Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání


 

76.

Návrh

posl. Bergmanna, Tučného, Procházky a druhů

na změnu zákona ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon.)

Zákon

ze dne ............,

jímž se mění zákon ze dne 24. června 1926 č. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. (Platový zákon.)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Paragraf 153. části šesté ťUstanovení o odpočivných a zaopatřovacích platechŤ doplní se tímto odstavcem:

2. Ustanovení předchozího odstavce platí i pro zaměstnance uvedené v §u 1 tohoto zákona (Úvodní ustanovení), kteří odešli do výslužby před jeho účinností a pro pozůstalé po těchto zaměstnancích a to tak, jako kdyby byli v den účinnosti, tj. 1. ledna 1926 ještě v činné službě nebo kdyby se byli v činné službě dožili posléze uvedeného dne.

Článek II.

Vládě se ukládá, aby řídíc se ustanovením § 17. odstavce 2. (Úprava poměrů učitelstva obecných a občanských škol podle norem pro státní učitele, díl III. (Všeobecná ustanovení) a §u 32. díl IV. (Odpočivné a zaopatřovací platy) zákona ze dne 24. června 1.926. č. 104 Sb.. z. a n., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon), upravila odpočivné a zaopatřovací platy učitelských osob uvedených v §u 1 (Úvodní ustanovení) posléze citovaného zákona, ve smyslu článku I. tohoto zákona.

Článek III.

Vládě se ukládá, aby obdobně jak je uvedeno v článku I. tohoto zákona upravila odpočivné a zaopatřovací platy všech ostatních zaměstnanců ve výslužbě a pozůstalých po nich, pokud by se na ně byl vztahoval § 210, části osmé, zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. (Platový zákon).

Článek IV.

Odpočivné a zaopatřovací platy zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů, na něž se vztahuje § 19. zákona č. 394/1922 Sb. z. a n. upraví se podle zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. za obdobného použití ustanovení článku I. tohoto zákona.

Článek V.

Vládě se ukládá, aby příslušnými nařízeními upravila a přizpůsobila ustanovením tohoto zákona jiné než v tomto zákoně uvedené odpočivné a zaopatřovací příjmy jako různé renty, provise a dary z milosti.

Článek VI.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930 a provedou jej všichni ministři.

Důvody:

Nutnost unifikace staropensistů s novopensisty, pokud jde o zaopatřovací a odpočivné platy, uznává se všeobecně a bylo by zbytečno o oprávněnosti a spravedlnosti tohoto požadavku ztráceti mnoho slov. Je samozřejmým a veskrze nesporným a jestliže posud k realisaci jeho nedošlo, byly to výhradně motivy finanční, jež tu rozhodovaly. Podobné motivy jsou sice vážné a musí býti k nim přihlíženo, nemohou však býti rozhodujícími, jde-li tu o věc tak eklatantně lidsky spravedlivou. V devítimiliardovém rozpočtu najde se a musí se nalézti příslušná úhrada zvýšeného nákladu, jež přibližně bude činiti asi 200 milionů korun. Na rok 1927 preliminováno (kdy se ještě nepočítalo s účinky zákona 103/26)

pro civilní zaměstnance ....... 439.310.000 Kč,

na vojenské zaměstnance ... 124.600.000 Kč,

celkem ................................. 554.910.000 Kč.

Počítáme-li, že rozdíl mezi odpočivnými a zaopatřovacími platy staropensistů, včetně drahotních přídavků, činí oproti platům novopensistů podle zákona 103/26 Sb. z. a n. přibližně asi jednu třetinu, dostáváme se k částce asi 184 milionů korun, kdežto podepsaní odhadují zvýšenou potřebu dokonce na 200 milionů.

Avšak ani částky 184 milionů nebude plně třeba, neboť u všech zaměstnanců a jich pozůstalých zvýšení nebude činiti jednu třetinu (33%), neboť zákonem 103 z r. 1926 byly zavedeny minimální pense pro všechny pensisty a pozůstalé po nich, kromě toho bylo by nutno odečísti od částky 184 milionů dalších 19.491.100 Kč, representující úhrad příplatků některým státním zaměstnancům ve výslužbě a některým pozůstalým podle zákona ze dne 24. května 1928. č. 80 Sb. z. a n., s kteroužto částkou bylo také již v rozpočtu počítáno. Úprava učitelských pensí bude činiti podle tohoto zákona přibližně asi 35 až 40 milionů zvýšeného nákladu a uhradí se ze státních přídělů zemí. K úhradě zvýšené potřeby, preliminované přibližně částkou 200 milionů Kč, navrhují podepsaní:

1. přebytek vyplývající z rozpočtu na rok

1929 aktivní částkou .. 35.524.000 Kč,

2. 2% interkalář ............. 80,000.000 Kč,

        celkem .............. 115.524.000 Kč,

3. zbytek ........................ 85.476.000 Kč

budiž uhrazen úsporami v jednotlivých ministerstvech.

Státní podniky uhradí zvýšený náklad, který bude u nich činiti částku o něco vyšší (asi přibližně 230-250 milionů Kč) vlastními prostředky.

Uváží-li se, že podle konečných uzávěrek každý rozpočtový rok končí značnými přebytky, tak že při velmi opatrném preliminování příjmů možno s jistotou počítati s tím i do budoucnosti, částka nutná k unifikaci odpočivných a zaopatřovacích platů snadno se opatří z běžných příjmů, aniž by bylo třeba sahati k novým zdrojům příjmů. Konečně počet staropensistů stále ubývá a s pensisty nového stylu bylo tak jako tak počítáno v zákoně č. 103 ex 26. Samozřejmě, že použije se zásady tohoto zákona také na zaměstnance státních úřadů, ústavů, fondů a podniků státních, nebo státem spravovaných, kteří nespadají přímo do platového zákona a jichž platové nebo služební poměry jsou služebními řády nebo i jinak upraveny.

Také i pro pensisty veřejnoprávních korporací a ústavů, na něž se vztahuje § 19 zákona č. 394 Sb. z. a n., nastává podle u 213 zákona 103 ex 26 možnost použití tohoto zákona.

Podepsaní vyslovují přání, aby návrh byl přikázán iniciativnímu a sociálně-politickému výboru k dalšímu jednání.

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Bergmann, Tučný, Procházka,

Zeminová, Knejzlík, Hatina, Špatný, O. Svoboda, Sladký, Vaněk, Malý, Polívka, Netolický, Lanc, dr. Patejdl, dr. Stránský, Hrušovský, inž. Záhorský, David. Fiala, Slavíček, Richter, Mikuláš, Šmejcová, Langr, Stejskal, Tykal.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP