Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání.


61.

Návrh

poslanců J. Pekárka, F. Horáka, J. V. Najmana a druhů

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ...............

o za Jištění stavebních pohledávek.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

I.

Všeobecná ustanovení.

§ 1.

Na veškerých novostavbách, nástavbách a přístavbách zajišťují se stavební pohledávky podle ustanovení tohoto zákona, jedná-li se o zřízení budov určených výlučně nebo převážně k účelům obytným, živnostenským, průmyslovým a hospodářským.

Pojem novostavby určuje se předpisy všeobecného stavebního řádu.

§ 2.

Stavebními pohledávkami jsou:

1. Peněžní pohledávky živnostníků a úředně oprávněných soukromých techniků zúčastněných na zřizování stavby za práci na stavbě vykonanou buď jimi nebo jejich pomocným personálem a za věci, jež k tomu dodali.

2. Peněžní pohledávky, které příslušejí stavebním živnostníkům, kteří jsou účastni na provádění staveb s použitím jiných živnostníků a jiných podnikatelů stavby nebo jejich části, jakožto náhrada za jejich námahu, nebo pro ně vznikají z uhrazení pohledávek označených pod č. 1.

Nečiní se žádného rozdílu, zdali pohledávkové nároky pod čís. 1. - 2. se zakládají na nějakém právním poměru k vlastníku pozemku nebo zda vznikly proti jiným osobám.

3. Peněžní pohledávky zapsané do pozemkové knihy po poznámce stavebního povolení (§ 4) a před poznámkou povolení užívacího (§ 12), jakožto hypotéky stavebního úvěru, pokud zapůjčená částka byla půjčovatelem splacena u stavebního peněžního úřadu (§ 10) a tímto byla vyplacena. Z těchto částek náleží věřiteli nárok o 2% vyšší nežli činí normální úroková míra stanovená státním bankovním úřadem.

§3.

Stavební úřední povolení k novostavbě, nástavbě či přístavbě musí býti po nabytí právní moci sděleno stavebním úřadem bez průtahu knihovnímu soudu. Při tom musí býti uvedeno katastrální označení a vložka pozemkové knihy dotyčné nemovitosti a podáno dobrozdání o tom, zda se jedná o stavbu ve smyslu tohoto zákona a o zřízení budovy spadající pod ustanovení tohoto zákona.

II.

Hypotekární zajištění.

§ 4.

Knihovní soud musí poznamenati stavební povolení u dotyčného knihovního orgánu (stavební záznam), jedná-li se o novostavbu či o zřízení stavby spadající pod tento zákon, jestliže stavebník nenabídl složení kauce u příslušného soudu (§ 30).

§ 5.

Jestliže nemovitost věnovaná novostavbě (stavební místo) tvoří jen částku knihovního celku, jest tuto odepsati a stavební poznámku učiniti ve vložce, již jest pro ni otevříti, je-li třeba k tomuto knihovnímu odepsání geometrického dílčího plánu, nutno ho opatřiti na útraty vlastníka pozemku.

Od odpisu se však upustí na návrh vlastníka pozemku, jestliže knihovní těleso jest nezatíženo nebo jestliže všichni, pro něž jest oprávnění zapsáno, přiznají stavebním pohledávkám přednost před svými knihovními právy. Stavební úřad musí návrh na něj učiněný zároveň s prohlášeními oprávněných a zároveň se sdělením o stavebním povoleni (§ 3) zaslati knihovnímu soudu.

U zapsání stavebního záznamu jest zpraviti vlastníka a ty, pro něž bylo právo přiznáno.

§ 6.

Jsou-li zapsány na stavebním místě před stavební poznámkou závady a nebyla-li předložena prohlášení všech oprávněných, že poskytují stavebním pohledávkám přednost před svými knihovními právy na stavebním místě, jest oprávněné vyrozuměti o zapsáni stavební poznámky s tím podotknutím, že jest jim volno zažádati u knihovního soudu do 14 dnů o zjištění hodnoty stavebního mís ta na útraty vlastníka pozemku a že v nedostatku takovéto žádosti příslušelo by stavebním věřitelům přednostní zástavní právo ve smyslu §u 9 odst. 4. až 6., i pokud jde o hod notu stavebního místa.

§ 7.

Rekursy proti stavebnímu záznamu podané jest poznamenati v pozemkové knize.

Pravoplatné provedení stavebního záznamu musí soud vyhlásiti přibitím na stavbě a to na místě nápadném. Bylo-li o to žádáno, zjistí soud hodnotu stavebního místa, přihrav potřebné znalce. K tomu jest pozvati vlastníka nemovitosti a všechny osoby, pro něž váznou na ní knihovní práva.

Útraty spojené se zjištěním hodnoty nese vlastník pozemku. Hodnotu po nabytí právní moci zjišťovacího usnesení jest označiti v pozemkové knize.

§ 8.

Bylo-li provedení stavebního záznamu zamítnuto, vydá knihovní soud písemně zamítací usnesení knihovního záznamu.

§ 9.

Veškerým stavebním pohledávkám přísluší na nemovitosti zástavní právo s pořadím stavebního záznamu (§ 4).

Pokud se týče stavebních pohledávek mezi sebou, požívají hypotéky stavebního úvěru (§ 2. č. 3.) přednost před ostatními stavebními pohledávkami a tvoří jeden celek.

Je-li více hypoték stavebního úvěru, určuje se jejich pořadí podle jejich knihovního zapsání.

Stavební pohledávky mají v případě nucené dražby nemovitosti pokud se týče části nejvyšší nabídky, jež převyšuje hodnotu stavebního místa (§ 7. odst. 4.) přednost před právy zapsanými před stavební poznámkou (záznamem).

Jsou-li stavební pohledávky již knihovně zapsány, přísluší jim tato přednost i při rozdělování výtěžků nemovitosti podrobené vnucené správě potud, pokud tyto obnášejí více, než 4% hodnoty stavebního místa.

Nebyla-li hodnota stavebního místa v pozemkové knize naznačena, předcházejí stavební pohledávky právům zapsaným před stavební poznámkou ohledně celé nejvyšší nabídky nebo výtěžku, v případě vnucené správy však jen s tím předpokladem, že stavební pohledávky jsou již knihovně zapsány.

Zcizením nemovitosti z volné ruky předsevzatém po zapsání stavební poznámky zůstává uplatňování stavebních pohledávek nedotčeno.

§ 10.

Aby hypotéky stavebního úvěru účastny byly výhod poskytnutých tímto zákonem, musí stavební věřitel splatiti sumu, již půjčuje u depositního stavebního oddělení knihovního soudu.

Depositnímu stavebnímu oddělení knihovního soudu přísluší, aby používal zapůjčených peněz k zapravování stavebních pohledávek naznačených v §u 2. čís. 1. a 2., je-li o nich předložen doklad opatřený visem stavby vedoucího nebo jeho zástupcem a přesvědčil-li se úřad pečlivým prozkoumáním všech dokladů a vhodnými dotazy, v nutném případě i očitým názorem o existenci a splatnosti pohledávky.

Po uplynutí lhůty k ohlášení nezapravených stavebních pohledávek smí býti placeno jen tehdy, byla-li stavební pohledávka včas u soudu přihlášena. Po prohlášení rozhodnutí stavebního pozemkového soudu smějí býti stavební pohledávky zapravovány jen podle tohoto rozhodnutí.

Bylo-li přihlášeno k placení více stavebních pohledávek a nestačí-li stavební peníze, jež jsou po ruce pro dotyčnou stavbu k jejich úplnému vyrovnání, nutno přikročiti u všech pohledávek k splátkám s poměrnou srážkou.

Stavební peněžní úřad musí vésti řádně knihu o přijatých stavebních penězích a vykonaných platech.

Jest povinen stavebnímu věřiteli k jeho žádosti potvrditi obnos, jejž ze splacené zápůjční sumy použil k zapravení stavebních pohledávek.

§ 11.

Zřízení depositního stavebního oddělení přísluší knihovnímu soudu.

Bližší ustanovení o vedení a činnosti depositního stavebního oddělení knihovního soudu jest stanoviti ve statutech, které podléhají schválení ministra spravedlnosti, vnitra, obchodu a veřejných prací a které vydány budou cestou nařizovací.

§ 12.

Stavební úřední povolení k používáni nové budovy musí stavební úřad sděliti bez prodlení knihovnímu soudu. Uděluje-li se povolení k používání pro jednotlivé části budovy v různých dobách, jest učiniti sdělení knihovnímu soudu, jakmile byla budova uznána za použivatelnou ve svých hlavních částech.

Povolení k používání jest poznamenati v pozemkové knize.

§ 13.

Po dojíti tohoto sdělení musí knihovní soud vyzvati vyhláškou přibitou na nápadném místě na stavbě a na soudní desce všechny stavební věřitele, aby do dvou měsíců přihlásili u knihovního soudu písemně neb ústně k protokolu své nezapravené stavební pohledávky s udáním doby splatnosti.

Každá přihláška stavební pohledávky druhu označeného v §u 2. čís. 1. a 2. má obsahovati co nejpřesnější seznam vykonaných prací a označiti objednatele, jakož i hodnotu jednotlivých výkonů a splátek. Listiny sloužící k doložení nároků jest přiložiti v prvopise nebo opise.

Při ohlášení hypoték stavebního úvěru (§ 2. č. 3.) jest oznámiti soudní usnesení o zápisu a přiložiti průkaz o vyplacení zapůjčeného obnosu u depositního stavebního oddělení knihovního soudu a potvrzení tohoto úřadu o obnosu, jenž byl ze zapůjčených peněz použit k zapravení stavebních pohledávek.

Uvedení v předešlý stav proti promeškání přihlašovací lhůty nemá místa.

Ve vyhlášce jest udati poslední den přihlašovací lhůty s ohledem na den přibití vyhlášky na stavbě a to podle kalendáře zároveň jest poučiti stavební věřitele ve smyslu § 2 posledního odstavce a 9. 2. až 4. odstavce tohoto zákona.

§ 14.

Včas podané, avšak nedostatečnými shledané přihlášky musí knihovní soud vrátiti stranám s označením formálních závad a s pokynem, aby přihlášku po odstranění formálních závad opět podaly nejpozději v poslední den zákonné přihlašovací lhůty, sice by jinak nebyl k ní brán zřetel v dalším řízení.

Má-li býti vrácena přihláška, která byla podána teprve v posledních osmi dnech přihlašovací lhůty, ustanoví soud pro opětné podání přiměřenou lhůtu, avšak ne přes osm dní po uplynutí zákonné přihlašovací lhůty.

Přihlášky podané nebo znovu podané teprve po uplynutí zákonné nebo prodloužené lhůty jest zamítnouti jakožto opožděné.

§ 15.

Přihlášky jest zapsati u knihovního soudu ihned po dojití do přehledného seznamu. Každý může do něho nahlédnouti a dá ti si na své útraty vyhotoviti opisy a výtahy.

§ 16.

Byly-li během stanovené lhůty podány přihlášky stavebních pohledávek stanoví knihovní soud po uplynutí lhůty rok u knihovního, jakožto stavebního soudu k ústnímu projednání o existenci a splatnosti přihlášených pohledávek. K tomu jest přizvati přihlašující věřitele, vlastníka pozemků a nastala-li změna ve vlastnictví během stavby i jeho právního předchůdce, dále podnikatele stavbu vedoucího, objednatele práce a depositní stavební oddělení knihovního soudu podle předpisů o doručování žalob.

§ 17.

Stavební soud sestává z jednoho soudce knihovního soudu, jakožto předsedy a čtyř přísedících.

Tyto jmenuje ministr spravedlnosti: dva z členů společenstev stavebních živností, jednoho z vlastníků domů a jednoho ze stavu úředně oprávněných architektů a to na dobu tří let, opětné jmenování není vyloučeno.

Týmž způsobem jest jmenovati pro přísedící stavebního soudu osm až dvanáct náhradníků.

Úřad přísedících a náhradníků stavebního soudu jest úřadem čestným. K témuž jsou způsobilí pouze zachovalí, obzvláštní důvěry hodní a věci znalí mužové, kteří dokončili třicátý rok života a nejsou v požívání občanských práv nebo v nakládání svým majetkem omezeni zákonem nebo soudcovským nařízením.

Přísedící a náhradníci stavebního soudu musejí před nastoupením svého úřadu přísežně přislíbiti svědomité a nestranné vykonávání svého úřadu. Tento slib přijímá přednosta knihovního soudu, při opětném jmenování dostačí poukaz na slib složený.

Ohledně postaveni přísedících a náhradníků stavebního soudu jest obdobně použíti ustanoveni §u 21. odst. 2. zákona o soudní organisaci z 27. listopadu 1896. ř. z. č. 217.

Bližší organizační předpisy jest vydati nařízením.

§ 18.

Při řízení má stavební soud podle možnosti působiti k smírné dohodě mezi stranami, jinak však postupovati podle zásad sporného soudnictví.

Na přihlášky nedostavivších se stran jest potud bráti zřetel, pokud jsou nesporné.

Uvedení případu v předešlý stav proti zmeškání soudního roku nemá místa.

§ 19.

Jednání o stavebních pohledávkách druhu označeného v §u 2. č. 1. a 2. musí se vztahovati i na to, kdo za stavební pohledávku osobně ručí, při pohledávkách ze stavebního úvěru (§ 2. č. 3.) odpadá tato část projednávání.

Je-li o některé přihlášené pohledávce docíleno dohody všech zúčastněných, má to účinek soudního smíru.

O přihlášených stavebních pohledávkách, jimž se odporuje vzhledem k jich jsoucnosti nebo splatnosti nebo některým zúčastněným ohledně jejich osobního ručení, rozhodne stavební soud na základě důkazních prostředků stranami předložených a na základě výsledku konaných šetření v případě potřeby po slyšení znalců a předsevzetí ohledání rozsudkem.

Je-li uloženo placení, jest pro něj stanoviti lhůtu 14denní.

§ 20.

V rozhodnutích stavebního soudu jest rozhodnouti zároveň o náhradě soudních útrat podle následujícího ustanovení:

Výlohy spojené s podáním přihlášek, dále útraty zúčastněných stran a jejich zástupců na projednávání, jakož i výlohy za doručení, připadají k tíži dotyčným stranám.

Ostatní výlohy s projednáváním spojené zapraví vlastník pozemku. Pokud však nějaká přihláška byla shledána zcela nebo částečně neodůvodněnou nebo vyšší útraty byly zaviněny neodůvodněným podáním, musí nésti dotyčné útraty projednávání dotyčný věřitel.

§ 21.

Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního soudu nejsou přípustny.

§ 22.

Na základě předsevzatých zjištění stavebních pohledávek zařídí knihovní soud po uplynutí 14 dnů z moci úřední knihovní provedení tímto způsobem:

Při hypotékách stavebního úvěru jest zapsati, jaký obnos byl zjištěn jakožto stavební pohledávka.

Pro jiné stavební pohledávky, není-li prokázáno jejich zapravení, jest vtěliti zástavní právo na nemovitost, při čemž každou stavební pohledávku jest jako takovou označiti.

Kromě toho musí býti vyznačeno pořadí příslušející jednotlivým stavebním pohledávkám podle § 9. odst. 1. až 3. s poukazem na ustanovení § 9. odst. 4. až 6.

Zároveň jest vymazati stavební poznámku (záznam) a poznámku o povolení k používání.

Opisy nutné pro sbírku listin jest zhotoviti z moci úřední.

§ 23.

Jestliže během stanovené lhůty (§§ 13. 14) nebyly přihlášeny žádné stavební pohledávky nebo veškeré podané přihlášky byly zpět vzaty, vymaže knihovní soud z moji úřední stavební poznámku, poznámku hodnoty stavebního místa a poznámku o povolení k používání.

Vlastníkovi pozemku jest vydati na jeho žádost peníze ležící u depositního stavebního oddělení knihovního soudu příslušného pro dotyčnou stavbu.

Hypotéky stavebního úvěru zůstávají ve svém trvání zástavním právem pro pohledávky z poskytnutého úvěru ve smyslu § 14. odst. 2. všeobecného knihovního zákona a ve svém pořadí nabytém zápisem (§ 29 všeob. kn. z.) nedotčeny.

§ 24.

Jestliže stavební povolení zaniklo před započetím stavby, oznámí to stavební úřad bez průtahu knihovnímu soudu.

Soud nařídí vymazání stavební poznámky a poznámky hodnoty stavebního místa.

Vlastníkovi pozemku jest vydati na jeho žádost peníze ležící u depositního stavebního oddělení knihovního soudu příslušného pro dotyčnou stavbu.

Ve příčině zapsaných hypoték stavebního úvěru platí předpis §u 23.

§ 25.

Rovněž učiní stavební úřad neprodleně oznámení knihovnímu soudu, jestliže započatá stavba se dále neprovádí nebo jestliže stavební povolení bylo pravoplatně prohlášeno za bezúčelné.

Po dojití oznámení vydá soud §em 13 nařízení, vyzvání stavebních věřitelů k prohlášení jejich nezapravených stavebních pohledávek. Další řízení zajištění stavebních pohledávek řídí se dle § 14 až 23.

§ 26.

Pokud není v tomto zákoně ničeho jiného stanoveno, jest v řízení, jež toto upravuje, použíti zásad nesporného soudnictví.

Zejména platí to ohledně braní v odpor naříkaných soudních usnesení ustanovení § 9 až 11. pak 14 a 15 císařského patentu z 9. srpna 1854 ř. z. č. 208. Proti potvrzujícímu rozhodnutí druhé stolice není však dalšího opravného prostředku.

Je-li knihovním soudem soudní dvůr, obstarává povinnosti tímto zákonem knihovnímu soudu přikázané jeden člen soudního dvoru jako samosoudce.

Co se týče vyrozumívání o knihovních usneseních jest použíti předpisů všeobecného knihovního zákona.

Proti knihovním usnesením vydaným na základě tohoto zákona jest připuštěn pouze opravný prostředek rekursu do 14 dnů po doručení.

§ 27.

Povinnosti soudů, o nichž tento zákon jedná, jest považovati za záležitosti feriální.

§ 28.

Při zavedení nucené dražby nemovitosti, na níž jest zapsána stavební poznámka, připadá provedení, nebo pokračování v řízení upraveném v §§ 13 až 27 soudu exekučnímu, tento zůstává příslušným bez ohledu na okolnost, bylo-li pak exekuční řízení zastaveno. Knihovnímu soudu zůstává vyhrazeno pouze provedení knihovních zápisů.

Spisy s rozhodnutím knihovního soudu a stavebního soudu, jež se staly před zavedením nucené dražby, podržují platnost i v řízení před exekučním soudem.

Jakožto předseda stavebního soudu nastupuje po zavedení nucené dražby exekuční soudce na místo knihovního soudce.

§ 29.

Při zavedení nucené dražby odstoupí knihovní soud, bylo-li již vydáno vyzvání k přihlášení stavebních pohledávek (§ 13), dotyčné spisy i s přihláškami u něho podanými ihned exekučnímu soudu. Rovněž tak jest předati neprodleně exekučnímu soudu přihlášky, které později dojdou knihovnímu soudu.

Jestliže při zavedení dražebního řízení vyzvání ještě učiněno nebylo, musí exekuční soud, jakmile povolí dražbu nebo jest požádán o výkon povolené dražby, uveřejniti příslušnou vyhlášku dle § 13. Poslední den přihlašovací lhůty se počítá podle dne přibití vyhlášky na stavbě, exekuční soud označí se jako přihlašovací místo.

Až do uplynutí přihlašovací lhůty jest přibití na staveništi na nápadném místě považovati za jedno vyhotovení všech usnesení vydávaných v řízení dražebním, jichž doručení zapsaným hypotekárním věřitelům jest zákonně předepsáno. Mimo to jest vyhotovení dražebního ediktu doručiti těm stavebním věřitelům, kteří podali přihlášky, dále jest tyto věřitele pozvati k jednání o rozdělení nejvyšší nabídky.

Ustanovení § 171. odst. 2. exekučního řádu nelze použíti na stavební věřitele označené v § 2. č. 1. a 2.

Při odhadu nemovitosti jest stavební náklad až dotud učiněný odděleně zjistiti. Tento zastupuje při předběžném zjištění stavu břemen úhrn stavebních pohledávek zástavně krytých. Jeho výši musí soudce udati v dražebním termínu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP