Středa 6. listopadu 1935

Začátek schůze v 11 hod. 37 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: dr Markovič, Langr, Košek, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Bergmann, Vičánek.

265 poslanců podle presenční listiny.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Zahajujem 10. schôdzu poslaneckej snemovne.

Snemovňa je spôsobilá rokovať.

Predseda vlády dr Milán Hodža oznámil prípisem zo dňa 5. novembra 1935, č. j. 7862 S, že pán prezident republiky rozhodnutím z toho istého dňa menoval ho predsedom vlády (Potlesk.), pri čom vyhovel žiadosti predsedu vlády Jana Malypetra za sprostenie tohoto úradu.

Novo menovaný predseda vlády složil sľub na ústavu dňa 5. novembra 1935 do rúk prezidenta republiky.

Týmto predstavujem slávnej snemovni nového pána predsedu vlády. (Hlučný potlesk. - Výkřiky komunistických poslanců.)

Pristúpime k prejednávaniu prvého odstavca poriadku (Výkřiky.), ktorým je:

1. Definitívna voľba predsedníctva, zapisovateľov a poriadateľov.

Najskorej máme voliť predsedu snemovne, keďže úrad predsednícky sa uprázdnil smrťou predsedu Bohumíra Bradáča.

Podľa §u 61, odst. 2 jednacieho poriadku musí sa voľba predsedu vždycky konať hlasovacími lístkami.

Pre voľbu túto boly podľa §u 61 jedn. poriadku vydané zvláštne hlasovacie lístky s príslušným nadpisom, vložené do zvláštnej obálky.

Každý poslanec má obálku s hlasovacím lístkom na svojom stolku. Prosím, aby sa tedy nepoužívalo iných, ako práve týchto hlasovacích lístkov. Na hlasovací lístok možno napísať len jediné meno. Inak hlas bude neplatný.

Žiadam panie a pánov poslancov, aby odevzdávajúc obálky s vyplnenými hlasovacími lístkami do urien, sotrvali na svojích m estach.

Členové vlády: min. předseda dr Hodža; ministři Bechyně, dr Beneš, dr Czech, dr Černý, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Krčmář, dr Spina, dr Šrámek, dr Trapl.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Záděra.

Do urny buď vložená len jediná obálka s jediným hlasovacím lístkom.

Podľa rozhodnutia, ktoré bolo urobeně už pri predošlých voľbách, hlasovacie právo majú členovia snemovne prítomní pri počiatku sbierania lístkov.

Hlasovacie lístky budú do urien sbierať snemovní úradníci.

Dohľadu na voľbu a sčítanie odovzdaných hlasov podľa §§ 12 a 61 jedn. poriadku, prosím, aby sa ujali zapisovatelia, a to: p. poslanec Pik v 1. a 2. úseku, p. posl. R. Böhm ve 3. a 4. úseku, p. posl. Sivák v 5. a 6. úseku a u poslancov na ministerskej lavici a prezidiálnej tribúne, v to počítajúc tiež predsedajúceho.

P. posl. Dubického žiadam, aby spolu s tajomníkom snemovne dr Říhou zistil konečný výsledok hlasovania.

Konštatujem, že snemovňa je spôsobilá sa usnášať. Je totiž prítomná 1/3 poslancov, t. j. 100 prítomných poslancov.

Žiadam, aby započalo sa sbieranie hlasov do urien pre voľbu predsedu. (Děje se.)

(Po sebrání a sečtení hlasů:)

Žiadam pána snemovného tajomníka, aby prečítal zistený výsledok hlasovania.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Odevzdáno 264 hlasovacích lístků. Z nich neplatný hlas 1, prázdných lístků 44. Na jméno Jan Malypetr zní 219 hlasů. (Potlesk.)

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Poneváč 219 hlasov znie na meno Ján Malypetra poneváč tento počet je prostá väčšina podľa §u 61 jedn. poriadku, je predsedom poslaneckej snemovne zvolený poslanec Ján Malypetr. (Potlesk.)

Pýtam sa pána posl. Malypetra, či prijíma voľbu za predsedu.

Posl. Malypetr: Přijímám.

Místopředseda dr Markovič: Zvolený prijal voľbu a vykoná preto sľub predsednícky podľa §u 7 jedn. poriadku.

Žiadam pána tajomnínníka snemovne, aby prečítal formuľu predsedníckeho sľubu, a zvoleného pána predsedu žiadam, aby k výkonu sľubu ku mne pristúpil.(Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda Malypetr (podávaje místopředsedovi dr Markovičovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Místopředseda dr Markovič: Žiadam novozvoleného pána predsedu, aby zaujal svoje miesto a prejal vedenie snemovny.

Předseda Malypetr (ujav se předsednictví): Slavná sněmovno, paní a pánové!

Děkuji Vám upřímně za důvěru, kterou jste mi projevili, zvolivše mě opětně předsedou poslanecké sněmovny.

Ujímám se své činnosti na předsednickém stolci, opuštěném úmrtím mého předchůdce, nad jehož skonem truchlili jsme dojati hlubokým smutkem v první schůzi podzimního zasedání. Krutý osud nedopřál, aby svých bohatých zkušeností parlamentárních a své nevyčerpatelné dobré vůle mohl užíti ve svém odpovědném úřadu. Pokládám za svoji povinnost pokračovati v jeho duchu.

Mimořádná doba, kterou prožíváme také v poměrech mezinárodních, ukládá nám ve zvýšené míře, abychom starali se všemi prostředky o udržení a upevnění nejbezpečnějšího základu svobody, práva a spravedlnosti o demokracii jak naši vlastní, tak i mezi. národní.

Nepřehlížejme při tom skutečnost, že je parlamentární demokracie tím složitější, čím důsledněji provádí zásadu, že lid je jediným zdrojem moci ve státu.

Děje-li se to, jako u nás, soustavou poměrného zastoupení, které dává dalekosáhlou možnost, aby nejširší kruhy voličstva svobodně

mohly se postarati o zastoupení svých zájmů, je přirozeno, že je potřeba součinnosti většího počtu stran a skupin pro utvoření parlamentární většiny a vlády. Za to ovšem je umožněno účelnější a spravedlivější vyrovnávání různých zájmů nesporné většiny obyvatelstva.

Je samozřejmo, že za těchto poměrů je práce jak sborů zákonodárných, tak vlády složitější a obtížnější a že je proto potřeba věnovati bedlivou pozornost dobré organisaci této práce a stále ji zdokonalovati. Naproti tomu je nesporno, že tento stav dává snadno příležitost ke kritice nebo i k odsuzování demokracie jako soustavy pro zájmy státu i občanstva nezpůsobilé. Děje-li se to s demagogií, neštítící se žádných prostředků, může to vésti ke svádění lidu na scestí, na němž by nakonec dospěl ke ztrátě svých výsostných demokratických práv. V zájmu těchto práv je potřeba, aby bojovali proti demagogii jako nejnebezpečnějšímu škůdci demokracie všichni, kdo jsou skutečnými demokraty.

Myslím, že jsme povinni nespokojovati se jen jednáním v zákonodárných sborech, nýbrž činností i mimo tyto sbory starati se o správné informování veřejnosti.

Neobyčejně důležitá a odpovědná úloha připadá tu tisku, s nímž zákonodárné sbory vždy byly a zajisté budou v dobrém poměru a styku.

Jsem přesvědčen, že nejúčinnější zbraní proti demagogii, zbraní, jež nakonec nikdy nezklame, je pravda, která vede ku správnému posuzování a hodnocení skutečností a k poznání, že jsme v životě jeden na druhého odkázáni.

Je proto povinností nás všech, kteří jsme byli lidem republiky vysláni do zákonodárných sborů, abychom starali se nejen o jeho zájmy, nýbrž i o soubor těchto zájmů - o demokratický náš stát, v souladné spolupráci s vládou a s nejvyšším představitelem státní svrchovanosti, s presidentem republiky, v upřímné radosti z toho, že můžeme pevně doufati v jeho trvale upevněné zdraví, a přáti jemu i sobě, aby co nejdéle mohl se věnovati své činnosti - nejvyššího a v pravdě otcovského ochránce republiky. (Výborně! - Hlučný dlouhotrvající potlesk.)

Po volbě předsedy vykonáme nyní definitivní volbu 6 místopředsedů, 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů.

Volbu tuto předpisuje poslední odstavec § 5 jedn. řádu.

Byl jsem požádán, aby volby tyto pro zjednodušení vykonaly se zdvižením ruky místo hlasovacími lístky.

§61, odst. 2 jedn. řádu připouští voliti zdvižením ruky, není-li námitek. (Námitky nebyly.)

Námitek není, vykonáme tedy tyto volby zdvižením ruky.

Žádám o přečtení kadidátní listiny nejprve pro volbu 6 místopředsedů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Návrh posl. dr Staňka, dr Meissnera, dr Patejdla, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, de Witte a Zierhuta:

Navrhujeme, aby při definitivní volbě předsednictva a sněmovních funkcionářů ve IV. volebním období zvoleni byli funkcionáři dosavadní, a to za místopředsedy pp. posl. dr Markovič, F. Langr, Košek, Onderčo, Mlčoch a Taub.

Předseda (zvoní): Při této volbě dám sečísti hlasy a žádám dosavadní pány skrutátory, aby se ujali sčítání v úsecích jim prve přikázaných.

Prosím, aby každý z paní a pánů poslanců ponechal ruku pozdviženu až do skončení sčítání svého úseku.

Kdo tedy souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů):

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby oznámil poměr hlasů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Odevzdáno bylo pro kandidátní listinu 171 hlasů, proti 94 hlasů, úhrnem 265 hlasů.

Předseda (zvoní): Většina vyslovila se pro navržené kandidáty.

Jsou tudíž zvoleni definitivně za místopředsedy posl. sněmovny pp. posl. dr Ivan Markovič, Frant. Langr, Václav Košek, Štefan Onderčo, Rudolf Mlčoch a Siegfried Taub.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají.

P. posl. dr Markovič?

Posl. dr Markovič: Prijímam.

Předseda: Pan posl. Frant. Langr?

Posl. F. Langr: Přijímám.

Předseda: P. posl. Košek?

Posl. Košek: Přijímám.

Předseda: P. posl. Onderčo jest omluven.

Pan posl. Mlčoch?

Posl. Mlčoch: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Taub?

Posl. Taub: Přijímám.

Předseda: Výkon slibů odpadá, poněvadž všech šest znovuzvolených pánů místopředsedů složilo slib již při volbě prvé.

Jest nám konečně vykonati definitivní volbu 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů, a to rovněž zdvižením ruky.

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl kandidátní listinu nejprve pro volbu 10 zapisovatelů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Návrh posl. dr Staňka, dr Meissnera, dr Patejdla, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, de Witte, Zierhuta:

Navrhujeme, aby při definitivní volbě sněmovních funkcionářů ve IV. volebním období zvoleni byli za zapisovatele dosavadní funkcionáři: posl. Dubický, dr inž. Fulík, Pik, Jaša, Bergmann, Vičánek, Sivák, Vávra, de Witte, R. Böhm.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou pro volbu 10 zapisovatelů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím jsou zvoleni páni poslanci, jichž jména byla přečtena, zapisovateli.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají.

Pan posl. Dubický?

Posl. Dubický: Přijímám.

Předseda: Pan posl. dr inž. Fulík?

Posl. dr inž. Fulík: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Pik?

Posl. Pik: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Jaša?

Posl.Jaša: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Bergmann?

Posl. Bergmann: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Vičánek je omluven.

Pan posl. Sivák?

Posl. Sivák: Prijímam.

Předseda: Pan posl. Vávra?

Posl. Vávra: Přijímám.

Předseda: Pan posl. de Witte?

Posl. de Witte (německy): Přijímám.

Předseda: Pan posl. R. Böhm?

Posl. R. Böhm (německy): Přijímám.

Předseda: Nyní přistoupíme k definitivní volbě 8 pořadatelů, a to rovněž zdvižením ruky.

Žádám o přečtení kandidátní listiny.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Návrh posl. dr Staňka, dr Meissnera, dr Patejdla, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, de Witte a Zierhuta:

Navrhujeme, aby při definitivní volbě ve IV. volebním období zvoleni byli dosavadní funkcionáři za pořadatele, a to posl. Křemen, Neumeister, Polívka, Knotek, Suroviak, Lůka, Katz a Kunz.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečtenou kandidátní listinou pro volbu 8 pořadatelů, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím jsou jmenovaní kandidáti zvoleni za pořadatele poslanecké sněmovny. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají?

Pan poslanec Křemen?

Posl. Křemen: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Neumeister?

Posl. Neumeister: Přijímám.

Předseda: P. posl. Polívka?

Posl. Polívka: Prijímam.

Předseda: Pan posl. Knotek?

Posl. Knotek: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Suroviak je omluven.

Pan posl. Luka?

Posl. Luka: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Katz?

Posl. Katz (německy): Přijímám.

Předseda: Pan posl. Kunz?

Posl. Kunz (německy): Přijímám.

Předseda (zvoní): Tím je vyřízen 1. odstavec dnešního pořadu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP