Středa 26. června 1935

Začátek schůze v 8 hod. 49 min. dopol.

Přítomni:

Předseda Bradáč.

Místopředsedové: Onderčo, dr. Markovič, Langr, Košek, Mlčoch, Taub.

Zapisovatelé: Sivák, Vávra.

256 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr. Czech, dr. Černý, dr. Dérer, inž. Dostálek, dr. Franke, dr. Hodža, Machník, Najman, inž. Nečas, dr. Spina.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr. Říha; jeho zástupci Nebuška, dr. Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 6. schůzi poslanecké sněmovny.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1.

Rozprava o prohlášení pana předsedy vlády, učiněném ve 2. schůzi poslanecké sněmovny dne 18. června 1935.

Budeme pokračovati v rozpravě, započaté ve 3. schůzi sněmovny dne 19. června t. r.

Přihlášeni jsou ještě řečníci na straně "proti" pp. posl. Bruno Köhler, dr. Wolf, Zápotocký, Petrášek, inž. Peschka, dr. Porubszky, inž. Karmasin; na straně "pro" pp. posl. Jaksch, Pik, Beran a Bečko.

Dávám slovo prvému řečníku "proti", p. posl. Bruno Köhlerovi. Prosím, aby se ujal slova.

Posl. B. Köhler (německy): Na rozdíl od ostatních částí země, kde volby skončily vítězstvím komunistů a porážkou fašismu, skončily volby v sudetskoněmeckých územích republiky vítězstvím nacionálního fašismu a národního šovinismu. Tento výsledek voleb v německých územích vzbudil velkou pozornost jak doma, tak také v cizině. Předseda vlády Malypetr konstatoval ve svém vládním prohlášení, že nastaly v německých územích republiky mezi politickými stranami při volbách podstatné změny. Pan předseda vlády nepodal však žádné vysvětlení, jak došlo k těmto podstatným změnám ve vlivu politických stran v německém území, nepodal žádného vysvětlení ohledně příčin tohoto výsledku voleb v sudetskoněmeckém území. Nemohl toto vysvětlení podati, a to z toho prostého důvodu, poněvadž by musel obžalovati sám sebe a politiku vlády, která stojí pod vedením jeho strany. Neboť hlavní příčina tohoto výsledku voleb v sudetskoněmeckých územích spočívá v tom, že pracující masy sudetskoněmeckého obyvatelstva byly od německých a českých kapitalistů neslýchaným způsobem vyloupeny, vysáty a zbídačeny a zároveň jsou pod neslýchaným národním nátlakem, který jest vykonáván mocnými českými finančními kapitalisty. Kdysi vysoce postavené průmyslové území se stalo dnes velkým hřbitovem průmyslu, život pracujících sudetskoněmeckých mas se stal utrpením a jejich domov peklem. Přes bohatství a nadbytek pracující masy v sudetskoněmeckých územích zhynou hladem. Tento systém národního a sociálního utlačování pracujícího sudetskoněmeckého obyvatelstva jest hlavní příčinou zbídačení velkých mas v sudetskoněmeckých územích. Mezi pracujícími sudetskoněmeckých území panuje plným právem velké pohoršení nad tímto systémem zbídačení, panuje tam hluboká protestní nálada proti systému jejich národního potlačení a podmanění.

Litujeme jen, že německá soc. demokracie, když to bylo také na brněnském sjezdu strany několika řečníky zdůrazněno, tento systém sociálního a národního potlačení v sudetskoněmeckém území podporuje, místo aby jej s námi potírala ze všech sil. Systém národního a sociálního utlačování širokých mas lidu v sudetskoněmeckém území jest také zároveň vodou na mlýn národního šovinismu a fašismu, a národní šovinisti a fašisti hojně využili utlačování, které v německém území zavedli čeští vládcové. Sudetskoněmečtí kapitalisté, pánové Rosche, Liebig, Schicht a spol., kteří jsou plně spoluodpovědni za hromadné hladovění, pomáhali vyrabovati sudetskoněmecké pracující obyvatelstvo. Tito kapitalisté hráli ve volebním boji nevinné anděly, dělali, jako by neměli vinu na nouzi a hladu v sudetskoněmeckých územích. Slepili ze starých stran rychle stranu novou a poslali tuto stranu s mnoha penězi a křikem na masy. Touto stranou je strana Konráda Henleina, která s neslýchanou demagogií a s neslýchaným využitím rozhořčení pracujících mas útiskem a drancováním uvedla masy ve vír. Byla schopna tyto masy strhnout s sebou. Tato strana Henleinova se pokusila podle Hitlerova vzoru během volebního boje a před volbami pod ochranou demokracie, což výslovně chci konstatovati, lživým, drzým a demagogickým způsobem dělati odpovědnými za bídu, která panuje v sudetskoněmeckém území, nikoliv německé kapitalisty, nikoliv české vládce a českou vládu, nýbrž marxisty, komunisty a soc. demokraty.

Rozhodujícím při získání velkých mas pracujícího sudetskoněmeckého obyvatelstva stranou Konráda Henleina bylo, že bylo masám slíbeno základní zlepšení jejich situace. Konrád Henlein a jeho manové, kteří zde sedí, slíbili totiž zase, jak to dělá Hitler v Třetí říši, všechno všem; slíbili nezaměstnaným práci, dělníkům v závodech lepší mzdy, podnikatelům, tedy pánům Roschea spol., lepší obchody, malým živnostníkům záchranu, sudetskoněmeckému lidu jeho národní svobodu a zároveň českým držitelům moci loyalitu a oddanost k českému státu a vládcům tohoto státu. Co chcete, můžete dostati. Co bylo vhodné, vše demagogicky slíbili, jen aby se dostali k masám. Při hrozné nouzi, která panuje, v sudetskoněmeckém území, při systému národního útisku byla utvořena dobrá půda pro to. aby demagogie, aby tyto sliby, že nastane základní zlepšení pro sudetskoněmecké obyvatelstvo, nalezly u mas víry. Tak byly tyto sliby konečně nikoliv posledními příčinami volebního výsledku v sudetskoněmeckém území. Jest skutečností. že byla způsobena Henleinovými lidmi masová nálada, že SHF přinese připojení sudetskoněmeckého území ke krvavé říši Hitlerově a řešení národní otázky. Vzbudili pro to v širokých masách obyvatelstva náladu. která potom přivodila výsledek voleb. Připojení k Třetí říši bylo označeno jako v základech rozhodnutá věc, jako otázka hlasování, jako to bylo v Sársku. Při hladu a národním útisku, při zbídačení sudetskoněmeckých lidových mas nalezla tato masová nálada, která byla vytvořena Henleinovou stranou, také půdu pro připojení k Třetí říši, přes krvavého Hitlera v Německu. Tímto způsobem, vybičováním šovinismu a pomocí bezuzdné sociální demagogie podařilo se Henleinově straně před volebním bojem a po něm ohromiti velké masy pracujícího sudetskoněmeckého obyvatelstva a uvésti je do opravdového zmatku. Ale po opojení přichází vystřízlivění. Není možno nechati pracující masy delší dobu opojené, vystřízlivění počíná již dnes a již začlo. Již dnes se táží mnozí přívrženci Henleinovy strany: "Jak to přijde, že prvním činem našich poslanců v parlamentě bylo hlasovati pro Bradáče, pro toho Bradáče, který v posledním rozpočtovém výboru měl řeč, že z důvodů obrany země mají býti průmyslové podniky přeloženy z německého území do českého?" Prvním činem Henleinových poslanců zde v tomto parlamentě bylo tedy hlasovati pro toho, který se chtěl postarati, aby bylo sudetskoněmeckým pracujícím vzato ještě více práce, než jim bylo již vzato. Vystřízlivění začíná již dnes. Již dnes se táží Henleinovi voličové u komunistů, u marxistů: "Co vlastně provádějí naši poslanci v parlamentě? Jest neslýchané, jakou politiku tam dělají!" Jest úplně jasné, že není možno věčně držeti pracující masy v opojení. nýbrž že se tento omyl počíná rozplývati a že se dostavuje po opojení vystřízlivění. Prohlášení pana poslance Franka, řeč pana posl. Sandnera, která zde byla pronesena, přispívají k tomu, že vystřízlivění z opojení počíná velmi brzy. V prohlášení posl. Franka a v řeči poslance Sandner a nebylo žádným slovem řečeno, jakým způsobem splní ve sliby sudetskoněmecké strany, jak způsobí základní zlepšení pro sudetskoněmecké pracující. Deklamovali dále ve svých prohlášeních a řečích, dále mleli zvučné fráze, ale deklamacemi a zvučnými nacionalistickými frázemi se lid nenasytí, nacionalistickými deklamacemi a frázemi se nezpůsobí žádné sociální a národní osvobození.

Předseda vlády Malypetr prohlásil při čtení svého vládního prohlášení, že se zřetelem na situaci v sudetskoněmeckém území jest nutno organisovati zvláštní pomoc. Tato slova pana Malypetra o pomoci pro sudetskoněmecké pracující byla tak krásně kulatá, jako jich užívají diplomaté; a nejsou to první slova, která jsme slyšeli od předsedy vlády neb od ministra, když mluvil o pomoci hladovějícím pracujícím masám. Slibů od ministrů a předsedů vlád se dostalo sudetským Němcům s dostatek, ale sliby není sudetskoněmeckým pracujícím pomoženo, tím není možno je nasytiti, není možno jim dáti práva, kterých vyžadují a potřebují. Situace v sudetskoněmeckých územích jest však taková, že nelze očekávati, že je možno odbýti masy nacionalistickými deklamacemi a zvučnými frázemi, nýbrž taková, že jest nutná bezodkladná pomoc. Mimořádné doby vyžadují mimořádných prostředků a mimořádná nouze vyžaduje mimořádné pomoci. Žádáme, aby sudetskoněmečtí pracující nebyli odbyti prostě kulatými slovy, jak se to stalo ve vládním prohlášení, nýbrž se zřetelem na mimořádnou nouzi byla také neprodleně organisována pro sudetskoněmecký pracující lid mimořádná pomoc. My komunisté víme a říkáme masám, že nouze lidu bude teprve tehdy odstraněna, až bude vyhuben kapitalismus a uskutečněn socialismus. Teprve potom bude konečně skoncováno s velkou nouzí pracujícího lidu. teprve potom zde bude opravdový vzestup velkých mas pracujícího lidu. Cílem jest zničení kapitalistického systému a vybojování socialistického společenského řádu. o který se budeme my komunisti neustále zasazovati a bojovati. My komunisti však neutěšujeme masy v sudetskoněmeckém území, také v žádné jiné zemi nikoliv, my neříkáme: "Čekejte, až se uskuteční socialismus, pak přestane vaše bíd!" Říkáme masám, že socialismus musí býti vybojován, že na cestě k vybojování socialismu jest nejdůležitější denní úlohou boj o okamžitou pomoc sudetskoněmeckému pracujícímu obyvatelstvu.

Malypetr mluvil, jak jsem již řekl, ve vládním prohlášení kulatými slovy. Henleinovi řečníci neřekli ve svém prohlášení a ve svých řečech ani slovo o tom, co má býti uděláno právě nyní, dnes a zítra pro pracující sudetskoněmecké masy, snažili se zvučnými frázemi masy odbýti. My komunisti jsme sestavili nejnutnější a neodkladné požadavky dne pro pracující sudetskoněmecké obyvatelstvo a žádali jsme jejich splnění od vlády. Považujeme za svůj hlavní úkol dne učiniti vše k dosažení a vybojování požadavku přímé pomoci pro sudetskoněmecké pracující. Nejpalčivější otázkou v této souvislosti jest otázka okamžité pomoci pro nezaměstnané masy. V německém území jest přes 400.000 nezaměstnaných, masa, která ráno neví, jak přes den uživiti ženu a děti. V německém území jsou nezaměstnané masy, které jsou dlouholetou nezaměstnaností tak vyhladovělé, že ztratily své fysické síly a staly se tak k práci neschopny a jsou tedy úplně vyloučeny ze společnosti.

Jak pečovali o tyto nezaměstnané masy dosud a pečují kapitalističtí ministři? Jejich největší starost spočívá vždy v tom, jak na těchto nezaměstnaných masách ještě něco ušetřiti, jak možno těmto hladovějícím nezaměstnaným tu a tam vzíti ještě vyživovací lístky a jak možno je donutiti, aby v klidu a pořádku snášeli svou bídu. To jsou starosti pánů kapitalistických ministrů po celou dobu. Situace nezaměstnaných v sudetskoněmeckém území jest taková, že se jim nesmí nic vzíti, nýbrž že se jim musí dáti, a to bez prodlení. Žádáme tedy vládu - na útraty kapitalistů a státu - o okamžité vyplacení mimořádné jednorázové podpory všem nezaměstnaným v sudetskoněmeckém území ve výši průměrně nejméně 500 Kč na osobu pro každého nezaměstnaného, aby jim bylo aspoň umožněno koupiti si nejnutnější věci, boty, pár kalhot nebo košili, kterých již nutně potřebují, protože musejí běhati v hadrech a roztrhaní.

Žádáme, aby byla odvolána nouzová opatření a výnosy, které měly za účel zhoršiti pojištění v nezaměstnanosti pro nezaměstnané, žádáme, aby byly dávány pro široké masy nezaměstnaných nejméně 3 vyživovací lístky na hlavu a 1 dodatkový lístek pro každé dítě, a žádáme, aby konečně přestal stav, že jsou nezaměstnaní vyhazováni po tisících docela i z vyživovací akce Czechových lístků. Požadujeme, aby bylo konečně zavedeno pojištění v nezaměstnanosti asi v té míře jako před zavedením gentského systému. Žádáme pojištění v nezaměstnanosti podle vzoru, jak jej navrhly rudé odborové organisace.

Druhá rozhodující otázka, která musí býti neprodleně vyřešena, jest opatřiti práci pro pracující masy sudetskoněmeckých území. Ve volebním boji dali ministři svým straníkům všemožné sliby o velkých investicích a koaliční strany slíbily, že bude práce, když se jim dají hlasy. Nyní po volbách to náhle utichlo. Nyní však musí býti konečně započato s těmito nouzovými pracemi, nyní hned, než až opět bude sněžit a mrznout, neboť potom se zase přijde s výmluvou, že nouzové práce nemohou býti konány, protože jest zima. Musí se neprodleně začíti zadávati práce v sudetskoněmeckém území ve velkém stylu. U úřadů a ministerstev leží sta návrhů a projektů z obcí sudetskoněmeckého území na nouzové práce, stavby vodovodů, úpravy řek, stavby škol a podobných více. Ale tyto návrhy a projekty tam budou hníti. Nejsou vyřizovány a obce nemohou skoro nic dělat, neboť chybějí prostředky. Žádáme proto od vlády mimořádné financování německých obcí k uskutečnění těchto projektů a k započetí nouzových prací. Žádáme, aby byly projekty a návrhy bez prodlení vyřízeny, žádáme však také, aby při těchto nouzových a investičních stavbách bylo zaměstnáno především domácí obyvatelstvo a mládež. žádáme však také. aby němečtí "národní soudruzi" kapitalisté neoloupili nouzové dělníky hladovými mzdami, nýbrž aby byly lidem placeny aspoň v místě obvyklé mzdy podle sazeb.

Dále žádáme pro nezaměstnané masy republiky, a zvláště sudetskoněmeckého území, aby konečně bylo provedeno zkrácení pracovní doby, 40hodinový pracovní týden, při plném vyrovnání mezd a zaměstnání dalších dělníků v soukromém průmyslu a státních podnicích. Žádáme, aby byli sudetskoněmečtí pracovníci zaměstnáni podle národnostního klíče jak v soukromých podnicích, tak podnicích státních, aby bylo umožněno tímto způsobem desetitisícům německých nezaměstnaných získati práci a chléb.

Pan předseda vlády mluvil ve své programové řeči opět o plánovitém hospodářství. Toto vaše t. zv. plánovité hospodářství neznamená však nic jiného, než že s pomocí kartelů a trustů pánů kapitalistů jest lid vysáván. Jak je známo. jest zdražení v sudetskoněmeckých územích větší než uvnitř české země. Na hladovějících německých masách jsou požadovány ještě větší lichvářské ceny. Žádáme, aby bylo neprodleně zakročeno proti zdražovatelům; žádáme především snížení cen nejdůležitějších předmětů spotřeby. Žádáme, aby sudetskoněmeckému pracujícímu obyvatelstvu byly dodány levné životní potřeby, levný chléb, cukr, tuk atd., jen aby nouze aspoň poněkud byla zmírněna.

Společně s nezaměstnanými a dělníky sudetskoněmeckých území byly strženy také masy sedláků a drobných živnostníků do bídy a nouze. Také jejich situace jest taková, že vyžaduje neprodleně pomoci, aby byla zachráněna existence statisíců drobných živnostníků a sedláků. Žádáme proto především prodloužení zákona o odkladu exekucí aspoň o 2 roky. Žádáme zlepšení tohoto zákona, aby nejenom daňové dluhy, nýbrž také jiné dluhy drobných živnostníků a sedláků nepodléhaly exekuci. Žádáme tedy rozšíření tohoto zákona na masy drobných živnostníků. aby byly také ony chráněny před zákroky daňových exekutorů, kteří jim nyní často úplně svévolně béřou poslední tržbu z pokladny. Žádáme pro masy drobných živnostníků a sedláků opravdové oddlužení a to na účet velkobank, velkých agrárníků a velkých kapitalistů. Domkáři a drobní zemědělci v sudetskoněmeckém území potřebují půdy. Pozemkovou reformou nedostali ani kousek půdy, neboť pozemková reforma sloužila v německém území jen k provedení počešťovací akce. Uprostřed uzavřeného německého osídleného území byly dány zbytkové statky českým agrárníkům, zatím co němečtí drobní zemědělci prahnou po půdě. Žádáme, aby byly rozparcelovány beztoho většinou zbankrotělé české zbytkové statky ve prospěch drobných zemědělců a na útraty pozemkového úřadu. Žádáme konečně, aby po půdě prahnoucím drobným zemědělcům a domkářům byla odevzdána půda, která patří šlechticům. německým velkostatkářům, kteří stojí v Hitlerových službách (Výkřiky a smích poslanců sudetskoněmecké strany.) a dělají iredentistickou politiku. S tím musí býti skončeno, těm má býti jejich řemeslo znemožněno, neboť oni vedou politiku, která strhuje drobné zemědělce a všechny pracovníky do hrozné záhuby, politiku provokování války a změny sudetskoněmeckého území v bojiště. Žádáme, aby byla půda těmto pánům odňata a odevzdána drobným zemědělcům a domkářům.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP