Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1930.

III. volební období.

1. zasedání.


80.

Vládní návrh.

Finanční zákon republiky Československé

ze dne .................................... 1930,

kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1930.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

V připojeném státním rozpočtu stanoví se veškeré výdaje státní správy (rozpočtová skupina I.) částkou 9.366,904.736 Kč a k jich hrazení příjmy státní správy částkou 9.419,867.429 Kč.

Článek II.

(1) Státní podniky (rozpočtová skupina II.), pro které platí zákon ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, platí ze svých příjmů jak výdaje provozní, tak i výdaje investiční, pokud není tímto zákonem jinak stanoveno.

(2) československé státní dráhy a československá pošta mimo to uhradí též potřeby na své nejvyšší správní úřady (ministerstva), pokud nejsou uhrazeny jejich vlastními příjmy.

(3) Československým státním drahám se ponechává k úhradě výdajů investičních mimo jejich provozní zisk též 45% kvota daní dopravních vybraných na státních a státem provozovaných drahách. Nedosáhnou-li československé státní dráhy takto plné úhrady investičních výdajů, opatřiti jest nedostávající se částku úvěrem.

(4) Státním lesům a statkům se ponechává k úhradě investičních výdajů 20% jejich provozního zisku dosaženého mimo zemi Podkarpatoruskou a pro investice v zemi Podkarpatoruské celý provozní zisk tam dosažený.

(5) Vojenským lesním podnikům se ponechává, převýší-li provozní zisk dosažený těmito podniky preliminovanou částku, tento vyšší zisk na zvětšení investičních splátek za převzaté lesní pozemky v Brdech a Malackách.

(6) Výdaje investiční v jednotlivých podnicích nesmí překročiti částky v rozpočtové skupině II. uvedené. Lze-li v průběhu rozpočtového roku zřejmě očekávati podstatně větší provozní zisk, než jest rozpočten, mohou býti investiční výdaje se souhlasem ministra financí úměrně zvýšeny. Toto ustanovení platí pro Československé státní dráhy jen, jsou-li již jimi uhrazeny zálohy zmíněné v článku III. tohoto zákona.

(7) Úhrada investičních výdajů zápůjčkami jest přípustna jen při těch státních podnicích, při kterých jest to stanoveno tímto zákonem.

(8) Přechodné úvěry k hrazení přechodných schodků vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji jsou přípustny pouze v dohodě s ministrem financí a musí býti splaceny nejdéle do konce února 1931.

Článek III.

(1) Ministr železnic se zmocňuje, aby hradil z provozních příjmů československých státních drah případné náklady roku 1930 z převzetí Košicko-Bohumínské železnice podle zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 690 Sb. z. a n., o převzetí soukromých železnic do správy státní, zálohou až do 62,309.340 Kč, a to provozní schodky, potřebu pro službu prioritní a akciovou, jakož i ostatní správní náklady.

(2) Rovněž se zmocňuje ministr železnic, aby pro rok 1930 hradil z provozních příjmů Československých státních drah zálohou až do 48,983.300 Kč případné provozní schodky a potřebu pro službu prioritní a akciovou, jakož i správní náklady místních drah, jimž bylo povoleno: sečkání náhrady provozních výdajů za účelem přednostní úhrady výpůjčkové a prioritní služby.

(3) Nedosáhnou-li Československé státní dráhy v roce 1930 rozpočteného provozního zisku, poskytne jim státní správa nedostávající se peníz na shora zmíněné zálohy z pokladních hotovostí. Překročí-li provozní zisk částku pro rok 1930 rozpočtenou, platí zálohu tu Československé státní dráhy z vlastních příjmů, pokud vyšší provozní zisk k tomu stačí; jinak poskytne se jim jen ona část zálohy, na niž vyšší zisk provozní nestačí.

(4) Ministr železnic se konečně zmocňuje, aby uhradil náklad na výstroj vozidel průběžnou brzdou tlakovou do výše 87,300.000 Kč z vlastních prostředků podniku "Československé státní dráhy", po případě z pokladních hotovostí tohoto podniku.

Článek IV.

(1) Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích (rozpočtová skupina III.) se stanoví částkou 1.476,534.500 Kč.

(2) Na krytí potřeby zvýšených učitelských platů neuhrazených dosavadními vydržovateli škol jest ve skupině III. stanoven podíl z příjmů na dani z obratu a dani přepychové částkou 800,000.000 Kč; ministr financí se zmocňuje, aby hradil z dosaženého vyššího příjmu na uvedených daních zálohou také onen náklad na zvýšeně platy učitelské, který není uhrazen prostředky dosavadních vydržovatelů včetně tohoto podílu.

Článek V.

Výdaje na úrok, úmor a na správní potřeby státního dluhu (rozpočtová skupina IV.) se stanoví částkou

2.175,630.928 Kč,

jež se sníží o příjmy ze Společné pokladny (Caisse Commune) ve výši 28 mil. Kč na

2.147,630.928 Kč.

K hrazení této částky přispějí státní podniky penízem

343,704.175 Kč,

zbytek ve výši

1.803,926.753 Kč,

uhradí státní správa.

 

 

Článek VI.

Povolených prostředků smí býti použito, nestanoví-li tento zákon jinak (čl. X.), jen až do výše a k účelům uvedeným v příslušných kapitolách, titulech, paragrafech a pododděleních připojeného státního rozpočtu, a to jak jsou uvedeny odděleně pro potřeby řádné a mimořádné, osobní a věcně.

Článek VII.

(1) Prostředků určených na řádné výdaje smí býti použito pro každý měsíc nejvýše jednou dvanáctinou celoročně rozpočtené částky. Výjimky povoluje v odůvodněných případech ministr financí.

(2) Toto ustanovení se nevztahuje na výdaje splatné v delších než měsíčních lhůtách. Tyto výdaje jest platiti podle stanovených lhůt.

Článek VIII.

Prostředků určených na výdaje mimořádné může býti použito až do výše 50.000 Kč. K vyšším výdajům v jednotlivém případě pro týž účel v rozpočtovém roce jest třeba souhlasu ministra financí.

Článek IX.

Prostředky určené na podpory a na plnění podobných úkolů, k nimž není stát právně zavázán (subvence), smějí býti vypláceny až v posledním čtvrtletí rozpočtového roku, jinak jen po předchozím souhlasu ministra financí.

Článek X.

(1) Jde-li o opatření nutné potřeby a není-li pro ni schválených dostatečných prostředků, může býti potřebná částka uhrazena úsporami v rozpočtu téže kapitoly za podmínek § 7 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

(2) Prostředků povolených pro věcné výdaje nesmí býti použito k hrazení výdajů preliminovaných jako osobní.

(3) Prostředků povolených k hrazení osobních výdajů podle platových zákonů a nařízení není možno použíti k úhradě jiných výdajů. Výjimečně možno se souhlasem ministra financí za podmínek § 7 zák. č. 175/1919 Sb. z. a n. použíti těchto prostředků také na náhradní opatření nutná k plnění stejných úkolů, pro které byly tyto prostředky povoleny.

(4) Prostředků povolených na mimopodnikové potřeby stavební (investiční) nesmí býti použito k jiným účelům.

Článek XI.

Výdaje, které nelze hraditi ani přesunem podle článku X. tohoto zákona, vyžadují souhlasu Národního shromáždění republiky Československé.

Článek XII.

Opatření, která časově přesahují schválený rozpočet a ve svých důsledcích zatěžují rozpočty příští, vyžadují souhlasu ministra financí. Toto ustanovení se nevztahuje na opatření, která se dějí v běžném hospodaření u plnění platných zákonů anebo na základě zmocnění podle nich.

Článek XIII.

Ministr financí se zmocňuje:

a) aby k hrazení přechodných schodků, vyplývajících z časové neshody mezi příjmy a výdaji, opatřil peněžité prostředky přechodnými úvěry, jež musí býti splaceny nej déle do konce února 1931 a nesmějí býti v žádné formě prolongovány ani novými úvěrovými operacemi hrazeny,

b) aby provedl potřebné úvěrní operace na prolongaci, konversi nebo zaplacení státních dluhů splatných v roce 1930,

c) aby k opatření potřeb v zájmu veřejném nevyhnutelných převzal státní záruky až do výše 50,000.000 Kč a dal je Národnímu shromáždění republiky Československé na vědomost.

Článek XIV.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby opatřil úvěrovou operací anebo poskytl zálohou ze státní pokladny peníz nutný pro investiční potřeby státních podniků, a to

a) Školního závodu zemědělského v Děčíně - Libverdě až do výše

1,598.252 Kč,

b) Vojenské továrny na letadla až do výše

1,051.000 Kč,

c) Státních lázní až do výše

12,321.497 Kč,

d) Státní tiskárny v působnosti ministerstva národní obrany až do výše

1,500.000 Kč,

e) Československé tiskové kanceláře až do výše

4,000.000 Kč,

f) Žabčického školního závodu zemědělského až do výše

297.111 Kč,

g) Státních lesů a statků na zaplacení nemovitého majetku převzatého tímto podnikem při provádění pozemkové reformy až do výše

280,000.000 Kč,

tudíž do úhrnné výše

300,767.860 Kč.


 

(2) Výtěžků těchto úvěrních operací nesmí se použíti k hrazení jiných než investičních výdajů těchto podniků.

(3) Pokud jde o investiční potřebu uvedenou v odst. 1., bod g), zmocňuje se ministr financí, aby převzatý majetek zatížil hypotekárně až do výše 280,000.000 Kč za nedoplatky odevzdací ceny opatřené úvěrem.

Článek XV.

(1) Ministr financí se zmocňuje, aby mohl bez předchozího schválení Národního shromáždění nemovitý státní majetek

1. zciziti až do úhrnné částky 5,000.000 Kč, je-li odhadní cena zcizované jednotlivé nemovitosti nižší než 1,000.000 Kč,

2. zatížiti služebnostmi neb zástavními právy až do úhrnné hodnoty 1,000.000 Kč, nepřevyšuje-li hodnota jednotlivé propůjčované služebnosti anebo jednotlivá pohledávka zajišťovaná zástavním právem 200.000 Kč,

3. zatížiti stavebními právy.

(2) O těchto opatřeních nutno podati zprávu Národnímu shromáždění republiky Československé.

Článek XVI.

K prodeji majetku, který se stal majetkem státním placením dávky podle § 55, odst. 1., bod 6., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, a nebyl podle § 37 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový převzat k účelům zákona přídělového, jest zapotřebí pouze souhlasu ministrů financí a zemědělství.

Článek XVII.

(1) Povolených prostředků může býti použito jen do konce roku 1930 a k úhradě pohledávek splatných do konce tohoto roku.

(2) Toto ustanovení neplatí pro prostředky povolené k úhradě stálých platů jako služného a pensí, aneb na plnění závazků, jako je placení úroků ze státního dluhu. Těchto prostředků může býti použito až do uplynutí promlčecí lhůty.

Článek XVIII.

Předpisy článků VI. až XII. a XVII. se nevztahují na státní podniky.

Článek XIX.

(1) Převýší-li výnos daně důchodové, všeobecné daně výdělkové, zvláštní daně výdělkové, daně z obratu a daně přepychové po skutečném zaplacení záloh na učitelské platy podle čl. IV. rozpočtenou částku, jest další výnos z daní těch odvésti do zvláštního fondu ve smyslu článku XVII. finančního zákona pro rok 1927.

(2) Ustanovení článku XII., odst. 5, zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, zůstává nedotčeno.

Článek XX.

Platby a doplatky přímých daní předepsaných nebo placených podle zákonů platných před 1. lednem 1927 súčtují se na přímé daně podle zákona ze dne 15, července 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, jsou-li daně tyto pokračováním dřívějších daní přímých, jinak se súčtují odděleně.

Článek XXI.

Účelové dávky jsou vázány pro účel v příslušném zákoně vyjádřený jen tehdy, je-li mezi dávkou a účelem přímý právní vztah a je-li účel ten i ve státním rozpočtu od všeobecných úkolů státních oddělen a osamostatněn.

Článek XXII.

Státní výdaje a příjmy z doby zatímního vedení státního hospodářství súčtují se u příslušných oddělení připojeného státního rozpočtu.

Článek XXIII.

(1) Vyžadují-li jednotlivé články tohoto zákona podrobných předpisů, budou vydány vládním nařízením.

(2) Zákon tento nabývá účinností dnem 1. ledna 1930. Provede jej ministr financí.

Vláda projevuje přání, aby tento její návrh zákona byl v obou sněmovnách Národního shromáždění přikázán k podání zprávy výboru rozpočtovému.

V Praze, dne 18, prosince 1929.

Předseda vlády:

Udržal, v. r.

 

Ministr financí:

 

Dr. Engliš, v. r.


 

Příloha.

STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PRO ROK 1930.

Celkový přehled

Sumář

skupiny

I.

Vlastní státní správa

"

"

II.

Správa státních podniků

"

"

III.

Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích

"

"

IV.

Správa státního dluhu


 

Celkový přehled

státního rozpočtu pro rok 1930.

Skupina

I.

Vlastní státní správa

"

II.

Správa státních podniků

"

III.

Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích

"

IV.

Správa státního dluhu


 

Celkový přehled státního rozpočtu pro rok 1930.

Skupina I. Vlastní státní správa.

Oddíl

Kapitola

Výdaje

Příjmy

Kapitola číslo

číslo

název

1928

1929

1929 upravené na základnu rozpočtového návrhu pro rok 1930

1930

1929

1930

A. Ústřední orgány státu:

1

President republiky a kancelář presidenta republiky

18,468.384

19,128.926

19,128.926

19,215.600

2,760.352

2,500.350

1

 

2

Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven

43,614.984

42,636.537

42,636.537

42,563.533

204.000

204.000

2

 

3

Předsednictvo ministerské rady

31,423.675

32,705.647

32,705.647

47,950.000

21,511.000

21,554.000

3

                   

B. Správa zahraniční a vojenská:

4

Ministerstvo zahraničních věcí

164,990.650

16?,570.419

167,570.419

167,570.419

14,100.000

14,080.000

4

 

5

Ministerstvo národní obrany

1.400,000.000

1.400,000.000

1.400,000.000

1.400,000.000

27,955.7110

22,590.510

5

                   

C. Správa vnitřní

                 

a) politická:

6

Ministerstvo vnitra

648,268.600

709,861.710

709,861.710

691,313.060

11,334.180

19,436.000

6

b) justiční a unifikační:

7

Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

299,741.210

308,977.880

311,533.480

305,078.830

15,265.200

15,425.200

7

 

8

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

1,939.972

2,073.594

2,073.594

2,111.317

-

-

8

 

9

Nejvyšší správní soud a Volební soud

6,016.997

6,014.992

6,014.992

5,885.147

164.000

164.000

9

c) kulturní:

10

Ministerstvo školství a národní osvěty

893,872.048

923,900.286

923,900.286

955,715.742

30,582.262

30,652.023

10

d) hospodářská a dopravní:

11

Ministerstvo zemědělství

216,135.726

245,632.928

242,636.088

242,636.088

16,834.395

13,475.795

11

 

12

Státní pozemkový úřad

28,427.565

28,427.314

28,427.314

26,866.300

8,427.314

26,866.300

12

 

13

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

41,712.542

46,991.338

46,991.338

45,991.772

7,140.160

6,877.300

13

 

14

Ministerstvo veřejných prací

714,378.733

712,177.400

712,177.440

723,200.000

110,062.380

117,180.950

14

 

15

Ministerstvo pošt a telegrafů

15,646.890

12,057.670

12,057.670

12,059.900

12,057.670

12,059.900

15

 

16

Ministerstvo železnic

29,945.520

28,934.300

27,274.300

26,623.310

28,934.300

26,623.310

16

e) sociální:

17

Ministerstvo sociální péče

865,804.611

835,261.361

832,705.761

824,110.414

18,390.300

18,430.000

17

 

18

Ministerstvo pro zásobování lidu

10,610.337

9,044.897

9,044.897

13,044.000

380.000

370.000

18

 

19

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

140,753.616

144.771.872

144,771.872

146,771.399

31,874.8611

30,742.217

19

 

20

Odpočivné a zaopatřovací platy

650,287.000

732,381.000

732,381.000

762,912.000

95,459.000

96,521.000

20

                   

D. Správa finanční:

21

Ministerstvo financí

534,485.948

555,606.716

555,606.716

555,047.460

7.505,524.219

7.420,614.100

21

 

22

Všeobecná pokladní správa

2.774,369.282

2.564,791.869

2.389,191.869

2.344,013.902

1.590,946.238

1.523,500.474

22

                   

E. Kontrola státní správy:

23

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

5,179.254

5,424.458

5,424.458

6,224.543

-

-

23

                   
   

Úhrn skupiny I.

9.536,073.544

9.534,373.114

9.354,116.274

9.366,904.736

9. 569,907.596

9.419,867.429

 

 

Skupina II. Správa státních podniků.

Oddíl

Paragraf

Podniky

A. rozpočet provozní

B. Rozpočet investiční

C. Zjištění konečného přebytku (schodku)

Rok

Výdaje

Příjmy

Zisk

Ztráta

Výdaje

hradí se

Z provozního zisku jest použíti na

Konečný schodek hrazený státní pokladnou

podílem z provozního zisku

příspěvkem stát. pokladny

zápůjčkou (případně zálohou)

vlastními prostředky příp. z pokladních hotovostí podniků

příděly fondům

příděly základnímu jmění

odvod státní pokladně

splátky invest. dluhů (úmor)

investice

I.

 

Finanční monopoly:

                             
 

1

Tabáková režie

1929

1.068,144.872

2.131,584.016

1.063,439.144

-

27,050.000

27,050.000

-

-

-

-

-

27,050.000

1.036.389.144

-

     

1930

1.016,131.500

2.179,289.400

1.163,157.900

-

25.150.000

25.150.000

-

-

-

-

-

25,150.000

1.138,007.900

-

 

2

Státní loterie

1929

110,349.762

144,163.600

33,813.838

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.813.838

-

     

1930

96,898.59

128,477.500

29,578.906

-

 

-

-

-

-

-

-

-

29,578.906

-

II.

 

Správní monopoly a přičleněná odvětví:

                             
 

3

Státní mincovna v Kremnici

1929

6,173.313

8,879.000

2,705.687

-

 

-

-

-

-

-

-

-

2,705 687

-

     

1930

7,400.628

10,004.000

2,603.372

-

-

 

-

-

 

600.000

-

-

2,003.372

-

 

4

Československá pošta (včetně poštovní úřady šekové):

                             
   

a) provoz pošty, telegrafu a telefonu a poštovní provoz automobilní

1929

1.245,916.293

1.417,826.720

171,910.427

-

170,932.665

*)

-

170,932.665

-

-

30,250.622

-

151,894.805

-

     

1930

1.388,141.300

1.469,792.090

81,650.796

-

220.567.000

87,007.000

-

-

150,560.000

-

2,468.790

87,007.000

-

-

   

b) poštovní úřady šekové

1929

104,287.000

114,522.000

10,235.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
     

1930

108,055000

115,880.000

7,825.000

-

23,000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

 

III.

5

Československé státní dráhy

1929

4.613,009.750

4.768,999.750

155,990.000

-

331,590.000

155,990.000

175,600.000

-

-

-

-

155,990.000

-

-

     

1930

4.786,701.090

4.935,197.000

148,496.000

-

573,296.000

148,496.000

337,500.000

-

87,300.000

-

-

148,496.000

-

-

IV.

 

Podniky ostatní:

                             
 

6

Státní lesy a statky

1929

665,762.740

739,661.710

73,898.970

-

23,384.274

23,384.274

-

-

-

-

20,530.000

23,384.274

29,984.696

-

     

1930

747,823.552

832,704.619

84,881.067

-

311,506.510

31,506.510

-

284,000.000

-

-

23,240.040

31,506.510

30,134.557

-

 

7

Uhřiněvský školní závod zemědělský

1929

2,069.400

2,338.400

269.000

-

170.000

170.000

-

-

-

-

-

170.000

99.000

-

     

1930

2,472.800

2,732.800

321.000

-

200.000

200.000

-

-

-

-

-

200.000

120.000

-

 

8

Školní závod zemědělský v Děčíně - Libverdě

1929

464.962

501.900

36.938

-

183.838

36.938

-

146.900

-

-

-

86.938

-

-

     

1930

470,090

525.090

55.000

-

1,653.252

55.000

-

1,598.252

-

-

-

55.0110

-

-

 

9

Státní báňské a hutnické závody

1929

561,369.500

583,919.500

22,550.000

-

21,333.600

21,333.600

-

-

-

-

1,216-400

21,333.600

-

-

     

1930

573,130.600

608,917.200

33,786.600

-

29,40.000

29,450.000

-

-

-

-

1,216.400

29.450.000

5,120.200

-

 

10

Vojenská továrna na letadla

1929

17,410.000

17,550.000

140.000

-

-

--

-

-

-

-

-

-

140.000

-

     

1930

21,611.000

21,760.000

149.000

-

1,200.1100

149.000

-

1,051.0

-

-

-

149.000

-

-

 

11

Vojenské lesní podniky

1929

16,176.700

28,375.300

12,198.600

-

52,198.800

12,198.600

-

40,000.000

-

-

-

12,198.600

-

-

     

1930

29,111.540

35,925.470

6,813.930

-

5,772.031

5,772.030

-

-

-

-

1,041.900

5,772.030

-

-

 

12

Státní lázně

1929

5,406.564

8,748.420

3,341.856

-

10,000.000

-

-

10,000.000

-

-

-

-

3,341.856

-

     

1930

8,963.412

9.941.955

978.503

-

13,300.000

978.503

-

12,321.497

-

-

-

978.503

-

-

 

13

Státní tiskárny:

                             
   

a) v působnosti předsednictva ministerské rady

1929

23,599.605

24,520.497

920.892

-

-

-

-

-

-

-

-

-

920.892

-

     

1930

25,035.954

26,101.950

1,065.996

-

700.000

-

-

-

700.000

400.000

-

-

665 991

-

   

b) v působnosti ministerstva národní obrany

1929

3,869.400

4,110.000

240.600

-

200.000

200.000

-

-

-

-

-

200.000

40.600

-

     

1930

4.516.500

5,046.500

500.000

-

1,700.000

200.000

-

1,500.000

-

100.000

150.000

200.000

50.000

-

 

14

Úřední noviny v Praze a Bratislavě

1929

7,602.981

7,432.981

-

170.000

3,000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

170.000

     

1930

7,204.685

6,904.685

-

300.000

4,000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000

 

15

Československá tisková kancelář

1929

6,623.362

5,813.362

-

811.000

200.000

-

-

3,000.000

-

-

-

-

-

811.000

     

1930

7,756.334

6,406 934

-

1,350.000

355.970

-

-

4,000.000

-

-

 

-

-

1,350.000

 

16

Žabčický školní závod zemědělský

1929

1,758.988

1,764.500

5.512

-

 

5.512

-

194.488

-

-

-

5.512

-

-

     

1930

2,052.240

2,111.100

58.860

-

-

58.860

-

297.111

-

-

-

58.860

-

-

   

Úhrn skupiny II., "Správa státních podniků"

1929

8.459,995.192

10.010,710.656

1.551,696.464

981.000

640,242.977

240,368.924

175,600.000

224,274.053

-

-

51,997.022

240.368.914

1.259,330.518

981.000

     

1930

8.833,477.459

10.395,748.333

1.563,920.924

1,650.000

1.211,850.763

329,022.903

337,500.000

300,767.860

244,569.000

1,100.000

28,117.090

329,022903

1.205,680.931

1,650.000

   

Zisk, jejž odvésti jest státní pokladně (konečné saldo státních podniků)

1929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.258,349.518

-

     

1930

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.204,030.931

-


 

*) Úhrada investic a zjištění konečného přebytku vykazují se jak pro rok 1929, tak pro rok 1930 pro státní podnik "Československá pošta (včetně poštovní úřady šekové)" nerozděleně, úhrnnou cifrou.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP