nár. osvěty a posl. Tučného ministrem pošt a telegrafů;

přípisem ze dne 3. února 1936, č. j. 748/1076 S-36 min. rady, že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení § 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v ministerské radě, při vedení resortní agendy a tak dále, zastupuje p. ministra financí dr. Trapla p. ministr školství a nár. osvěty dr. Franke, pana ministra školství a nár. osvěty dr. Frankeho zastupuje p. ministr pošt a telegrafů Tučný a pana ministra pošt a telegrafů Tučného zastupuje p. ministr školství a nár. osvěty dr. Franke.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 5. února 1936, č. j. 2457/36 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona, jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.

Došlé vládní nařízení.

Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 5. února 1936, č. j. 2389/36 m. r., vládní nařízení ze dne 24. ledna 1936, č. 10 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních - přikázáno výboru rozpočtovému.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisy ze dne 29. ledna 1936:

že senát projednal a schválil:

v 17. a 18. schůzi dne 28. a 29. ledna 1936:

úmluvu mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsanou dne 8. června 1934 v Budapešti (tisk 49-IV sen. 1936),

úmluvu mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsanou v Bukurešti dne 5. prosince 1930 (tisk 50-IV sen. 1936),

dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, č. 21 Sb. z. a n. (tisk 52-IV. sen. 1936),

osnovu zákona o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 73-IV sen. 1936),

v 18. schůzi dne 29. ledna 1936 osnovu zákona o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných (tisk 99-IV sen. 1936), ve znění usneseném posl. sněmovnou;

že senát usnesl se v 18. schůzi dne 29. ledna 1936 k návrhu posl. sněmovny, aby o další 21/2 měsíce prodlouženy byly lhůty dané § 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnovách:

zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 2245-I sen.),

zákona o veřejné stráži zemědělské (tisk 699-II sen.),

zákona o ochraně polního majetku (tisk 702-II sen.) a

zákona o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskkej (tisk 1079-III sen.).

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 30. ledna, č. 1686, že senát zvolil v 17. schůzi dne 28. ledna 1936 členy komise N. S. podle § 1 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a přírůstku na majetku sen. Foita, dr. Žišku, Modráčka, Rohlenu, Reyzla, Kvasničku, Nedvěda a Enhubera.

Předseda senátu sdělil dále, že senát projednal a přijal:

v 18. a 19. schůzi dne 29. ledna a 4. února 1936:

osnovu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o požadovaní dopravných prostriedkov pre účely vojenské (tisk 97-IV sen. 1936) - ve znění usneseném posl. sněmovnou,

dohodu mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání módních publikací, sjednanou výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, číslo 115 Sb. z. a n. (tisk 48-IV sen. 1936) - (přípisy ze dne 4. února 1936);

v 19. a 20. schůzi dne 4. a 11. února 1936 osnovu zákona o civilních hlídačích vojenské správy (tisk 100-IV sen. 1936) - ve znění usneseném posl. sněmovnou (přípis ze dne 11. února 1936);

ve 20. a 21. s chůzi dne 11. a 12. února 1936 osnovy:

zákona o spotřební dani z kyseliny octové (tisk 107-IV sen. 1936),

zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (tisk 108-IV sen. 1936),

zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích (tisk 111-IV sen. 1936) - vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou;

v 21. schůzi dne 12. února 1936:

osnovu zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (tisk 109-IV sen. 1936),

dohodu k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednanou ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n. (tisk 53-IV sen. 1936) - (přípisy ze dne 12. února 1936).

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. Polívku ministru školstva a nár. osvety vo veci okr. inšpektora M. Matejdesa z Jelšavy (č. D 71-IV),

posl. V. Sedláčka ministru vnitra o povinnosti majitelů kinokoncese nahráti nejméně filmů čsl. výroby (č. D 72-2-IV),

posl. Zápotockého ministru spravedlnosti v věci teroru vykonaného na dělnictvo v Hartmanicích (č. D 75-IV),

posl. dr. Peterse ministru nár. obrany, že s hudební nástroje pro vojenské kapely čsl. vojska dovážejí z ciziny (č. D 74-IV),

posl. F. Richtra ministru vnitra v záležitost povolávání do školy pro výcvik výkonných důstojníků (č. D 76-IV),

posl. dr. Holotu ministru školstva a nár. osvety o zrušení ľudovej školy v Kiare (č. I 73-IV),

posl. Jobsta ministru financí o nezákonitém postupu výkonného orgánu kaplického berního úřadu (č. D 77-IV),

posl. dr. Kellnera ministru vnitra, že žamberský okr. úřad nedbá ustanovení jazykového nařízení (č. D 78-IV),

posl. dr. Goldsteina ministru pro věci zahraniční ve věci sochaře Rud. Saudka (č. D 79-IV).

Odpovědi:

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Holotu č. D 39-IV;

min. nár. obrany a veř. prací na dotaz posl. Bezděka a Šamalíka č. D 12-IV;

min. školství a nár. osvěty na dotazy:

posl. dr. Domina a Smetánky č. D 32-IV,

posl. dr. Goldsteina č. D 7-IV;

min. železnic na dotazy:

posl. R. Böhma č. D 27-IV,

posl. Otáhala č. D 31-IV,

posl. Otáhala a Hintermüllera č. D 49-IV;

min. vnitra na dotazy:

posl. Tučného, Hampla, Nového, Jenšovského a Bečky č. D 15-IV,

posl. dr. Goldsteina č. D 17-IV;

vlády na dotaz posl. Světlíka a V. Sedláčka č. D 45-IV;

min. průmyslu, obchodu a živností na dotaz posl. Kirpalové a Tauba č. D 52-IV.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP