Úterý 18. června 1935

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Předseda vlády Malypetr (pokračuje): Není třeba zvláště podotýkati, že o kulturní potřeby bude se starati podle možností a co nejúčelněji.

Naléhavým úkolem vlády je příprava státního rozpočtu, jež se bude dít za obdobné součinnosti s parlamentní a úspornou komisí jako při rozpočtech minulých. Rozpočet nemůže býti více deflační než byl poslední, nemůže však také být ani inflační. V zájmu spořádaného hospodářství veřejného i soukromého je nutno udržeti rozpočet v rovnováze. V jeho rámci pokusí se vláda docíliti další úlevy na platových srážkách státních a veřejných zaměstnanců.

Vláda předkládajíc nově zvoleným zákonodárným sborům aspoň stručný přehled úkolů, jež bude nutno plniti, doufá, že budou ji jak vlastní činností zákonodárnou, tak kontrolní účinně podporovati, abychom společně mohli docíliti toho, co bylo shora řečeno - to je pokud možno nejvyšší míry prospěchu pro všechny vrstvy obyvatelstva a tím i pro republiku. (Hlučný potlesk.)

Předseda (zvoní): Byl mně podán návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Vičánka, Pekárka, Tauba, Zierhuta a druhů, aby o prohlášení pana předsedy vlády provedena byla rozprava a aby rozprava tato zahájila se v příští schůzi.

Dám o tomto návrhu hlasovati.

Žádám o zaujetí míst. (Děje se.)

Sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Vičánka, Pekárka, Tauba, Zierhuta a druhů, aby o prohlášení pana předsedy vlády provedena byla rozprava a aby rozprava tato zahájila se v příští schůzi nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Přistoupíme k prvému odstavci pořadu, jímž jest:

1. Volba 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů.

Podle §u 61 jedn. řádu lze volby - vyjma předsedovu - vykonati zdvižením ruky, není-li námitek.

Bylo projeveno přání, aby pro zjednodušení také volby zapisovatelů a pořadatelů vykonány byly zdvižením ruky. (Námitky nebyly.)

Námitek není, vykonáme tedy obě volby zdvižením ruky.

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl kandidátní listinu nejprve pro volbu 10 zapisovatelů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Návrh posl. Berana, Remeše, Zeminové, Vičánka, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a druhů:

Podepsaní navrhují, aby za zapisovatele byli zvoleni pp. poslanci: Dubický, inž. dr Fulík, Vičánek, Vávra, Pik,Jaša, Bergmann, Sivák, Rudolf Böhm, de Witte.

Předseda: Také při této volbě dám sečísti hlasy a žádám dosavadní 4 pány skrutátory, totiž pp. posl. Mašatu, Pika, dr Peterse a Zeminovou, aby se ujali sčítání v úsecích jim prve přikázaných.

Dám hlasovati zdvižením ruky a prosím, aby každý ponechal ruku pozdviženu až do sečtení svého úseku.

Kdo tedy souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou pro volbu 10 zapisovatelů, kterou navrhují posl. Beran, Remeš, Zeminová, Vičánek, Mlčoch, Taub, Zierhut a druzi, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

(Po provedeném skrutiniu:)

Podle výsledku sčítání hlasů hlasovalo pro 180 pánů poslanců, proti 100 pánů poslanců.

Pro tuto kandidátní listinu vyslovila se tedy většina požadovaná §em 62 jedn. řádu a navržení kandidáti jsou tudíž zvoleni.

Ptám se zvolených pánů, zda funkce přijímají ?

Prosím o přečtení jmen.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Dubický - přijímá ?

Posl. Dubický: Ano, přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. inž. dr Fulík ?

Posl. dr inž. Fulík: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Vičánek?

Posl.Vičánek: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Vávra ?

Posl. Vávra: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Pik ?

Posl. Pik: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Jaša?

Posl. Jaša: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Bergmann?

Posl. Bergmann: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Sivák?

Posl. Sivák: Prijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. R. Böhm?

Posl. R. Böhm (německy): Ano.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. de Witte?

Posl. de Witte (německy): Přijímám.

Předseda (zvoní): Přikročíme dále k volbě 8 pořadatelů, a to rovněž zdvižením ruky.

Žádám o přečtení kandidátní listiny.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Návrh pp. posl. Berana, Remeše, Zeminové, Vičánka, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a druhů:

Podepsaní navrhují, aby za pořadatele byli zvoleni pp. poslanci:

Křemen, Neumeister, Polívka, Suroviak, Knotek, Luka, Katz, Kunz.

Předseda: Hlasování a sčítání hlasů bude provedeno jako při volbě zapisovatelů.

Kdo tedy souhlasí s právě přečtenou kandidátní listinou pro volbu pořadatelů, navrženou pp. posl. Beranem, Remešem, Zeminovou, Vičánkem, Mlčochem, Taubem, Zierhutem a druhy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

Prosím, aby byly hlasy sečteny.

(Po sečtení hlasů:)

Podle zjištěného výsledku hlasování vyslovilo se o kandidátní listině, o které jsme hlasovali, pro 174 pánů poslanců, proti 86 pánů poslanců.

Touto kandidátní listinou navržení jsou tedy zvoleni předepsanou většinou.

Přijímají zvolení funkci pořadatelů ?

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Křemen.

Posl. Křemen: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Neumeister.

Posl. Neumeister: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Polívka.

Posl. Polívka: Prijímam.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Suroviak.

Posl. Suroviak: Prijímam.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Knotek.

Posl. Knotek: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Luka.

Posl. Luka: Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Katz.

Posl. Katz (německy): Přijímám.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pan posl. Kunz.

Posl. Kunz (německy): Přijímám.

Předseda (zvoní): Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

Před ukončením schůze ještě sděluji:

O ustavení klubů poslaneckých došla tato oznámení:

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Staněk; místopředsedy posl. Beran, Mašata, dr Slávik; jednateli posl. Dubický, dr Suchý.

Zároveň 45 poslanců spolu s předsednictvem klubu oznámilo podle §u 15 jedn. řádu, že jsou členy klubu.

Jsou to posl. Beran, Bistřický, Bradáč, inž. dr Brdlík, Coufal, Csomor, dr Černý, Čuřík, Devečka, Dubický, inž. dr Fulík, Haupt, dr Hodža, Hrubý, Chloupek, Kočandrle, dr Kossey, Křemen, Lichner, Machník, Malypetr, Marek, Martinásek, Mašata, Mrskošová, Pelíšek, Pozdílek, Rechcígl, Rybárik, dr Slávik, Slíva, dr Staněk, Stunda, dr Suchý, Teplanský, Topoli, inž. dr Tumlířová, Ursíny, Vančo, Vencl, dr Zadina, Zajíc, Zářecký, Židovský, inž. Žilka. (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid, aby pánové slyšeli.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Meissner; místopředsedy posl. Pik, Polach, Srba; jednatelem posl. dr Macek; pokladníkem posl. Klein; revisory posl. Bečko, Jaša; členy výboru klubu posl. Hampl, Rudolf Chalupa, Al. Langer, Remeš, Stivín, Tayerle.

Zároveň oznámilo spolu s předsednictvem klubu podle §u 15 jedn. řádu 36 poslanců, že jsou členy, a 2 poslanci, že jsou hospitanty klubu.

Jsou to:

členové posl. Bečko, Bechyně, Benda, Brožík, Dlouhý, dr Dérer, Ešner, Hampl, Hladký, Rudolf Chalupa, Jaša, Jurnečková-Vorlová, Klein, Kopasz, Felix Kučera, Jaroslav Kučera, Alois Langer, Laušman, dr Macek, dr Mareš, dr Markovič, dr Meissner, inž. Nečas, Němec, Neumeister, Nový, Pik, Polach, Remeš, Révay, Schulcz, Srba, Stivín, Tayerle, Tymeš, Vaverka ; hospitanti posl. dr Goldstein a dr Kugel. (Hluk.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP