Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

96.

Návrh

poslanců Emila Špatného, V. Mikuláše, Fr. Zeminové a druhů na změnu řádu volení v obcích.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ..........................,

kterým se mění a doplňuje řád volení v obcích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 11. zákona ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 14. července 1922, čís. 253 Sb. z. a n., poslední odstavec, bude zníti takto:

"Vyhláška v obci musí obsahovati den volby a počet osob, jež mají býti voleny, lhůtu, do které možno žádati za vydání tištěných seznamů voličských (§ 15), dále lhůtu, do které možno se domáhati volby podle zásady poměrného zastoupení a podmínky této žádostí (§ 19), lhůtu ku předložení kandidátních listin s udáním kalendářního dne a jméno osoby k přijetí kandidátních listin oprávněné (§ 20), ustanovení o formě a obsahu kandidátních listin (§ 21), lhůtu k oznámení sdružených listin (§ 26) a lhůtu k jmenování členů volební komise (§ 32)."

§ 20 zákona doplní se tak, že za první odstavec vsunuje se ustanovení tohoto znění:

"Starosta obecní, resp. osoba k přijímání kandidátních listin oprávněná (§ 11), je povinen alespoň v poslední den lhůty v 1. odst. stanovené býti přítomen do 12. hodiny na obecním úřadě za účelem přijímání kandidátních listin."

§ 59 doplňuje se takto:

Jako třetí odstavec vsunuje se ustanovení tohoto znění:

"Náhradníky, kteří nastupují na místo členů obecního zastupitelstva (§ 57), vezme do slibu starosta obecní před zahájením jednání v té schůzi obecního zastupitelstva, do které byl náhradník prvně povolán."

§ 68 doplňuje se takto:

Odstavec (1) bod 1. zní:

"Není-li starosta neb jiná osoba k přijímání kandidátních listin oprávněná na obecním úřadě přítomná (§ 20), odepřel-li starosta resp. osoba k přijetí kandidátních listin oprávněná přijmouti kandidátní listinu a vyhověti jinak povinnostem v §§ 20 a 24 uvedeným."

Článek II.

Zákon tento nabývá účinností dnem vyhlášení a provede jej ministr vnitra.

Důvody:

V praksi bylo zjištěno, že ustanovení § 20 volebního řádu nedostačuje, jelikož sice ukládá se stranám předložení kandidátní listiny, avšak ukládá se toto předložení "obecnímu úřadu". Toto označení nevyhovuje, zvláště v malých obcích, kde obecní úřad je v bytě obecního starosty a kde není zvláštní místnosti. Jest třeba stanoviti přímo v zákoně, aby starosta, popřípadě jiná osoba fysická, byla již ve vyhlášce volební zmocněna a současně povinna k přijímání kandidátních listin. Tak v obci Sedlo, polit. okr. Strakonice, končila lhůta k podání kandidátních listin pro volbu obecního zastupitelstva dnem 2. října 1927 o 12. hodině polední. Tohoto dne dostavil se v 113/4 hodiny zmocněnec jedné z volebních skupin v průvodu ještě jednoho člena této skupiny, aby předložil kandidátní listinu. Obecní úřad byl v bytě starosty. Starosta nebyl přítomen ani v úřadě, ani v obci a tak byly listiny ponechány na obecním úřadě za přítomnosti členů rodiny starostovy. V dalším řízení bylo však uznáno, že kandidátní listiny nebyly podány včas, jelikož se starosta vrátil domů až odpoledne. A tak byla uznána jen jedna kandidátní listina a to té strany, ke které náležel pan starosta a tak nebylo vůbec voleno podle zásady poměrného zastoupení. Jest tedy třeba, aby již ve vyhlášce volební byla tato věc jasně upravena a aby zanedbání této povinnosti postiženo bylo trestní sankcí.

Pokud jde o slib náhradníků, jest i tuto věc třeba zákonem upraviti.

Po stránce formální navrhují podepsaní, aby návrh byl přikázán výboru ústavně-právnímu.

V Praze dne 13. prosince 1929.

Špatný, Mikuláš, Zeminová,

Bergmann, Hatina, Netolický, Fiala, dr. Patejdl, Tykal, Stejskal, Richter, dr. Moudrý, Slavíček, David, inž. Záhorský, Malý, Knejzlík, O. Svoboda, B. Procházka, Sladký, Vaněk, Polívka, dr. Stránský, Hrušovsý, Tučný, Lanc, Langr.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP