Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání


71.

Návrh

posl. Netolického, Slavíčka, Tykala, Vaňka a druhů

na doplnění § 15 ž. ř. a 22 ž. z. ze dne 10. října 1924. čís. 259 Sb. z. a n. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne.........,

kterým doplňuje se § 15 ž. ř. a 22 ž. z. ze dne 10. října 1924. čís. 259 Sb. z. a n. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

§ 15 ž. ř. doplňuje se takto:

Koncesované živnosti výrobní vázané průkazem způsobilosti není přípustno provozovati bez živnostenského oprávnění, ani pro vlastní potřebu.

§ 22 ž. z. čís. 259 Sb. z. a. n. ze dne 10. října 1924 doplňuje se takto:

Koncesované živnosti výrobné viazané prôkazom spôsobilosti není prípustné prevádzať bez živnostenského opravnenia, ani pre vlastní potrebu.

Článek II.

Zákon tento vstupuje v platnost dnem vyhlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr obchodu.

Důvodová zpráva:

Ustanovením tímto má býti zabráněno soustavnému ničení oprávněných živnostníků a zároveň upraven nemožný stav ku příkladu v podkovářství. Ku provozování této živnosti jest třeba koncese, zvláštního průkazu způsobilosti, schválení provozovny a i jiných předpokladů. Ve Velké Praze jest vedle 125 oprávněných podkovářů 108 kováren režijních, v nichž pouze asi ve 40 jsou zaměstnáni zkušení podkováři a v ostatních provozováno jest podkovářství osobami bez průkazu způsobilosti a také tyto režijní dílny úředně schváleny nejsou.

Samo ministerstvo obchodů výnosem ze dne 14. května 1922 čís. 13.852 postavilo se proti zřizování podobných dílen, ale vzdor tomu velkostatky, speditéři, velkouhlíři, cihelny atd. zřizují si a udržují podkovářské dílny dále.

Ustanoveni živnost, řádu o koncesi a průkazu způsobilosti živnosti podkovářské bylo vyvoláno zřetelem na chov koní a aby zabráněno byla jich mrzačení. Tímto uvolněním, které připouští dosavadní ustanovení, je tomu ponechána úplná volnost. Oprávnění živnostníci jsou poškozováni, způsobilý dorost se nevychovává a pokud je vychován, nemůže se osamostatnit.

Důvody tyto jsou takového významu, že je přehlížeti nelze a tím návrh tento má náležitou oprávněnost odůvodnění.

Návrhem tímto státní finance nejsou dotčeny. Po stránce formální navrhují podepsaní, aby přikázán byl výboru iniciativnímu a živnostenskému.

V Praze, dne 12. prosince 1929.

Netolický, Slavíček, Tykal, Vaněk,

Langr, Sladký, Hrušovský, Hatin, Šeba, Fiala, dr. Patejdl, Šmejcová, Tučný, B. Procházka, O. Svoboda, Pechmanová-Klosová, Zeminová, dr. Stránský, Knejzlík, Špatný, Polívka, Stejskal, Richter, dr. Moudrý.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP