Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

Původní znění.

81.

Antrag

des Abgeordneten Dr. Mayr-Harting und Genossen,

betreffend die Einführung der vierzehnmonatlichen Präsenzdienstpflicht.

Die Gefertigten beantragen:

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Gesetz

vom ........................,

betreffend die Dauer des militärischen Präsenzdienstes.

Die Nationalversammlung der Èechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen:

§ 1.

Die Bestimmung des § 1 des Gesetzes vom B. April 1927, Nr. 51 Slg. der Ges. und Vdgen. daß die im Jahre 1926 und später assentierten Personen nach Beendigung des regelmässigen vierzehnmonatlichen Präsenzdienstes noch zu einer weiteren aktiven Dienstleistung in der Dauer von vier Monaten verpflichtet sind, wird mit Geltung für die im Jahre 1930 und später Assentierten aufgehoben.

§ 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit und seine Durchführung steht dem Minister für Nationale Verteidigung zu.

Begründung:

Das Wehrgesetz vom 19, März 1920, Nr. 193 Slg. der Ges. u. Vdgen sah im 61 die Einführung der 14 monatlichen Dienstzeit schon für das Jahr 1926 vor. Aus militärtechnischen Gründen wurde der Termin durch das Gesetz vom 8. April 1927, Nr. 51 Sl. der Ges. und Vdgen bis auf weiteres hinausgeschoben, zugleich aber von dem damaligen Minister, für Nationale Verteidigung, dem jetzigen Ministerpräsidenten, die Zusicherung gegeben, daß es in längstens drei Jahren möglich sein werde, die normale vierzehnmonatliche Dienstzeit einzuführen. Dieser Zeitpunkt ist gekommen, Finanzielle Mehrerfordernisse ergeben sich keine.

Prag, am 17. Dezember 1929,

Dr. Mayr-Harting,

Scharnagl, Bobek, Oehlinger, Fritscher, Dr. Luschka, Hlinka, Danihel, Dr. Polyák, Dr. Fritz, Dr. Gažík, Dr. Labaj, Macháèek, Mojto, Dr. Tiso, Dr. Mederlý, Èuøík, Greif, Dr. Petersilka, Krumpe, Kunz, Grebáè-Orlov, Zajièek.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


 

Překlad,

81.

Návrh

poslance dr. Mayr-Hartinga a druhů,

aby se zavedla čtrnáctiměsíční povinná presenční služba.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne .................

o délce vojenské presenční služby.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ustanovení §u 1 zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 51 Sb. z. a n., že osoby odvedené v roce 1926 a později po skončení pravidelné presenční služby jsou povinny ještě k další činné službě v trvání čtyř měsíců, zrušuje se s platností pro osoby odvedené v r. 1930 a později.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinností dnem vyhlášení a provésti jej přísluší ministru národní obrany.

Odůvodnění:

Branný zákon ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., ustanovoval v §u 61, že se zavede čtrnáctiměsíční služební doba již v r. 1926. Z vojenských technických důvodů byla tato lhůta zákonem ze dne 8. dubna 1927, č. 51 Sb. z. a n., odložena na dále, zároveň však ujistil tehdejší ministr národní obrany, nyní předseda vlády, že nejdéle do tří let bude lze zavésti normální čtrnáctiměsíční služební dobu. Tato chvíle nastala. Zákon nevyžaduje vyššího finančního zatížení.

V Praze dne 17. prosince 1929.

Dr. Mayr-Harting,

Scharnagl, Bobek, Oehlinger, Fritscher, dr. Luschka, Hlinka, Danihel, dr. Polyák, dr. Fritz, dr. Gažík, dr. Labaj, Macháček, Mojto, dr. Tiso, dr. Mederlý, Čuřík, Greif, dr. Petersilka, Krumpe, Kunz, Grebáč-Orlov, Zajíček.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP