Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání


58.

Návrh

poslanců Stejskala, Tučného a druhů

na poskytnutí úlev na čsl. drahách dělnictvu v době dovolené.

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti na tomto:

Ministerstvu železnic se ukládá,

aby zaměstnancům, kterým dle zákona ze duze 3./4., 1925 č. 65 Sb. zák. a nař. nebo dle zákona o obchodních pomocnících, přísluší nárok na dovolenou, budiž v době této na všech tratích československých státních drah poskytnuta sleva na jízdné:

Do 50 km 50%, přes 50 km 75% z normálního jízdného. U živitele rodiny budiž tato sleva rozšířena i na manželku nebo družku žijící ve společné domácnosti a dítky, pokud nejsou výdělečně činné.

Nárok na tuto slevu podmiňuje předložení příslušné legitimace, ověřené zaměstnavatelem, že dotyčný jest na dovolené a ověření obecního úřadu bydliště, že jest živitelem rodiny, otec (matka) dítek nevýdělečně činných.

Důvody:

Zákonem ze dne 3./4. 1925. č. 65 Sb. z. a n. zavedena byla dělnická placená dovolená na zotavenou po celoroční práci.

Náš stát po vzoru jiných států na př. Německa, Belgie aj. měl by příslušnými opatřeními umožniti dělnictvu výchovné a zdravotní využití placené dovolené, alespoň tím, že by ministerstvem železnic v době dovolené dělníku a jeho rodině poskytnuta byla sleva na jízdném a tak za levnější peníz dána možnost zájezdu do různých historických míst, romantických krajů, na něž je republika Československá tak bohatá, neb do krajů klimaticky a zdravotně prospěšných.

Ministerstvo železnic poskytuje již pronikavou slevu na jízdném různým korporacím a spolkům. Poskytuje se i 50% sleva individuelnímu návštěvníku lázní, prokáže-li v nich alespoň 14ti denní pobyt. Jde-li do lázeňských míst na léčení dělník stane se to jen tenkráte je-li na toto léčení poukázán nemocenskou pojišťovnou. Tato pak jízdné dráhou hradí sama.

Zmíněná individuelní sleva pro návštěvníka lázní je pro vrstvy zámožnější a bylo by jen aktem spravedlnosti vůči dělnictvu, kdyby stát při dělnické placené dovolené podobnou slevu poskytoval také.

Tímto opatřením získal by stát finančně zvýšenou dopravou na železnicích, dělníci by účelně, výchovně a zdravotně svoji placenou dovolenou využili, což by mělo blahodárný vliv na zachování zdraví dělníků a jejích kulturní povznesení.

V Praze, dne 12. prosince 1929.

Stejskal, Tučný,

B. Procházka, Fiala, Tykal, Mikuláš, dr Moudrý, Netolický, dr Stránský, Langr, Richter, Šeba, Bergmann, Hrušovský, Slavíček, Polívka, Malý, Vaněk, Sladký, dr Patejdl, Hatina.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP