Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

Překlad

82.

Návrh

poslance Matznera a druhů,

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje užívati v továrnách mladistvých, kteří nedosáhli 18. roku.

Jest známo, že zaměstnání v továrnách nejvíce vyčerpává a často způsobuje škodu na zdraví. Tento škodlivý vliv továrního zaměstnání projevuje se zvláště u mladistvých, jejichž tělo se ještě vyvíjí a kteří tedy nejsou tak způsobilí k odporu jako dorostlí.

Jinak není třeba dokazovati, že zaměstnání v zemědělství zdraví prospívá.

V opačném poměru k výhodám, jež obě zaměstnání přinášejí dospívající mládeži obojího pohlaví, jest nával těchto osob do těch podniků.

Zemědělství bojuje s nedostatkem pomocných dělníků, průmyslové podniky nemohou pak zase zaměstnati hlásících se dělníků. Všem těmto nedostatkům, zvláště však silné nezaměstnaností lze čeliti, o pokolení zdravě se vyvíjející lze pečovati, zakáže-li se zákonem osobám do 18. roku jejich věku pracovati v továrnách.

Podepsaní tedy navrhují:

Ministr sociální péče nechť v dohodě s ministrem zemědělství podá sněmovně návrh zákona, jímž se zakazuje zaměstnávati v továrnách mladistvé, kteří nedosáhli 18 let.

V Praze dne 12. prosince 1929.

Matzner,

Horpynka, dr. Hanreich, Kasper, inž. Kallina, Schubert, Simm, Köhler, dr. Keibl, inž. Jung, dr. Schollich, Geyer, Szentiványi, Nitsch, dr. Holota, Knirsch, Stenzl, dr. Törköly, Krebs, Prause, Eckert.

 

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

Původní znění.

82.

Antrag

des Abgeordneten Matzner und Genossen

auf Erlassung eines Gesetzes, womit die Verwendung von jugendlichen Personen unter 18 Jahren in Fabriksbetrieben verboten wird.

Bekannt ist, daß die Beschäftigung in Fabriksbetrieben am aufreibendsten ist und vielfach gesundheitliche Schädigungen mit sich führt. Dieser schädliche Einfluß der Beschäftigung in Fabriken äußert sich besonders bei jugendlichen Personen, deren Körper noch im Wachstume begriffen und daher nicht so widerstandsfähig sind, wie die wachsenen Personen.

Andererseits ist der Umstand, daß die Beschäftigung in der Landwirtschaft gesundheitszuträglich ist, eine des Beweises nicht bedürftige Tatsache.

Im umgekehrten Verhältnisse zu dem Vorteile, den die beiden Beschäftigungen für die heranwachsende Jugend beiderlei Geschlechter mit sich bringt, steht der Andrang dieser Personen zu diesen Betrieben.

Die Landwirtschaft kämpft mit dem Mangel an Hilfsarbeitern, die industriellem Betriebe können wiederum die sich meldenden Arbeiter nicht beschäftigen.

Allen diesen Übelständen, insbesonders aber auch der starken Arbeitslosigkeit kann gesteuert, für ein gesund heranwachsendes Geschlecht kann gesorgt werden, wenn die Arbeit in Fabriksbetrieben Personen bis zum erlangten 18. Lebensjahr gesetzlich untersagt wird.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag:

Der Minister für soziale Fürsorge wolle im Einvernehmen mit dem Minister für Landwirtschaft im Haue ein Gesetz einbringen, mit welchem die Beschäftigung jugendlicher Personen unter 18 Jahren in Fabriksbetrieben verboten wird.

Prag, am 12. Dezember 1929.

Matzner,

Horpynka, Dr. Hanreich, Kasper, Ing. Kallina, Schubert, Simm, Köhler, Dr. Keibl, Ing. Jung, Dr. Schollich, Geyer, Szentiványi, Nitsch, Dr. Holota, Knirsch, Stenzl, Dr. Törköly, Krebs, Prause, Eckert.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP