Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období

1. zasedání


49.

Návrh

poslanců H. Bergmanna, Al. Tučného, Boh. Procházky a druhů

na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1924. čís. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění račiž se usnésti na tomto zákoně:

Zákon ze dne ................,

jímž se zrušují některá ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1924. čís. 286 Sb. z. a n. o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

§§ 4. 5. 6. 7. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, 21. 22. odst. 2) a § 30 zákona ze dne 22. prosince 1924. čís. 286 Sb. z. a n. se zrušují.

§ 2.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej vláda.

Odůvodnění.

Poněvadž restrikční opatření zákona 286/1924 bylo již provedeno a státní administrativa další snížení počtu státních zaměstnanců nesnese bez reformy státní správy, stává se zákon tento v citovaných paragrafech státní správě škodlivým a nutno tudíž zmíněná opatření zrušiti.

S prováděním reformy státní správy lze docíliti další snížení počtu zaměstnanců cestou přirozenou tím, že za zemřelé, odstoupivší aneb pensionované státní zaměstnance nebudou přijímáni žádní noví uchazeči. Účinnost zákona čís. 286/1924 měla býti vydáním nového zákona platového zrušena. Prakticky přinesl tento zákon jen zvýšení pensijního etátu, takže se jeho další provádění naprosto nedoporučuje. Předpisy o kumulaci požitků zatěžují enormně státní administrativu, zejména zemská finanční ředitelství a ministerstvo financí, čímž efekt těchto opatření jest minimální, ne-li žádný.

Předpisy o kumulaci požitků postihují nejrůznější vrstvy státně zaměstnanecké a zabraňují veřejným korporacím, aby mohly pensionované zaměstnance státní přijímati do služeb neplně honorovaných, čímž opět se zatěžuje režie veřejných korporací, musí-li zaměstnávati plně honorované síly, i když by mohly nutnou agendu obstarati silami neplně zaměstnanými a honorovanými.

Přijetím tohoto zákona nastane aspoň částečné uklidnění v řadách státních zaměstnanců, kterého jest v zájmu státu již nejvýš zapotřebí.

Po stránce formální navrhujeme přikázání tohoto návrhu výboru sociálně - politickému a rozpočtovému.

V Praze, dne 12. prosince 1929.

Bergmann, Tučný, B. Procházka,

O. Svoboda, Malý, Netolický, David. Richter, Šmejcová, Langr, Stejskal, Lanc, dr Moudrý, inž. Záhorský, dr Stránský, Hatina, Zeminová, Vaněk, Špatný, Slavíček, Sladký, Knejzlík, Polívka, dr Patejdl, Tykal, Mikuláš, Fiala.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP