Středa 4. prosince 1935

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Langr, dr Markovič, Košek, Onderčo, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Bergmann, Vičánek.

245 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Krčmář, Machník, dr Šrámek, dr Zadina.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška.

Předseda Malypetr zahájil schůzi ve 3 hod. 28 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Omluvil se

nemocí posl. Coufal.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Jenšovský, Široký, Rázus.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. Širokého na dny 14. a 15. listopadu.

Vzdání se mandátu.

Posl. dr Slávik oznámil přípisem ze dne 4. prosince t. r., že se vzdal poslaneckého mandátu.

Změny ve výborech.

Do výboru rozpočtového vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 21. listopadu 1935 posl. dr Kellnera, Sandnera a Kundta za posl. dr Rosche, inž. Peschku a Budiga, dne 22. listopadu 1935 posl. dr Peterse, Franka a Obrlika za posl. dr Kellnera, Sandnera a dr Hodinu, dne 25. listopadu 1935 posl. dr Neuwirtha, Birke a dr Zippeliuse za posl. Franka, dr Peterse a Obrlika, dne 26. listopadu 1935 posl. dr Peterse za posl. dr Zippeliuse, dne 27. listopadu 1935 posl. F. Nitsche, inž. W. Richtera, inž. Peschku za posl. Kundta, dr Neuwirtha a Birke, dne 28. listopadu 1935 posl. Knorre za posl. dr Peterse, dne 29. listopadu 1935 posl. Sandnera, dr Jilly, dr Peterse a Hollube za posl. inž. Peschku, inž. W. Richtera, F. Nitsche a Knorre, dne 29. listopadu 1935 posl. Kundta, dr Rosche a inž. Peschku za posl. Sandnera, dr Jilly a Hollube, dne 2. prosince 1935 posl. dr Eichholze a dr Hodinu za posl. Kundta a dr Rosche; klub poslanců "čsl. soc.dem. strany dělnické" dne 2. prosince 1935 posl. Hladkého za posl. dr Macka, dne 3. prosince 1935 posl. dr Macka za posl. Hladkého; klub poslanců "komunistické strany Československa" dne 22. listopadu 1935 posl. Synka za posl. Beuera, dne 26. listopadu 1935 posl. Beuera za posl. Synka, posl. dr Clementise za posl. Kopřivu, dne 27. listopadu 1935 posl. Nepomuckého za posl. dr Clementise, posl. Kopřivu za posl. Beuera, dne 28. listopadu 1935 posl. dr Jar. Dolanského za posl. Nepomuckého, dne 29. listopadu 1935 posl. Dvořáka za posl. dr Jar. Dolanského; klub poslanců "Az országos keresztény-szocialista, Magyar nemzeti Párt, és Zipser deutsche Partei" dne 20. listopadu 1935 posl. A. Nitsche za posl. Szentiványiho, dne 25. listopadu 1935 posl. Jarosse za posl. A. Nitsche, dne 26. listopadu 1935 posl. A. Nitsche za posl. Jarosse, dne 29. listopadu 1935 posl. dr Holotu za posl. A. Nitsche; klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" na den 27. listopadu 1935 posl. Zajička za posl. dr Mayr-Hartinga, na den 28. listopadu 1935 posl. dr inž. Lokschu za posl. Zajička, na den 29. listopadu 1935 posl. Schütze za posl. dr inž. Lokschu, na den 30. listopadu 1935 posl. dr Mayr-Hartinga za posl. Schütze; klub poslanců "národního sjednocení" posl. dr Rašína za posl. Špačka, dne 4. prosince 1935 posl. Špačka za posl. dr Rašína.

Do výboru zemědělského vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 21. listopadu 1935 posl. inž. Karmasina za posl. inž. Schreibera, dne 26. listopadu 1935 posl. Fr. Nitsche za posl. inž. Lischku; klub poslanců strany "Bund der Landwirte" posl. R. Böhma za posl. Kunze.

Do výboru soc.-politického vyslal: klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" posl. Sandnera za posl. dr Köllnera; klub poslanců čsl. soc.dem. strany dělnické dne 19. listopadu 1935 posl. Brožíka za posl. Pika, dne 22. listopadu 1935 posl. Bečko za posl. Kleina, dne 28. listopadu 1935 posl. Kleina za posl. Brožíka; klub poslanců čsl. strany nár.socialistické posl. Lance za posl. Fr. Langra; klub poslanců strany "Bund der Landwirte" dne 25. listopadu 1935 posl. Zierhuta za posl. Kunze, dne 25. listopadu 1935 posl. Kunze za posl. Zierhuta.

Do výboru techn.-dopravního vyslal: klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické dne 22. listopadu 1935 posl. Al. Langra za posl. Brožíka, dne 28. listopadu 1935 posl. Brožíka za posl. Al. Langra; klub poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" dne 26. listopadu 1935 posl. Röslera za posl. inž. W. Richtera, dne 28. listopadu 1935 posl. Liebla za posl. Röslera.

Do výboru zdravotnického vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Hladkého za posl. Kopasze, dne 3. prosince 1935 posl. Kopasze za posl. Hladkého.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. Machačovou za posl. Krosnáře.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců komunistické strany Československa posl. Hodinovou-Spurnou za posl. Švermu; klub poslanců Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei dne 20. listopadu 1935 posl. Zischku za posl. Köglera, dne 21. listopadu 1935 posl. Köglera za posl. Zischku.

Zastupování ministrů.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 22. listopadu 1935, č. j. 8415/1076/S/35 m. r., že při podpisování zákonů a nařízení podle ustanovení §u 1 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., jakož i v případě nepřítomnosti v ministerské radě, při vedení resortní agendy atd. bude p. ministra vnitra dr Černého zastupovati p. ministr zemědělství dr Zadina a p. ministra zemědělství dr Zadinu navzájem p. ministr vnitra dr Černý, a dále že p. ministra školství a nár. osvěty dr Krčmáře bude zastupovati p. ministr zemědělství dr Zadina.

Pokud jde o zastupování p. ministra zahraničních věcí dr Beneše, zůstává v platnosti zastupování předsedou vlády.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu k projednávání a schválení Národním shromážděním návrhy:

zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci (přípis č. j. 21.298/35 m. r. ze dne 26. listopadu 1935),

zákona o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (přípis č. j. 21.620/35 m. r. z 30. listopadu 1935).

Ze senátu došlo

Předseda senátu sdělil:

přípisem ze dne 27. listopadu 1935, k tisku 1-IV sen. 1935, že senát usnesl se v 11. schůzi dne 27. listopadu 1935 učiniti sněmovně návrh, aby o další 4 měsíce prodloužena byla lhůta daná §em 43 úst. listiny k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-II) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-II);

přípisy ze dne 28. listopadu 1935, že senát usnesl se ve 12. schůzi dne 28. listopadu 1935 k návrhu posl. sněmovny, aby o další 2 měsíce prodlouženy byly lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnovách:

1. zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 1-IV) (k tisku sen. 2245-I),

2. zákona o veřejné stráži zemědělské (tisk 2-IV) (k tisku sen. 699-II),

3. zákona o ochraně polního majetku (tisk 3-IV) (k tisku sen. 702-II),

4. zákona o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 4-IV) (k tisku sen. 1079-III);

přípisem ze dne 28. listopadu 1935, k tisku 43-IV sen. 1935, že senát v 11. a 12. schůzi dne 27. a 28. listopadu 1935 přijal osnov u zákona, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě, a to ve znění odchylném od usnesení posl. sněmovny.

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. Beuera ministrům vnitra a spravedlnosti o ztýrání dělníka Sonnenberga z Něm. Libiny (č. D 30-IV);

posl. dr Domina a Smetánky ministru školství a nár. osvěty ve věci zřízení obch. akademie v Jindř. Hradci (č. D 32-IV);

posl. Stanislava ministrům zemědělství, vnitra a veř. zdravotnictví o zavlažování luk v povodí řeky Moravy (č. D 33-IV);

posl. Polívku:

vláde vo veci katastrofálneho položenia obce Podbielu v Orave (č. D 34-IV),

ministrům železníc a nár. obrany vo veci výstavby železnice Poprad-Dobšiná (č. D 35-IV);

posl. dr Porubszkyho:

vláde o naliehavej úprave penzií tak zv. štvrtej kategorie staropenzistov (č. D 29 -IV),

ministrom financií a zemedelstva o ťažkej situácii producentov vína na Slovensku a Podkarpatskej Rusi a o snížení dane z vína (č. D 36-IV);

posl. Wollnera ministru vnitra o zadávání veřejných dodávek (č. D 37-IV);

posl. R. Böhma ministrům zemědělství a spravedlnosti, aby ústavně-právní výbor ihned projednal a posl. sněmovna schválila zákony o veřejné stráži zemědělské a o ochraně polního majetku (č. D 38-IV).

Odpovědi:

min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Polívku č. D 26-IV;

min. veř. prací na dotazy:

posl. Polívku č. D 13-IV,

posl. Krosnáře č. D 11-IV;

min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Neumeistera č. D 28-IV.

Rozdané tisky.

Dne 29. listopadu 1935 poštou rozeslána zpráva tisk 139.

Počátkem schůze rozdáno:

Vládní návrhy tisky 142, 153 až 156 - přikázány výboru rozpočtovému, tisky 158 a 159 - přikázány výboru ústavně-právnímu.

Usnesení senátu tisk 149 - přikázáno výborům kulturnímu, ústavně-právnímu a rozpočtovému.

Zprávy tisky 140, 15.0, 157.

Návrhy tisky 130 až 132, 134 až 138, 144 až 146, 148 - přikázány výboru iniciativnímu.

Naléhavé interpelace tisky 143, 151.

Interpelace tisky 133 (I až XV), 141 (I až XV).

Odpověď na naléhavou interpelaci tisk 152.

Zápisy o 7. až 14. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Těsnopisecké zprávy o 8. až 14. schůzi posl. sněmovny.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu v Nitře ze dne 17. října 1935, č. Nt XII 53/35, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 15. listopadu 1935, č. 11.607/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky pro přečin podle §u 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (§ 176 tr. z.) (č. J 93-IV),

kraj. soudu v Levoči ze dne 14. listopadu 1935, č. Tk III 383/32, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 18. listopadu 1935, č. 11.821/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Zupky pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 94-IV),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 11. listopadu 1935, č. Nt VI 205/35, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 23. listopadu 1935, č. 12.020/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Esterházyho pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 95-IV),

kraj. soudu v Rim. Sobotě ze dne 23. listopadu 1935, č. Nt VI 209/35, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 29. listopadu 1935, č. 12.207/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Esterházyho pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 96-IV),

kraj. soudu trest. v Praze ze dne 28. listopadu 1935, č. To III 757/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Rodovského pro přestupek podle §u 2 zákona o ochraně cti č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 97-IV),

kraj. soudu v Košicích ze dne 23. listopadu 1935, č. Nt V 88/35, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 30. listopadu 1935, č. 12.221/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Slušného pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 3 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n. (č. J 98-IV).

Došlé žádosti podle §u 51 jedn. řádu:

1. členů klubu poslanců "Sudetendeutsche und Karpathendeutsche Partei" o zakročení proti posl. Śliwkovi,

2. posl. Hollubeho o zakročení proti posl. Vallo,

3. posl. Jaksche o zakročení proti posl. Sandnerovi, přikázal předseda výboru imunitnímu k podání písemných zpráv podle §51, odst. 2 jedn.řádu do 48 hodin.

Odvolány žádosti imunitní.

Kraj. trest. soud v Praze přípisy ze dne 25. listopadu 1935, č. Nt XIX 27 až 33/35, odvolal žádosti ze dne 19. září 1935, č. Nt XIX 15, 28 až 33, za souhlas s trest. stíháním posl. Neumeistra pro přečiny proti bezpečnosti cti spáchané tiskem (č. J 71 až 77-IV).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP