Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání.


62.

Návrh

poslanců J. V. Najmana, J. Pekárka, Al. J. Beneše a druhů

na zrušení potravní daně na čáře.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovna, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ..........,

o zrušení potravní daně na čáře.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zákon ze dne 14. dubna 1920 o potravní dani na čáře, čís. 264 Sb. z. a n., se zrušuje.

§ 2.

Zákon tento nabývá platnosti dnem 1. ledna 1930.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru financi.

Důvodová zpráva.

Předpoklady, kterými odůvodňoval ministr financí vládní návrh na vydání zákona o potravní dani na čáře ze dne 14. listopadu 1919 (tisk 1962), se naprosto nesplnily a nový zákon o potravní dani na čáře nepřinesl žádného zisku ani státním financím, ani obyvatelstvu.

Naopak, interesenty, kteří zákonu tomuto podléhají, jest zákon považován za pouhé a zbytečné obtěžovaní a ztěžování vedení obchodů a živností, beztak již nesčetnými daněmi a dávkami zatížených. Státu samému, podle rozpočtu na r. 1926. vynáší, asi 17 mil. Kč, avšak podle vysvětlivek zvyšuje se režie pro stále se množící žádosti stran za úřední intervence při projednávání zboží podléhajícího potravní dani na čáře, což plně potvrzuje odůvodněnost návrhu na jetí zrušení.

Úbytek, zrušením jetím zaviněný, budiž kryt navrhovanými úsporami ve státní správě (zrušení a sloučení některých ministerstev).

V ohledu formálním se navrhuje, aby osnova byla přikázána výboru rozpočtovému k podání zprávy v době nejkratší.

V Praze dne 17. prasince 1929.

Najman, Pekárek, A. J. Beneš,

Beran, Teplanský, Pozdílek, dr. Zadina, Petrovič, Tůma, Vencl, Chloupek, Pelíšek, Kočandrle, Haupt, Bistřický, Horák, Stunda, Křemen, dr. Kalaš, Náprstek, Hýber, Pechman, Machník, Ostrý, Vávra, Jiráček, Liška.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP