Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

88.

Návrh

poslanců F. Pechmana, F. Ostrého a druhů

na doplnění zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

Podepsaní navrhují:

Slavná sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ................ 1930,

kterým se doplňuje § 3 zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 3 zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n. doplňuje se odstavcem 6, který bude zníti takto:

§ 3.

6. Vdova po koncesionáři, pachtýři a náměstku v živnosti hostinské, pokud hodlá osobně hostinskou a výčepnickou živnost provozovati, osvobozena je od průkazu způsobilosti.

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti jej přísluší ministru průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry vnitra, školství a národní osvěty a zemědělství.

Důvodová zpráva.

Předložený návrh rozšiřuje, resp. doplňuje zákon ze dne 15. července 1927 č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou. § 3 téhož zákona, dle něhož mohou býti určité osoby od průkazu způsobilosti osvobozeny, nepamatoval na vdovy, které ač mnohdy řadu let společně s mužem obchod vedly úmrtím jeho ocitly se i s rodinou v tíživých poměrech, začasté i zcela bez existence.

Jest proto zajisté pouhou sociální spravedlností umožniti jim další provozování živnosti a zmírniti tak alespoň částečně těžkou situaci ztrátou manželovou nastalou.

Návrh budiž přikázán výboru iniciativnímu a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností. Ježto návrh zákona finančního nákladu nevyžaduje, netřeba navrhovati úhrady.

V Praze, dne 21. prosince 1929.

Pechman, Ostrý,

Mašata, Nejezcheb-Marcha, Machník, Kočandrle, Honzl, Marek, Křemen, Pelíšek, Skopal-Procházka, Tůma, Vávra, Hýbner, Pekárek, Jiráček, Horák, Náprstek, Najman, A. J. Beneš, Liška.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP