Pátek 8. listopadu 1935

Nyní co se týče Německa. V tomto směru považujeme věc za skutečně velmi a vysoce povážlivou. Němec zůstane Němcem, ať tam vládne Vilém, Stresemann nebo Hitler. To je německá povaha. S tím se počítati musí a proto, kdo Němce poznal, podle starého českého úsloví "Mluvte s ním, když je to Němec", vždycky stojí na naprosto objektivním stanovisku vůči nim a je ve střehu, čeká, odkud by chtěli a mohli uhoditi. Obzvláště letošního roku vypuklo tolik špionážních afér, tolik špionů pro Německo stojí před trestními soudy republiky a v posledních dnech byla to taková určitá ironie osudu, že právě v té době, kdy exposé se holedbalo tím, že máme korektní vztah k Německu, propukává současně, přímo explosivně, řada krajně nebezpečných špionážních věcí, založených na velmi široké základně. V tomto směru bývalo by tedy snad na místě, aby exposé mluvilo řečí přímou, vyjadřovalo se konkretněji.

Konečně tu zbývá otázka sovětského Ruska de jure a jeho přijetí do Svazu Národů. Když jsme dodávali a dodáváme sovětům na úvěr, který je vlastně kryt naším národním jměním, pak to nemohlo skončiti jinde, než právě v tomto uznání. Ovšem to je pouhé právní formulování faktického stavu, to nic nemění na našem naprosto odmítavém stanovisku k Sovětům, a naši komunisté jsou rozhodně na omylu, pokud se domnívají, že by snad tato zahraniční smluvní transakce způsobila nějakou změnu v duši československého národa, ten se na věc bude dívat stále stejně.

Se stejného hlediska dlužno posuzovati ovšem i vstup Sovětů do Svazu národů. (Hlasy: To se mýlíte! - Výkřiky.) Až se nebudu mýlit, tak budu Bůh.

Pokud se týče vojenských hodnot onoho paktu se Sověty, těžko se o tom vyjádřiti, poněvadž nevíme, co by v případě konflagrace, v případě, že by Sověty vedly válku, provedl ruský národ, to nám naprosto není známo. Sověty jsou příliš veliké a příliš často jsme viděli dokumentováno, že Sověty ukazují Potěmkinovy vesnice. Nemíním se dotknouti pana ministra zahraničních věcí, ale domnívám se, že jeho názor na Rusko, jeho objektivní znalost Ruska z autopsie je poměrně mladého data, jeho pobyt tam byl příliš krátký, než aby mohl viděti pod povrch. V každém případě Sověty mají také své jiné starosti. Japonsko čím dále tím více projevuje zálusk nejen na Čínské Mongolsko, které sice je státem patřícím formálně Číně, ve skutečnosti však je součástí Sovětů, ovšem ne získanou Sověty, nýbrž poděděnou po carském Rusku. Rovněž mají Japonci zálusk na nejdálnější východ včetně Vladivostoku. Tam budou míti Sověty, myslím, dosti starostí, a proto musím konstatovati, že vlastně resultátem naší chybné zahraniční orientace je to, že jsme orientováni na vzdálenou Francii (Různé výkřiky.), která nota bene výstavbou své východní hranice, vybudováním mohutného obranného díla projevila definitivní rozhodnutí držeti se jen defensivně. (Hlasy: Kam se máme tedy orientovati, podle koho?) Orientace by měla býti na Polsko atd., ale dnes byla prohrána. (Různé výkřiky.) Prohráli jsme ji právě chybnou orientací předchozí. Dále jsme orientováni na vzdálené Sovětské Rusko, o němž také nevíme, jak může jeho armáda dopadnouti v případě konfliktu. A konečně jsme orientováni na poměrně velmi abstraktní Svaz národů, takže nevíme, jak se může věc za takové situace v případě zatěžkávací zkoušky projeviti. (Různé výkřiky.)

Jsme proti nynější zahraniční politice, jsme proti sankcím. (Potlesk fašistických poslanců. - Výkřiky.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

K věcné poznámce se přihlásil pan posl. Beuer. Dávám mu slovo.

Posl. Beuer (německy): Dámy a pánové! Ve středu jsem ve své řeči k poslancům sudetskoněmecké strany položil několik velmi jasných otázek o posledních vyzvědačských případech, o práci "Gestapa", o spojení s říšskoněmeckým rozhlasem atd. Pan posl. dr. Peters nemohl opominouti, aby se zde o těchto otázkách ve své řeči aspoň nezmínil. Ale musím zde konstatovati, že se panu dr. Petersovi absolutně nepodařilo, aby na tyto otázky skutečně jasně odpověděl, ačkoliv jsem mu odevzdal na jeho žádost také osobně jednotlivé zprávy o práci "Gestapa" zde v Československu. Pan dr. Peters zde sice prohlásil, že jeho strana vyloučí ze svých řad všechny, kdož provádějí vyzvědačství za peníze, ale neřekl ani slova o tom, co jeho strana podnikne, aby v této straně vymýtila ducha irredenty a ovzduší vyzvědačství. A na tom záleží a na ničem jiném. Jednotlivé případy zjištěné v poslední době nejsou ničím jiným, než příznaky vysloveně hromadného vyzvědačství, a k tomuto ovzduší, k tomuto hromadnému vyzvědačství dala předpoklad obojetná politika sudetskoněmecké strany. Když se zřetelem ke skutkové podstatě vůdce právního úřadu sudetskoněmecké strany prohlásil, že tato strana oznámí již sama vyzvědačské případy úřadům, neznamená to nic jiného, než že sudetskoněmecká strana má úmysl vydati sama státnímu zástupci často velmi nevinné oběti své politiky. Tyto skutečnosti nebyly vývody dr. Peterse zeslabeny, nýbrž naopak potvrzeny. Ke konci této důležité debaty o zahraniční politice stojí tu sudetskoněmecká strana před celou československou veřejností jako odhalená agentura Třetí říše, jako strana hitlerovského vyzvědačství, jako strana iredentistů ve prospěch Třetí říše. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): K věcné poznámce je přihlášen p. posl. dr. Peters. Uděluji mu slovo.

Posl. dr. Peters (německy): Slavná sněmovno! Mám-li krátce reagovati na vývody pana řečníka přede mnou, mohu to učinit jen, žádám-li vás, abyste nepadali za oběť demagogii, kterou si pan Beuer upravil. Prohlásili jsme zde, že úřady a soudy mají přezkoušeti a zjistiti, co je na celém přece velmi průhledném jednání pánů pravdou a co nikoliv. A máte-li důvěru ke svým úřadům a ke svým soudům, nedáte se vyvésti na vrch makovice takovým nemotorným způsobem. Co jsem zde prohlásil, bylo, co může být řečeno v této chvíli. Co jsem zde uvedl, bylo také prohlášení, že hledíme se vším klidem vstříc prohlídkám v přesvědčení, že se ukáže, jak celá tato akce byla demagogická, prolhaná, a jak hloupá. V této věci nemám již co říci. Buď se tu bude dělati politika státní, nebo se bude dělati politika podle politické nebo stranickopolitické potřeby jednotlivých skupin. Za to neneseme odpovědnost my, nýbrž ti, kdož mají odpovědnost za stát. (Potlesk sudetskoněmeckých poslanců.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava jest skončena.

Podle §u 65 jedn. řádu jest rozpravu o vládním prohlášení zakončiti hlasováním, zda sněmovna prohlášení schvaluje.

Sněmovna může se usnésti, že hlasování odkládá. Takový návrh podán nebyl.

Budeme tudíž hlasovati. Žádám o zaujetí míst. (Děje se.)

Sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s tím, aby sněmovna schválila prohlášení pana ministra zahraničních věcí, učiněné v 8. schůzi dne 5. listopadu 1935, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Prohlášení pana ministra zahraničních věcí jest schváleno. (Potlesk.)

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu. (Výkřiky komunistických a sudetskoněmeckých poslanců.) Prosím o klid.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce pořadu, jímž jest:

2.

Volba výborů:

a) inkompatibilitního,

b) zásobovacího,

c) zdravotnického,

d) 16 členů komise pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

Podle usnesení sněmovny, učiněného v 6. schůzi dne 26. června 1935, mají výbory inkompatibilitní, zásobovací a zdravotnický míti po dvaceti členech. Počet členů komise pro dávku z majetku stanoven jest zákonem č. 309 z r. 1920.

Volby všech těchto čtyř výborů provedeme aklamací. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Vykonáme tedy nejprve volbu výboru inkompatibilitního o 20 členech, s dvěma náhradníky za každého člena.

Žádám o přečtení kandidátní listiny, sestavené podle zásad poměrného zastoupení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Navrženi jsou za členy (první náhradníky, druhé náhradníky):

1. posl. Křemen (Vančo, Židovský); 2. posl. Haupt (Bistřický, Zajíc); 3. posl. Lichner (dr. Tumlířová, Csomor); 4. posl. Remeš (Stivín, Laušman); 5. posl. dr. Goldstein (Bečko, Kopasz); 6. posl. Schulcz (Jaša, Ešner); 7. posl. dr. Moudrý (Hatina, Uhlíř); 8. posl. dr. Neuman (Fiala, Tykal); 9. posl. dr. Jos. Dolanský (Bezděk, Stanislav); 10. posl. dr. Novák (Knotek, R. Böhm); 11. posl. Al. Beneš (Kejmar, Oliva); 12. posl. Katz (Kögler, Zischka); 13. posl. E. Köhler (Axmann, Nemetz); 14. posl. Obrlik (G. Böhm, May); 15. posl. Hirte (inž. W. Richter, Birke); 16. posl. Kliment (dr. Clementis, Beuer); 17. posl. dr. Jar. Dolanský (Appelt, Török); 18. posl. Šalát (Haššík, Sivák); 19. posl. Slušný (Sidor, Florek); 20. posl. inž. dr. Toušek (Holeček, Knebort).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržení jsou zvoleni.

Vykonáme nyní volbu výboru zásobovacího.

Žádám o přečtení kandidátní listiny, sestavené podle zásad poměrného zastoupení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Navrženi jsou za členy:

1. posl. Haupt, 2. posl. Topoli, 3. posl. Mrskošová, 4. posl. Nový, 5. posl. Jurnečková-Vorlová, 6. posl. Laušman, 7. posl. Šedý, 8. posl. Lanc, 9. posl. Bátková, 10. posl. Bayer, 11. posl. Kunz, 12. posl. Jaksch, 13. posl. Stangl, 14. posl. Knorre, 15. posl. Jobst, 16. posl. Kopřiva, 17. posl. Krosnář, 18. posl. Turček, 19. posl. Knebort, 20. posl. dr. inž. Lokscha.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržení jsou zvoleni.

Nyní vykonáme volbu výboru zdravotnického.

Žádám o přečtení kandidátní listiny, sestavené podle zásad poměrného zastoupení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Navrženi jsou za členy:

1. posl. Bistřický, 2. posl. Židovský, 3. posl. Mrskošová, 4. posl. Jurnečková-Vorlová, 5. posl. Neumeister, 6. posl. Kopasz, 7. posl. Habarta, 8. posl. Zeminová, 9. posl. Hatina, 10. posl. Stanislav, 11. posl. dr. Hula, 12. posl. Kirpalová, 13. posl. dr. Jilly, 14. posl. inž. Karmasin, 15. posl. Obrlik, 16. posl. Machačová, 17. posl. Hodinová-Spurná, 18. posl. Šalát, 19. posl. dr. Novotný, 20. posl. Schlusche.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržení jsou zvoleni.

Nyní vykonáme volbu 16 členů komise Národního shromáždění pro kontrolu dávky z majetku a přírůstku na majetku.

Podle zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., zřizují komisi tuto obě sněmovny tím způsobem, že sněmovna poslanecká volí do ní 16 členů a senát 8 členů.

Prosím, aby přečtena byla kandidátní listina pro 16 členů z posl. sněmovny, sestavená podle zásad poměrného zastoupení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Navrženi jsou za členy:

1. posl. dr. Brdlík, 2. posl. Vencl, 3. posl. Kunz, 4. posl. dr. Macek, 5. posl. Tymeš, 6. posl. Polívka, 7. posl. Bayer, 8. posl. Řičář, 9. posl. Rodovský, 10. posl. Macoun, 11. posl. Knorre, 12. posl. Hollube, 13. posl. Nepomucký, 14. posl. Longa, 15. posl. Kut, 16. posl. dr. Mayr-Harting.

Předseda (zvoní): Kdo tedy souhlasí s přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím navržení kandidáti jsou zvoleni.

Prvou schůzi komise svolám podle předpisu §u 1, odst. 4 zmíněného zákona č. 309 z r. 1920.

Tím jest vyřízen 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3.

Zpráva výboru imunitního k žádosti posl. Zierhuta, aby bylo zavedeno kárné řízení podle §u 51 jedn. řádu proti posl. dr. Neuwirthovi a inž. Künzelovi pro urážku, učiněnou v plenární schůzi poslanecké sněmovny dne 25. června 1935 (tisk 100).

Zpravodajem jest p. posl. dr. Neuman. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Neuman: Slavná sněmovno! V plenární schůzi dne 25. června t. r. konané urazili páni posl. dr. Neuwirth a inž. Künzel pana posl. Zierhuta tím, že jej v plenární schůzi nazvali denunciantem.

Imunitní výbor ve smyslu ustanovení §u 51 jedn. řádu povolal oba obviněné k jednání. Dostavil se p. dr. Neuwirth, který také doznal, že tohoto výroku užil. Imunitní výbor vzhledem k tomu se usnesl navrhnouti slavné sněmovně, aby oběma poslancům, dr. Neuwirthovi a inž. Künzlovi, byla udělena veřejná důtka.

Tlumoče toto usnesení imunitního výboru, prosím slavnou sněmovnu, aby usnesení imunitního výboru schválila v zájmu vzájemného korektního poměru mezi jednotlivými členy této sněmovny. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Podle §u 51 jedn. řádu má sněmovna, vyslechnuvši zpravodaje, slyšeti také obviněného a po případě i žadatele, a poté má po doslovu zpravodajově rozhodnouti bez další rozpravy prostým hlasováním o návrhu výboru imunitního, po případě o návrzích podaných podle §§ 47 a 48 jedn. řádu.

Jest nám tedy po panu zpravodaji slyšeti nejprve obviněné, jimiž jsou posl. dr. Neuwirth a inž. Künzel, a po nich uraženého žadatele, jímž jest posl. Zierhut.

Než jim udělím slovo, navrhuj podle usnesení předsednictva lhůtu řečnickou 10 minut. (Námitky nebyly.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Dávám slovo nejprve obviněnému p. posl. dr. Neuwirthovi.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP