Úterý 18. června 1935

Přítomni:

Předseda Bradáč.

Místopředsedové: dr Markovič, Langr, dr Košek, Onderčo, Mlčoch, Taub.

293 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády Malypetr; ministři Bechyně, dr Beneš, dr Czech, dr Černý, dr Děrer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Hodža, dr Krčmář, Machník, Najman, inž. Nečas, dr Spina, dr Šrámek, dr Trapl.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mykyška, dr Záděra.

Předseda Bradáč zahájil schůzi ve 4 hod. 38 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Došlé spisy

počátkem schůze:

Vládní nařízení ze dne 12. dubna 1935, č. 84 Sb. z. a n., o úpravě daně ze zapalovadel.

Vládní nařízení ze dne 16. dubna 1935, č. 86 Sb. z. a n., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu zboží osvědčení o výrobním původu.

Vládní nařízení ze dne 12. dubna 1935, č. 88 Sb. z. a n., o přechodných bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati.

Vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 89 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních. 97

Vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 97 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

Vládní nařízení ze dne 26. dubna 1935, č. 100 Sb. z. a n., o usnadnění přímého úvěru vývozcům u Národní banky Československé.

Vládní nařízení ze dne 26. dubna 1935, č. 101 Sb. z. a n., jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.

Vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva.

Vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 103 Sb. z. a n., o daňových úlevách na opravy domů.

Vládní nařízení ze dne 18. května 1935, č. 116 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, hospodářských a živnostenských družstev úvěrních.

Vládní nařízení ze dne 28. května 1935, č. 118 Sb. z. a n., o povinných výtiscích.

Rozdané tisky

počátkem schůze:

Zpráva tisk 5.

Usnesení senátu tisky 1 až 4.

Předseda (zvoní): Slovo si vyžádal pan předseda vlády Malypetr k prohlášení podle §u 64 jedn. řádu.

Dávám mu slovo.

Předseda vlády Malypetr: Slavná sněmovno, volby do obou sněmoven našeho Národního shromáždění, vykonané v jednom dni a v klidu za účasti 8,309.171 voličů do poslanecké sněmovny a 7,353.996 voličů do senátu, jsou důkazem, že demokratické základy naší republiky jsou dobré a neochvějné.

V dobách tak těžké hospodářské tísně a za poměrů mezinárodních, které politicky i hospodářsky vyvolávají vážné starosti, prokázalo obyvatelstvo republiky v celku ukázněnou vůli a odhodlanost setrvati při soustavě spolupráce různých hospodářských, sociálních, kulturních i národních skupin. Můžeme s chloubou poukázati, že stalo se tak při zachování plných občanských svobod a můžeme proto důvodně očekávati, že všichni, jimž tento stát ponechal a zabezpečil plnou míru občanských práv, budou vždy pamětlivi svých povinností k státu a k demokracii. V parlamentární demokracii, kterou Československá republika jest a zůstane, byla i bude možnost oposice proti většině i proti vládě, ale nemůže býti oposice proti státu. (Výborně! - Potlesk.) Kdyby kdokoliv této skutečnosti rozuměl jinak, nemohl by se diviti tomu, že by podle toho bylo s ním nakládáno. (Správně! - Potlesk.)

Volby přivodily podstatné změny jen v politických stranách německých a způsobily tím bývalé většině ztrátu 17 mandátů kdežto u stran československých činí tato ztráta jen 8 mandátů. Možno proto právem poukázati, že velká většina československého národa vyslovila se pro dosavadní koalované strany, které již při vypsání voleb jasně prohlásily, že i v budoucnosti pokládají za svoji povinnost spolupracovati v zákonodárství i správě státu se všemi, kdo by loyálně chtěli se k tomu připojiti. Vstupem československé živn.-obchodnické strany středostavovské do vlády byl k tomu učiněn první a - domníváme se - nikoliv poslední krok.

Setrvání soc.-demokratické strany německé a německých zemědělců ve vládní většině a ve vládě je důkazem rozvážné politiky, založené na skutečnosti, že poctivě se starali o zájmy svého lidu a že chtějí se jich v nejširší míře ujímati i v budoucnosti.

Nemůže jim býti vytýkáno, že nezastupují většinu německého obyvatelstva, neboť nebylo tomu tak ani před letošními volbami, což ostatně tyto strany nikdy o sobě netvrdily. Nemohou býti také právem obviňováni ze zanedbání národních zájmů svého lidu, které jsou v našem zákonodárství upraveny a chráněny podle zákonů a řádů, platných stejně pro všecko obyvatelstvo republiky.

Národ československý byl k tomu veden vžitým citem pro právo a spravedlnost a trpkými vlastními zkušenostmi po ztrátě své neodvislosti jak v historických zemích českých, tak - a zejména - na Slovensku, kde bývalý vládnoucí režim počítal s národním životem Slováků již jen na roky. (Výkřiky posl. Dvořáka.)

Přes to nevzpomínal po svém osvobození příkoří, jimiž trpěl, a zabezpečil všem občanům na území svého státu plnou občanskou rovnost, očekávaje, že budou v tomto státě rovni nejen v právech, nýbrž i v povinnostech. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Je proto samozřejmou povinností vlády, aby zabezpečila plnění všech zákonů v tomto smyslu a především v kulturních případech toho dbala a při oprávněných stížnostech nápravu zjednala. (Výkřiky posl. Zápotockého.)

Skutečný vývoj poměrů naše očekávání do značné míry potvrdil a potvrdí je i v budoucnosti v rozsahu tím větším, čím hlouběji pronikne pochopení pro dějinami odůvodněnou nutnost společného života ve společném a samostatném státu.

Těžké hospodářské poměry, které prožíváme stejně jako téměř všecky státy světa a zejména lokální jich účinky, poskytují však příležitost, aby postup tohoto vývoje byl zdržován šířením nespokojenosti a přesunováním odpovědnosti za dlouhé a těžké trvání krise na nedostatek dobré vůle a péče vlády. (Výkřiky posl. Zápotockého.) Tak v pohraničních krajích republiky zejména bylo použito mimořádně velké nezaměstnanosti, která jest způsobena poklesem odbytu a tím i výroby v průmyslu tam soustředěném a z velké částí na vývoz odkázaném... (Výkřiky posl. Zápotockého.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Předseda vlády Malypetr (pokračuje):... k šíření nauky o nutnosti úplné národní jednoty jako jediného prostředku k dosažení cílů nejasně a ne vždy jednoznačně vyslovených a zřejmě ovlivňovaných ideami, které se s demokratickými základy našeho státu nesrovnávají. (Výkřiky.)

V československém národě byl učiněn podobný pokus soustředěný především na větev českou, kdežto na Slovensku pod všeobecným a tím i lákavým heslem autonomie bylo na místě československé národní jednoty prohlubováno odcizování.

Těmto zjevům našeho vnitropolitického života je potřeba věnovati zvlášť bedlivou pozornost a snažiti se os soustavné zlepšování poměrů, jichž při plné politické svobodě mohlo by býti použito nebo i zneužito k šíření politických hnutí, která by v dalším vývoji mohla poškoditi stát a zejména jeho ústavní jednotu a republikánsko-demokratickou formu. Jakékoliv snahy nebo činy v tomto směru bude vláda znemožňovati a stíhati všemi zákonitými prostředky. (Výkřiky posl. Krosnáře. - Předseda zvoní.)

Je třeba zamysliti se také nad rozdílem sklonů národní povahy k soustředivosti nebo k odstředivosti a z dějinné spojitosti těchto povahových vlastností s osudy národů čerpati poučení pro přítomnost i budoucnost.

Posuzujeme-li nynější poměry s hlediska historického vývoje zejména národa československého, nalezneme vysvětlení pro mnohé odlišné názory na celostátní a celonárodní zájmy, na potřeby státu a jednotlivých jeho území a na prostředky, jimiž pro stát má býti docíleno jak v jeho vnitřním, tak mezinárodním vývoji a postavení maxima úspěchu. (Výkřiky posl. Hodinové-Spurné.)

Po staletí trvající odlišný vývoj národní, kulturní, hospodářský a politický není možno v několika letech tak sjednotit, aby se neobjevily některé poruchy i při pevném přesvědčení o absolutní nutnosti státní i národně-politické jednoty. K tomu je třeba času, trpělivosti a zejména soustavné práce výchovné. (Výkřiky posl. Dvořáka. - Předseda zvoní.)

Vláda bude pokračovati v úsilí vlád dřívějších, aby byly vybudovány zejména hospodářské základy pro zdárné uplatnění Slovenska a Podkarpatské Rusi v rámci celostátního života. (Výkřiky posl. Vallo.) Tomu bude také sloužiti v zásadě již rozhodnutá úprava dopravních tarifů dálkových, kterými podobně jako v jiných státech budou odlehlé kraje republiky hospodářsky sbližovány se středisky odbytu jejich hlavních výrobků.

Připravované sjednocení zákonův jako nezbytný základ prospěšného vývoje zejména hospodářského života (Výkřiky posl. Vallo. - Předseda zvoní.) bude co nejmožněji urychleno; vláda hodlá v nejbližší době předložiti zákonodárným sborům návrh občanského zákona, zákona o drahách a zákona o silnicích. Trvajíc plně a důsledně na dosavadní politice státní a národní jednoty československé chce vláda postupovat na podkladě platných zákonů v decentralisaci správy podle praktických potřeb, šetřiti toho, aby zákonitá kompetence samosprávných orgánů nemohla býti obmezována. (Výkřiky posl. Dvořáka.)

Pomocné orgány zemské správy, jako jest zemská školní rada, zemědělská rada, živnostenská rada a pod., bude třeba zříditi a vybaviti na základě stejných zásad jako tomu je nebo bude v druhých zemích republiky.

Obdobně chce vláda postupovati v otázkách, týkajících se Podkarpatské Rusi v duchu příslušných ustanovení ústavní listiny se zvláštním zřetelem ke skutečným národním i hospodářským zájmům tamějšího do republiky státně příslušného lidu. (Výkřiky posl. Zápotockého a Hodinové-Spurné. - Předseda zvoní.)

Vláda bude na celém území republiky pracovati pro vnitřní mír, klid i pořádek a pro vzájemnou spolupráci všech vrstev obyvatelstva, která je nejbezpečnější zárukou zdárného vývoje republiky.

V zahraniční politice bude vláda pokračovati ve směrnicích politiky dosavadní. Zásady, uložené v Paktu společnosti národů, respekt mezinárodních smluv a snaha po upevnění, udržení a po novém vybudování dobrých sousedských a přátelských vztahů se všemi našimi sousedy v zájmu uchránění a zesílení evropského a světového míru, jsou základy, na nichž stojí a bude i nadále státi celá stavba naší zahraniční politiky.

V tom duchu je třeba chápati také naše spojenecké vztahy s Francií a státy Malé dohody, jež od dlouhých let tvoří pilíře této stavby a zůstanou jimi, ničím neotřeseny, i pro budoucnost. Od posledního roku rozšiřuje se spolupráce i na státy Dohody balkánské a současně v úzké souvislosti s Francií uskutečněno bylo v nedávné době naše sblížení se Sovětským svazem, jež dostalo výraz ve smlouvě o vzájemné pomoci, ve smlouvě obchodní a v řadě hospodářských dohod jiných.

Ve shodě s Francií a Malou dohodou, ale také ve shodě s Anglií, Italií, Sovětským svazem a některými jinými státy sledovala československá politika zahraniční v posledních roce uskutečnění Paktu východního a středoevropského. I když se tyto pakty neuskuteční v jejich původních formách, pracujeme o to, aby z nich bylo uskutečněno co nejvíce, a doufáme, že tak dospějeme k definitivně přátelskému poměru s Polskem a k dobrému poměru, založenému na trvalém míru a spolupráci s největším naším sousedem, s Německem. V rámci jednání středoevropského doufáme dojíti k opravdu přátelskému a trvalému poměru s republikou Rakouskou. Snažíme se také o dobré styky s Maďarskem, s nímž byla sjednána v těchto dnech hospodářská dohoda.

V oboru zahraniční politiky zdůrazňujeme ukončené jednání o modu vivendi, jehož závěrečné akty provádějí se právě v těchto dnech. Provedení modu vivendi bude v nejbližší době doprovoděno publikací papežské bully (Výkřiky komunistických poslanců.), jíž budou stanoveny hranice jednotlivých našich diecesí v souhlase s hranicemi státními, takže cizí církevní jurisdikce na našem území definitivně přestane. (Výkřiky posl. Hodinové-Spurné. - Předseda zvoní.)

Naše mezinárodní styky obchodní jsou stále pečlivě sledovány a pracuje se soustavně na zlepšování a rozšiřování obchodních dohod a smluv. Při hospodářských potížích, které mají všecky státy, není tento obor ani snadný, ani vždy tak úspěšný, jak bychom si přáli. Jsme si vědomi vážnosti situace mezinárodní a vykonáme jistě vše, abychom přispěli platně k zachování míru. Nikomu nic vzíti nechceme, nic od nikoho, co nám nenáleží, nežádáme, ale své hájíme a uhájíme. (Výborně ! - Potlesk. - Výkřiky posl. Zápotockého.) Proti nikomu nic nepodnikáme a nepodnikneme. Ale svých práv a oprávněných zájmů budeme vždy důstojně a rozhodně obhajovat. Naše politika je politikou míru a politikou míru zůstane. Víme dobře, že vedle mírové politiky, již zásadně a důsledně hájíme, je také třeba, abychom byli na zlé doby připraveni a dovedli svůj stát ubránit. (Výkřiky posl. Kubače.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP