Článek XLVIII.

Pokud jde o služné a náslužné přídavky stanovené v § 103. část čtvrtá, díl I. platí obdobně ustanovení článku VI. tohoto zákona, nový odstavec 5.

Článek XLIX.

V § 104 (Činovné) částí čtvrté, díl I. vyloučí se skupina míst D.

Odstavec 2 se škrtá.

Článek L.

V § 107 (Zvýšení služného) část čtvrtá, díl I. odstavec 2:

Platí obdobně ustanovení článku VIII. tohoto zákona.

článek LI.

§ 109 (Povýšení) částí čtvrté, díl I. doplní se takto:

Pří povýšení náleží důstojníku v nové platové stupnici vždy služné nejblíže vyšší.

V odstavci 2 § 109 odpadají čísla 4 a 5.

V případě, že by povýšení důstojníka nemohlo nastati propůjčením důstojnického služebního místa systemisovaného ve vyšší platové stupnici a to ve lhůtách, jak bude níže uvedeno, ačkoliv jsou dány předpoklady stanovené v odst. 2 §u 17 platového zákona, nastává povýšení ad personam.

Pro povýšení ad personam jsou rozhodny tyto lhůty:

Ve služební třídě I.

Po 3 letech ztrávených v 7. platové stupnici postup do služného 6. plat. stupnice, po dalších 3 letech postup do 5. plat. stupnice a po dalších šesti letech potup do 4. platové stupnice.

Ve služební třídě II.

a) na služebních místech systemisovaných ve služebních kategoriích, ve kterých jest pro ustanovení předepsáno úplné středoškolské vzdělání a kratší než čtyřleté, avšak aspoň dvouleté ucelené vysokoškolské vzdělání, ukončené úspěšným výkonem státní, případně přísné zkoušky na vysoké škole, po 3 letech ztrávených v 8. platové stupnicí postup do služného 7. platové stupnice. Po dalších 3 letech postup do služného 6. platové stupnice, po dalších 6 letech postup do služného 5. plat. stup. a konečně po dalších 9 letech postup do služného 4. platové stupnice.

b) u ostatních:

Po 4 letech ztrávených v 8. plat, stupnicí postup do služného 7. plat. stup po dalších 5 letech postup do služného 6. plat. stup. a konečně po dalších 8 letech postup do služného 5. platové stupnice.

Ve služební třídě III.

Po 5 letech ztrávených v 8. plat. stup. postup do služného 7. plat. stup. po dalších 5 letech postup do služného 6. plat. stupnice a konečně po dalších 9 letech postup do služného 5. plat. stupnice.

Kromě tohoto obligatorního povýšení ad personam je v mimořádných případech výjimečně přípustno fakultativní povýšení ad personam též do jiných, než v předchozím odstavci uvedených platových stupnic.

Povýšením ad personam počet systemisovaných míst se nemění.

Článek LII.

§ 111 v části čtvrté, díl I. doplní se takto.

Článek II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek LIII.

Pokud jde o služné v § 113 části čtvrté, díl I. platí obdobně ustanovení článku VI. tohoto zákona, nový odstavec 5.

článek LIV.

§ 115 (Výchovné) část čtvrtá, díl I. mění se takto:

Ustanovení § 105 platí obdobně.

Článek LV.

§ 118 v částí čtvrté, díl I. bude zníti takto.

Článek XVII. tohoto zákona platí obdobně s úchylkou, že lhůty stanovené pro povýšení ad personam krátí se a jeden rok.

Článek LVI.

Z §§ 100, 104. 114. v části čtvrté, díl I. vyloučí se skupím D činovného.

Článek LVII.

§ 122. v části čtvrté, díl II. (Četničtí gážisté) doplní se takto:

Článek II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek LVIII.

§ 124 (Služební plat důstojnický) v částí čtvrté, díl II. bude zníti takto:

O služebním platu důstojnickém platí ustanovení §§ 102 až 105 s dodatečným ustanovením podle článku XLVIII tohoto zákona.

Článek LIX.

§ 126 (Zvýšení služného) v částí čtvrté, díl II. bude zníti takto:

O zvýšení služného platí ustanovení § 107 s dodatečným ustanovením podle čl. L. tohoto zákona.

Článek LX.

§ 128 v částí čtvrté, díl II. doplní se takto: O povýšení platí článek LI. tohoto zákona.

Článek LXI.

§ 130 v části čtvrté, díl II. doplní se takto:

Článek II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek LXII.

Pokud jde o služné stanovené v § 132 části čtvrté, díl II. platí obdobně ustanovení článku VI. tohoto zákona, nový odstavec 5.

Článek LXIII.

§ 134 (Výchovné) část čtvrtá, díl II. mění se takto:

Ustanovení § 105 platí obdobně.

Článek LXIV.

§ 137 (Povýšení) v částí čtvrté, díl II. doplní se takto:

Článek XVII. tohoto zákona platí obdobně s úchylkou, že lhůty stanovené pro povýšení ad personam, krátí se o dva roky.

Odstavec 4. § 137 se škrtá.

Článek LXV.

Z §u 133. části čtvrté, díl II. vyloučí se místní skupina D činovného.

Článek LXVI.

§ 142 (Započtení pro zvýšení služného) v části páté I(Společná ustanovení) doplní se takto:

Komise, stanovená článkem II. tohoto zákona připraví předpisy, v nichž se určí kdy kromě případů stanovených v tomto zákoně a v jakém rozsahu se započte pro zvýšení služného, jakož i pro pensijní nároky určitá služba ve stejném nebo také jiném služebním poměru a jiném zaměstnání. Při tom budiž přihlíženo k tomu, aby služba započitatelná z poměru legionářského byla započtena pro výměru celkové služby definitivní.

Rovněž prozkoumá komise tzv. slovenskou a karpatoruskou výhodu a z této vzniklý nárok na vyšší služné. Pokud v jednotlivých odvětvích státní správy nebo státních podnicích nebylo k ní přihlíženo nebo pouze neúplně, připraví komise předpisy pro jednotnou úpravu výhody pro všechny resorty a pro všechny zaměstnance.

Předpisy tyto vyžadují schválení vlády a vydány budou zvláštním nařízením, jak v odstavci 2. tohoto paragrafu jest řečeno.

Článek LXVII.

Odstavec 4 a 5 §u 144 (Výchovné) v části páté doplní se větou:

Osobou tou nemíní se matka dítěte. Odstavec 7. téhož paragrafu doplní se větou:

Osobou tou nemíní se otec, jestliže se úředně prokáže, že o výživu dítěte nepečuje a že k tomu nemůže býti donucen.

Článek LXVIII.

Odst. 2 a 3 §u 145 se zrušují.

Článek LXIX.

§§ 146. 147 a 148 (Naturální příjmy, náhrada služebních výloh, služební a osobní přídavky a jiné výhody) v části páté doplní se takto:

Nový paragraf.

Komise stanovená článkem II. tohoto zákona připraví předpisy, v nichž se určí, zda, v jaké míře a za jakých předpokladů přísluší zaměstnanci nárok na úřední nebo naturální byt, na služební oděv, případně na ekvivalent, nebo na jiné naturální příjmy. Dále připraví předpisy, jimiž se upraví nárok na náhradu služebních výloh, - zejména pří úředních výkonech mimo úřad (úředních cestách, komisích, substitucích, dočasném přidělení a p.), jakož i při cestách, za něž se poskytují náhrady podle obdoby předpisů platných pro úřední cesty, při přeložení, stěhování, - jakož i veškeré otázky s tím související, dále připraví předpisy, jimiž se určí, zda, za jakých podmínek a v jaké míře přísluší vzhledem k povaze služby zvláštní služební přídavky a jiné stálé výhody. Při tom bude třeba vyřešiti také otázku přídavku zaměstnancům v pohraničí. Předpisy tyto vyžadují schválení vlády a vláda je vydá nařízením.

Paragraf 148 (Služební a osobní přídavky a jiné výhody) doplní se těmito odstavci:

Každoročně v měsíci prosinci vyplatí s zaměstnancům na něž se vztahuje tento zákon, jednoměsíční částka, vyplývající z jejich ročního služného, jestliže nebyli podle platných předpisů vyloučeni z postupu do vyšších požitků (postupu do vyšších stupňů platových) nebo nebyl-li tento postup odložen.

Podobně vyplatí se příslušné odměny, vyplývající z měsíčních platů nebo třicetidenní mzdy po srážce částky, připadající na činovné (ideální) všem státním zaměstnancům, jich platové a služební poměry upraveny byly po dle §§ 210, 211 a 212 tohoto zákona.

Částky tyto nezapočítají se do výslužného, a neplatí se z nich pensijní příspěvek.

Článek LXX.

§ 149 (Zálohy na služné) v částí páté doplní se větou:

Vláda provede nejpozději do 31. prosince 1930 oddlužení zaměstnanectva. Příslušný oddlužovací elaborát vypracuje komise, stanovená článkem II. tohoto zákona.

Článek LXXI.

Část šestá (Ustanovení o odpočivných a za opatřovacích platech) doplní se paragrafem tohoto znění:

Vláda předloží v nejkratší době návrh zákona o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů, v němž provede se úplné sjednocení všech odpočivných a zaopatřovacích platů podle zákona č, 103 z r. 1926 (Platový zákon) a všech příslušných předpisů pensijních.

§ 153 (Ustanovení o odpočivných a zaopatřovacích platech) část šestá, doplní se tímto odstavcem:

2) Ustanovení předchozího odstavce platí i pro zaměstnance uvedené v § 1 tohoto zákona (Úvodní ustanovení), kteří odešlí do výslužby před jeho účinností a pro pozůstalé po těchto zaměstnancích a to tak, jako kdyby byly v den účinnosti tj. 1. ledna 1926 ještě v činné službě nebo kdyby se byli v činné službě dožili posléze uvedeného dne.

Článek LXXII.

§196 (Dosavadní požitky a nové platy, vyrovnávací přídavek) v částí sedmé (Přechodná ustanovení) doplní se takto:

Komise stanovená článkem II. tohoto zákona přezkoumá veškerá ustanovení, týkající se převod: do nových platů, přídavků na děti, doplňovacích a vyrovnávacích přídavků a na základě zjištěných fakt pozmění příslušná ustanovení, jimiž by se vyrovnaly nesrovnalosti, vzniklé převodem.

Změny vyžadují schválení vlády a vláda se zmocňuje, aby je provedla.

Článek LXXIII.

§ 210 v částí osmé (Všeobecná a závěrečná ustanovení) doplní se takto:

Komise stanovená článkem II. tohoto zákona přezkoumá platové a služební poměry zaměstnanců ve státních úřadech, ústavech, fondech a polnících státních nebo státem spravovaných, na které se nevztahují ustanovení části prvé až sedmé platového zákona, (103 ex 1926) a které byly, nebo mají býti upraveny služebními řády. Stejně podrobí revisí i vedlejší příjmy těchto zaměstnanců. Případné změny dosud vydaných služebních řádů vyžadují schválení vlády a vládě se ukládá, aby je provedla.

Pragmatikální zaměstnanci, nebo i jinak definitivně ustanovení zaměstnanci státních podniků, nemohou býti vyloučení ze systemisace, i když se pro budoucnost pomýšlí na jiný poměr zaměstnanců.

Odstavec 2 bude zníti takto:

Kancelářští oficianti, kteří nebyli ustanoveni kancelářskými úředníky (§ 7 odst. 7.) stávají se po uspokojivé nepřerušené 10ti leté službě, započitatelné ve vlastnosti kancelářského pomocníka kancelářskými úředníky IV případně III. služební třídy a to po smyslu článku IV. tohoto zákona.

Odstavec 4. § 210 v části osmé pozmění se takto:

Ustanovení I. odstavce se nevztahuje na ty zřízenecké, nebo dělnické kategorie, jejichž platové a služební poměry jsou upraveny kolektivními smlouvami. Platové a služební poměry ostatních zaměstnanců státních podniků, kteří podléhají zákonu o pensijním pojištění: soukromých zaměstnanců, upraví se zásadně služebními řády, kolektivní, po při individuelní smlouva se připouští jen tenkráte, je-li pro tyto kategorie zaměstnanců výhodnější než služební řád.

Článek LXXIV.

V §u 212 část osmá (Všeobecná a závěrečná ustanovení) odstavec 1 bude zníti:

Služební požitky a právní nároky zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů, na něž se vztahuje § 19 zákona č, 394/1922 Sb. z. a n. upraví se podle zákona 103/26 Sb. z. a n. s příslušnými doplňky podle tohoto zákona.

Článek LXXV.

Vláda se zmocňuje, aby řídíc se § 17 (Úprava poměrů učitelstva obecných a občanských škol podle norem pro státní učitele), díl III. zákona ze dne 24. červny 1926. č. 104 Sb. z. a n. použila všech změn plynoucích tohoto zákona na příslušná ustanovení citovaného učitelského zákona a cestou administrativní uvedla v soulad korespondující paragrafy.

Článek LXXVI.

Vláda se zmocňuje, aby řídíc se ustanovením § 17. odst. 2. a § 32. zákona č. 104/1926 (Učitelský zákon) Sb. z. a n. upravila odpočivné a zaopatřovací platy učitelských osob uvedených v § 1 posléze citovaného zákona ve smyslu článku LXXI. tohoto zákona (podle doplněného § 153. 2. odstavce zákona č, 103/ 1926 Sb. z. a n.).

Článek LXXVII.

Vládě se ukládá, aby obdobně jak je uvedeno v článku LXXI. tohoto zákona (podle doplněného § 153. 2. odstavce zákona 103/1926 Sb. z. a n.) upravila odpočivné a zaopatřovací platy všech ostatních zaměstnanců ve výslužbě a pozůstalých po nich, pokud by se na ně byl vztahoval § 210, zákona č, 103,1926 Sb. z. a n. (Platový zákon).

Článek LXXVIII.

Odpočivné a zaopatřovací platy zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů, na něž se vztahuje § 19. zákona č, 394/1922 Sb. z. a n. upraví se podle zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. za obdobného použíti ustanovení článku LXXI. tohoto zákona (podle doplněného, § 153. 2 odstavce zákona č, 103/1926 Sb. z. a n.).

Článek LXXIX.

Vládě se ukládá, aby příslušnými nařízeními upravila a přizpůsobila ustanovením článku LXXI. tohoto zákona (podle doplněného § 153. 2 odstavec zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. dále podle §§ 154. 155. 158. 159. 160, 161. 162. 163 posléze uvedeného zákona) také jiné odpočivné a zaopatřovací příjmy, jako různé renty, provise a dary z milosti.

Článek LXXX.

Zákon nabývá účinností dnem vyhlášení a provedou jej všichni členové vlády.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP