Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání


51.

Návrh

poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, B. Procházky a druhů

na zrušení §§ 187 a 188 ze dne 25. ledna 1914 o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika) ř. z. č. 15.

Národní shromáždění republiky Československé, račiž se usnésti na tomto zákoně:

Zákon

ze dne .................,

jímž se zrušuje platnost §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. ledna 1914. čís. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika).

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Platnost §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. ledna 1914 ř. z. č. 15 se ruší.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se všem ministrům.

Odůvodnění.

§§ 187 a 188. služební pragmatiky předpisuje ústní učení s obviněným státním zřízencem před disciplinární komisí, jen v případech uložení trestu přeložení do výslužby se zmenšeným výslužným aneb propuštění. V případech ostatních může býti uložen disciplinární trest bez ústního líčení a vrchní disciplinární komise rozhoduje vůbec bez předchozího řízení ústního.

Tento drakonický způsob odsuzováni odporuje nejen soudnímu trestnímu řádu, kde každý obžalovaný má právo v ústním líčení se hájiti, ale i pojmům demokracie, neboť se s úředníkem disciplinovaným zachází zcela jinak, než se zřízencem. S úředníkem musí býti provedeno vždy ústní líčení, zřízence lze však disciplinárně odsouditi bez ústního líčení.

Toto ustanovení nehodí se do Čsl. republiky, kde mají si, býti všichni občané před zákonem rovnými.

Jest proto nutno zmíněné dva paragrafy služební pragmatiky odstraniti, poněvadž jsou produktem monarchistického řízení, jež si libovalo v privilegiích stavů.

Přijetí tohoto zákona nevyžaduje žádného zvýšeného nákladu.

Po stránce formální navrhujeme přikázání tohoto návrhu výboru sociálně - politickému.

V Praze, dne 13. prosince 1929.

Bergmann, Tučný, Procházka,

Šmejcová, Hatina, Zeminová, O. Svoboda, Malý, David. Langr, dr Patejdl, Tykal, Stejskal, Fiala, Mikuláš, Slavíček, inž. Záhorský, dr Stránský, Netolický, Polívka, Knejzlík, Vaněk, Sladký, Špatný, Lanc.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP