Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání.


74.

Návrh

poslanců J. Slavíčka, Jos. Netolického J. Vaňka a druhů

na doplnění §u 20 živnostenského řádu, upraveného zákonem ze dne 5. února 1907. čís. 26. ř. z., jímž se povoluje přeložení koncese hostinské do jiné místnosti v téže obci.

Podepsaní navrhují:

Slavná sněmovno, račiž se usnéti:

Zákon

ze dne ..........................

jímž se mění a doplňuje § 20 živnostenského řádu odst. 1., jednající o přeložení koncese hostinské a výčepnické do jiné místnosti v téže obci.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 20 živnostenského řádu, upravený zákonem ze dne 5. února 1902. čís. 26. ř. z., mění a doplňuje se v odst. (1) a bude zníti takto:

§ 20.

Jestliže by někdo živnost hostinskou neb výčepnickou v §u 16 ž. ř. vytčenou pod lit. b), c), d), f), g), chtěl přeložiti do jiné místnosti v téže obci či městě, nepotřebuje k tomu nové koncese, musí si však vyžádati schválení úřadu živnostenského, jenž má při tam přihlížeti k tomu, hodí-li se místnost, kde živnost má ubýti provozována, pak silnici, ulici neb náměstí, kde se místnost nalézá a k tomu, může-li se k ní policejně dohlédati, jakož i bráti zřetel na potřebu obyvatelstva.

Článek II.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedení přísluší ministru průmyslu, obchodu a živností.

Důvodová zpráva.

Liberálním výkladem §u 20 živnostenského řádu po jeho uzákonění v letech 1907 a později, umožnilo se hostinstvu přenášení nabytých hostinských oprávnění živnostenských podle §u 16 ž. ř. s jednoho místa a druhé, aniž činěny byly námitky či povolováno ku přenesení určité části oprávnění, jak v zákoně jest uvedeno. Zákonodárci patrně jen nedopatřením opomenuli povoliti přenesení oprávnění v §u 16 b) (podávání pokrmů), f) (podávání kávy, čaje, čokolády aj. teplých nápojů) a g) (dovolené hry), ačkoliv na druhé straně povoleno jest přenesení výčepu lihovin, který jistě měl by snad zákonodárce pravoplatně omezovati, jestliže by se chtělo uplatniti omezovací stanovisko. V poslední době politické úřady a magistráty postupují velmi často podle liter tohoto zákona, a tak hostinský, mající oprávnění madle §u 16 ž. ř., žádající o přenesení hostinské koncese, musí mimo toho žádati zase o novou koncesi pro odstavce b), f), b), které přenésti nemožno.

Uzákoněním zákona o dávkách za úřední úkony jest stav hostinský příliš přetěžován, neboť žadatelé musí zaplatiti za přenesení koncese nejméně 125 Kč a za odstavce nepřenesené, novou koncesí, další poplatek Kč 500 -. Jedná-li se pak o podnik rozsáhlejší, jsou poplatky ještě vyšší. Nehledě k tomuto finančnímu zatížení, jest postupem takovým znemožňována činnost provozovatele, zatěžována agenda politických a policejních úřadů i společenstevních orgánů, a proto jest nutno, aby dříve, než provedena bude novelisace živnostenského řádu, tato nesrovnalost byla odstraněna.

Při této příležitosti jest nutno také upozorniti na výnos ministerstva pro průmysl, obchod a živnosti, jedna jící o omezení udělování koncesí hostinských na určitý počet obyvatel, o kteréžto věci také již vynesl svůj názor Nejvyšší správní soud.

Finančního nákladu osnova nevyžaduje a proto není nutno úhrady hledati.

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Slavíček, Netolický, Vaněk,

O. Svoboda, inž. Záhorský, David, dr. Patejdl, Langr, Pechmanová - Klosová, Lanc, Šmejcová, Hrušovský, Mikuláš, Polívka, Malý, Knejzlík, Hatina, Zeminová, Špatný, Fiala, Sladký, dr. Stránský.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP