Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání.


 

67.

Návrh

poslance Fr. Petrovického a druhů

na úpravu zákazu prodávati, čepovati nebo podávati alkoholické nápoje v den před volbou a v den volby.

Podepsaní navrhují:

Slavná sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ...............

kterým se upravuje zákaz prodávati, čepovati nebo podávati alkoholické nápoje v den před volbou a v den volby.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 29 zákona ze dne 31. ledna 1919. č. 75 Sb. z. a n., § 32 zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a nař., a § 31 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 330 Sb. z. a nař., ve znění zákona ze dne 14. července 1927. č. 126 Sb. z. a nař., budou zníti takto:

Zákaz prodávati alkoholické nápoje.

V den před volbou od 2. hod. odpol. a v den volby až do uplynutí dvou hodin po konci hlasování (po prohlášení předsedy volební komise, že hlasování je skončené) je zakázáno prodávati, čepovati nebo podávati nápoje, obsahující alkohol.

Čl. II.

§ 29 zákona ze dne 31. ledna 1919. č. 75 Sb. z. a nař., bude obsahovati ještě tuto větu:

Odpadá-li volba v obci (§ 27).zákaz pro ni neplatí.

Čl. III.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva.

Již v roce 1927 byly podány námi dva návrhy poslanecké sněmovně Národního shromáždění republiky Československé a to č. t. 1296 a 1297 ze dne 25. října 1927, kteréžto návrhy oba přizpůsobovaly zákaz podávati alkoholické nápoje v den před volbami a v den volby zákazu výslovnému §em 31 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 330 Sb. z. a nář., ve znění zákona ze dne 14. července 1927. č. 126 Sb. z. a nař.

Zákaz čepování celý den před volbami a v den volby měl snad poněkud opodstatněný důvod v r. 1919. kdy tehdy jak poměry hospodářské, tak politické jej zdůvodňovaly. Nyní však není podobných důvodů, které již dávno odpadly, jak zkušenost nás poučila z voleb obecních v r. 1923. dále z voleb do obou zákonodárných sborů v listopadu v roku 1925 a z posledních voleb do obcí v roku 1927. Právě tyto zkušenosti vedly již ke zmírnění zákazu čepování při volbách ve znění zákona ze dne 14. července 1927. č. 126

Sb. z. a n., o volbách do zemských a okresních zastupitelstev. Podobné omezení čepování při volbách, jaké bylo provedeno při posledním zákoně, je dosti přísné a vyhovuje intenci zákonodárce, aby volič k volbám dostavil se v úplném pořádku, užívaje své svobodné vůle a rozumu při volebním rozhodování. Také nebylo při jmenovaných posledních volbách žádných stížností zneužívání podávání alkoholických nápojů a zprávy téměř všech okresních správ politických a vyšších úřadů v československé republice v tomto směru byly příznivé.

Tento návrh pozměňovací činíme proto, aby byla sjednána jednotnost v praxi při podávání alkoholických nápojů v den před volbami i v den volby do obcí, Národního shromáždění, zemí a okresů, aby bylo také vyhověno konsumentstvu, hostinstvu a obchodníkům a alkoholickými nápoji a úřední dohlédací administrativě.

V Praze, dne 12. prosince 1929.

Petrovický,

dr. Lukavský, Hudec, dr. inž. Toušek, Haupt, Machník, Vetterová-Běčvářová, Rázus, inž. L. Novák, Pelíšek, dr. Hajn, Ježek, Špaček, Beran, Tůma, Vencl, Chloupek, Pozdílek, dr. Kalaš, Křemen, Stunda, Kočandrle, Bstřický.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP