Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání


65.

Návrh

poslance F. Petrovického a druhů

na změnu zákona ze dne 15. července 1927 č. 112 Sb. z. a nař., jímž se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ...............,

kterým se mění zákon o průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Pro nastoupení živnosti hostinské a výčepnické zavádí se průkaz způsobilosti.

§ 2.

(1) Průkaz způsobilosti budiž podán listem výučným, vydaným příslušným společenstvem po ukončení doby učební (§ 14. odst. 4. živnostenského řádu) v živnosti hostinské a výčepnické a dokladem o tříletém zaměstnání pomocnickém (§ 73 ž. ř.) v této živnosti, stvrzeným příslušným společenstvem.

(2) Průkaz způsobilosti v předchozím odstavci uvedený nahrazuje se vysvědčením zaměstnavatele o šestiletém zaměstnání při výrobě piva (§ 3. odstavec 1., bod. 1. lit. c) anebo vysvědčením zaměstnavatele o šestiletém zaměstnání při sklepním hospodářství viničném jako sklepmistr (§ 3. odst. 1., bod 1. lit. d).

(3) Absolvování dvouleté odborné školy pro živnost hostinskou a výčepnickou v Brně a Mariánských Lázních nahrazuje dobu učební.

(4) Ministr průmyslu, obchodu a živností vyslechna obchodní a živnostenské komory, zřízené snad společenstevní jednoty a společenstva ve shodě s ministry školství a národní osvěty a zemědělství označí úřední vyhláškou vyučovací ústavy, jichž absolvování nahrazuje dobu učební, po případě zkracuje dobu zaměstnání pomocnického, potřebného pro průkaz způsobilosti.

§ 3.

Od průkazu způsobilosti v předchozím paragrafu uvedeného jest osvobozen:

1. kdo před 28. červencem 1927:

a) nabyl koncese hostinské a výčepnické anebo provozoval živnost hostinskou a výčepnickou jako schválený náměstek nebo schválený pachtýř,

b) byl zaměstnán nejméně 6 let v živnosti hostinské a výčepnické jako číšník, kuchař, sklepmistr, ředitel pro vyšší služby velkopodniku, je-li žádost o koncesi omezena na lit. d) § 16 ž. ř.: byl zaměstnán nejméně šest let v živnosti hostinské a výčepnické jako výčepník pálených lihových nápojů,

c) byl zaměstnán nejméně šest let při výrobě piva jako sládek, podstarší, sklepmistr, spilečný, vařič, nadsladovník, sladovnický,

d) byl zaměstnán nejméně šest let při ošetřování vína jako sklepmistr,

2. vdova po majiteli koncese hostinské a výčepní, schváleném pachtýři nebo náměstka po čas jejího vdovství,

3. majitel obchodní živnosti podle §u 38. odst. 5. živnostenského řádu, který žádá za koncesi obmezenou na výčep vína v časové i místní spojitosti s vlastní živností obchodní,

4. cukrář, který žádá za koncesi obmezenou na podávání kakaa, čokolády a čaje bez alkoholických přísad v časové i místní spojitosti a vlastní živností cukrářskou,

5. uzenář - výrobce, který žádá za koncesi obmezenou na podávání studených i teplých uzenářských výrobků v časové i místní spojitosti s vlastní živností uzenářskou:

(2) Osobám, uvedeným v odstavci 1., bod 1. lit. b) - d), které v den účinnosti tohoto zákona ještě nedokončily šestiletou dobu zaměstnání tam požadovanou, započítává se do tohoto šestiletí také doba strávená v zaměstnání po účinnosti tohoto zákona nejdéle od 27. července 1927. Ustanovení toto platí také tehdy, jestliže během tohoto šestiletí přešly k některému z ostatních zaměstnání, vytčených v lit. b) - d).

§ 4.

(1) Průkaz způsobilosti vytčený v §u 2. udat. 1. může býti prominut při provozování živnosti hostinské v pensionátech neb domech v místech lázeňských, je-li živnost hostinská omezena na podávání pokrmů v nich ubytovaným hostům a neslouží-li tyto pensionáty nebo domy k veřejné a všeobecné návštěvě.

(2) Rovněž může být průkaz způsobilosti prominut v obcích do 2.000 obyvatel, není-li žadatele, který by se mohl průkazem způsobilosti vykázati, a jde-li o další udělení koncese hostinské až dosud v těchže místnostech provozované.

(3) O prominutí průkazu způsobilosti v případech v předchozích odstavcích uvedených rozhoduje živnostenský úřad I. stolice.

§ 5.

(1) Tomu, kdo chce zříditi nebo převzíti význačný hotelový podnik (se všemi nebo některými oprávněními podle. § 16. odst. 1., lit. a) až g) živnostenského řádu), jehož provozování má význam pro povznesení ruchu turistického a cizineckého, jakož i z důvodů mimořádných poměrů rodinných, může býti prominut průkaz způsobilosti předepsaný v § 2. odst. 1., prokáže-li, že svým rozhledem neb zkušenostmi a znalostmi podává záruku odborného vedení takového podniku.

(2) O tomto prominutí průkaze způsobilosti rozhoduje ministerstvo průmyslu, obchodu a živností po slyšení zemské jednoty společenstevní.

§ 6.

Osvobození uvedené v §u 3 odst. b), c), d) platí pro Slovensko a Podkarpatskou Rus ode dne účinnosti tohoto zákona na dobu 6 roků.

§ 7.

Ustanovení §u 23. odstavec 3. a 4. živnostenského řádu se zrušují, ostatní předpisy živnostenského řádu zůstávají nedotčeny, pokud tento zákon nemá odchylných ustanovení.

§ 8.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti jej přísluší ministru průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry vnitra, školství a národní osvěty a zemědělství.

Odůvodnění.

Zákon o průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní, jenž byl vydán ze dne 15. července 1927. č. 112 Sb. z. a nař., ukázal v krátké době v praxi některé úchylky a nedostatky. Jeden z těchto nedostatků je ten, že učňové, vyučení v místech pod 4.000 obyvatel, kde podle nynějšího zákona průkaz způsobilosti v hostinství neplatí, nemají a nedosahují rovněž průkazu způsobilosti, třebas vyučili se u hostinského, který sám vyučil se číšnictví nebo kuchařství ve svém mládí. Též ohraničení místa 4.000 obyvateli, pro která průkaz způsobilosti byl uzákoněn, se neosvědčilo. Často místa, mající méně nežli 4.000 obyvatel jsou hospodářskými poměry lepšími a pro provoz hostinství výhodnějšími nežli některá místa nad 4.000 obyvatel.

V oněch místech bývají někdy restaurace a jiné hostinské provozovny lépe vypraveny, nežli v místech nad 4.000 obyvatel. Konečně hostinští, kteří provozovali živnost hostinskou před uzákoněním průkazu způsobilosti v místech pod 4.000 obyvatel nemají možnosti a práva, třebas byli i někteří plně kvalifikovaní, přesídliti do míst nad 4.000 obyvatel.

Z tohoto důvodu vysvítá ihned změna celého §u 1. kterým dožadujeme se zavedení průkazu způsobilosti všeobecné.

V §u 2 do odst. 1. vsunujeme za slova: ťo tříletém zaměstnání pomocnickémŤ odkaz na § 73 ž. ř. Tento paragraf jedná o pomocných pracovnících. V odst. 3. téhož paragrafu uvádíme vedle odborné školy pro živnost hostinskou a výčepnickou v Brně také odbornou školu v Mar. Lázních. Obě tyto školy mají nahrazovati dobu učební. Odst. 2. a 4. zůstávají beze změny.

V §u 3 v odst. 1. vsunujeme za slova ťkdo před 28. červencem 1927Ť. V §u 3 odst. sub lit. b) připojujeme za slova: ťsklepmistr, ředitel pro vyšší služby velkopodnikuŤ, ťje-li žádost o koncesi omezena na lit. d) §u 16 ž. ř.: byl zaměstnán nejméně 6 let v živnosti hostinské a výčepnické jako výčepník pálených lihových nápojůŤ. V tomtéž odstavci slova: ťnebo až §u 16 ž. ř.Ť škrtáme.

V původním znění zákona bylo zapomenuto na ředitele velkých hotelů, kteří ovládají cizí jazyky, přijímají hosty, předkládají jim účty, mají přehled přes pokoje, takže lze je oceniti opravdu pro vyšší služby a jsou také členy pensijního pojištění pro soukromé úředníky. Pokud se týče výčepníků lihovin, je přesněji označeno jich oprávnění. V témže odst. téhož §u sub lit. d) zaměňujeme slovo ťvýroběŤ slovem ťošetřováníŤ. Jako bod 2. odst. 1. §u 3 vsunuli jsme určitou výhodu pro vdovy po majiteli koncese hostinské a výčepní, schváleném pachtýři nebo náměstku. Podle posledního zákona právo vdovské bylo stěžováno při provozování živnosti tím, že byl dožadován způsobilý náměstek. Je známo, že v hostinské živnosti ženy padesátiprocentně se svými muži provozují živnost. Žena-vdova, jíž muž zanechal hostinství v menším rozsahu, nemůže jmenovati svého náměstka proto, že by ho nemohla platiti.

Odst. 2. §u 4 se mění a bude zníti takto:

ťRovněž může býti průkaz způsobilosti prominut v obcích do 2.000 obyvatel, není-li žadatele, který by se mohl průkazem způsobilosti vykázati a jde-li o další udělení koncese hostinské až dosud v těchže místnostech provozovanéŤ.

Do odst. 1. §u 5. vsunujeme za slova ťa cizineckéhoŤ slova ťjakož i z důvodů mimořádných poměrů rodinnýchŤ.

§ 6 bude zníti takto:

ťOsvobození uvedené v §,u 3 odst. b), c), d) platí pro Slovensko a Podk. Rus ode dne účinnosti tohoto zákonaŤ.

§ 8 bude zníti takto:

ťTento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti jej přísluší ministru průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry vnitra, školství a národní osvěty a zemědělstvíŤ.

Dožadovaná, novelisace zákona průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní je nutná nejen v zájmu samotného hostinského stavu, avšak také v zájmu konsumentské veřejnosti.

Uplynuly teprve dva roky od vyhlášení zákona o průkazu způsobilosti v živnosti hostinské a výčepní a účinek jeho jeví se v několika směrech. Tam, kde průkaz způsobilosti byl zaveden zejména ve venkovských místech, nastává pořádek v poměrech učednických i pomocnických. Též úprava a vedení celé živnosti hostinské a výčepní a všech jejích kategorií se potěšitelně zlepšuje. Projevily se tu a tam určité nesnáze a někde snad i nespokojenost jednotlivců, kteří nemohli se prokázati průkazem způsobilosti, žádajíce hostinské koncese, avšak tento úkaz je přechodný, jako při každém podobném případě.

Žádáme, aby tento návrh byl předložen výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu.

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Petrovický,

Hudec, Rázus, inž. Novák, Chloupek, Pozdílek, Křemen, Haupt, Bistřický, Vetterová-Bečvářová, Machník, Kočandrle, Stunda, dr. Kalaš, Vencl, Tůma, Beran, Ježek, Špaček, dr. Hajn, dr. Lukavský, dr. inž Toušek, Pelíšek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP