Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929

III. volební období.

1. zasedání


45.

Návrh

poslanců Tučného, H. Bergmanna, B. Procházky a druhů

na změnu zákona ze dne 7. července 1926 čís. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne ..................,

kterým se mění zákon ze dne 7. července 1926. čís. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

V §u 4. (Služební třídy) v částí prvé, díl I. (Úředníci) budiž služební třída III rozdělena na služební třídu III a) a III b), podle toho, jaké předběžné vzdělání nebo výkon odborných zkoušek nebo mimoškolská průprava jsou v zásadě předepsány pro jednotlivé úřednické kategorie, náležející do této třídy (méně než absolvování střední školy). Komise stanovená v čl. II. tohoto zákona určí, které kategorie ve smyslu předchozího odstavce patří do služební třídy III a) a které do III b).

Článek II.

V §u 5. (Systemisace služebních míst) v částí prvé díl I. (Úředníci) druhý odst. mění se takto:

Systemisaci služebních míst provede a přezkoumá podle osobních stavů odděleně pro každou jednotlivou kategorii úřednickou zvláštní komise takto složená: Po jednom členu z každé samostatné služební ústředny (Ministerstva), z 10 členů sociálně-politického výboru poslanecké sněmovny Národního shromáždění a z 10 členů sociálně-politického výboru senátu Národního shromáždění a konečně po jednom členu rámcových a odborových organisací státně-zaměstnaneckých. Pro význačné podnikové resorty zřídí se z takto složené komise jedna nebo více subkomisí. Členy této komise jmenuje vláda. Komise zvolí ze svého středu předsednictvo a vypracuje jednací řád. Komisí navržená systemisace vyžaduje schválení vlády. Komise tato bude trvalým poradním orgánem vlády ve věcech státních a veřejných zaměstnanců.

 

Článek III.

Paragraf 6 v části prvé díl I. mění se takto:

Úředníci ustanovují se zpravidla na systemisovaná služební místa s úchylkou povýšení ad personam podle článku VII. tohoto zákona.

Propůjčiti služební místo, jež není řádně systemisováno, neb není uprázdněno, kromě povýšení ad personam podle článku VII tohoto zákona, nebo propůjčiti služební místo systemisované v jiném osobním stavu, nebo pro jinou úřednickou kategorii, bez současného přestupu úředníka do tohoto osobního stavu neb kategorie, jest nepřípustno.

Článek IV.

V §u 7 (Ustanovení čekatele, čekatelská doba) v části prvé díl I. (Úřednici) pátý odstavec pozmění se takto:

Pro čekatele na úřednická služební místa s stanoví čekatelská doba ve služební třídě Ia) jedním rokem, ve služebních třídách Ib), Ic) a II dvěma roky, ve služebních třídách IIIa) a IIIb) třemi roky a ve služební třídě IV pěti roky.

V témže §u 7. odst. 7. doplní se větou:

Po 10 letech skutečně strávených ve vlastnosti kancelářského oficianta a kancelářského pomocníka, jakož i po složení zvláštní odborné zkoušky a úspěšném výkonu služebním, nastává ustanovení oficianta kancelářským úředníkem IV., případně III. služební třídy.

Článek V.

V §u 8. (Služební plat čekatelský) v části prvé, díl I. (Úředníci) odst. třetí pozmění se takto:

Pro skupinu míst A platí tyto roční částky:

Služební třída IIIa:

v prvé polovici:

v druhé polovici:


stanovené čekatelské doby

§ 7. odst. 5:

Kč 10.800,-

Kč 12.000,-


 

Služební třída IIIb:

Kč 10.500,-

Kč 11.700,


Článek VI.

V §u 11 (Služné) v částí prvé, díl I. (Úředníci) odstavec druhý pozmění se takto:

Náslužné přídavky,

(náslužné)

v platové stupnicí

6. služeb. třída

IIIa

1800.-

ť

ť

ť

6.

ť

ť

IIIb

ť

1500,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIa

ť

1500,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIb

ť

1200,-


Nový odstavec 5:

Komise stanovená v článku II. tohoto zákona podrobí revisí služné a náslužné přídavky jak je uvádí odstavec 2 §u 11 a připraví valorisaci platů všech státních zaměstnanců k ústavnímu projednání.

Článek VII.

V §u 12 (Činovné) v částí prvé, díl I. (Úředníci) odstavec druhý pozmění se takto: Obce zařaďují se do třech skupin míst A, B, C,

Odstavec třetí mění se takto:

V platové stupnicí

4.

služební tř.

IIIa

skup.

míst.

A

5160,-

ť

4.

ť

ť

IIIb

ť

ť

A

ť

4800,-

ť

4.

ť

ť

IIIa

ť

ť

B

ť

4320,-

ť

4.

ť

ť

IIIb

ť

ť

B

ť

4080,-

ť

4.

ť

ť

IIIa

ť

ť

C

ť

3600,-

ť

4.

ť

ť

IIIb

ť

ť

C

ť

3360,-

ť

5.

ť

ť

IIIa

ť

ť

A

ť

4560,-

ť

5.

ť

ť

IIIb

ť

ť

A

ť

4200,-

ť

5.

ť

ť

IIIa

ť

ť

B

ť

3720,-

ť

5.

ť

ť

IIIb

ť

ť

B

ť

3576.-

ť

5.

ť

ť

IIIa

ť

ť

C

ť

3180,-

ť

5.

ť

ť

IIIb

ť

ť

C

ť

2940,-

ť

6.

ť

ť

IIIa

ť

ť

A

ť

4560,-

ť

6.

ť

ť

IIIb

ť

ť

A

ť

4200,-

ť

6.

ť

ť

IIIa

ť

ť

B

ť

3720,-

ť

6.

ť

ť

IIIb

ť

ť

B

ť

3576.-


V platové stupnicí

6.

služební tř.

IIIa

skup.

míst.

C

3180,-

ť

ť

ť

6.

ť

ť

IIIb

ť

ť

C

ť

2940,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIa

ť

ť

A

ť

4560,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIb

ť

ť

A

ť

4200,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIa

ť

ť

B

ť

3720,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIb

ť

ť

B

ť

3576.-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIa

ť

ť

C

ť

3180,-

ť

ť

ť

7.

ť

ť

IIIb

ť

ť

C

ť

2940,-


Odstavec pátý pozmění se takto:

Do skupiny míst A náležejí: Velká Praha, Brno, Bratislava a Užhorod.

Do skupiny míst B obce s více než 20.000 obyvateli, jakož i tyto obce: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Poděbrady, Luhačovice, Slezská Ostrava, Píšťany.

Do skupiny míst C všechny ostatní obce.

Poslední věta odstavce pátého se škrtá.

Odstavec osmý se škrtá.

Nový odstavec 9.:

Dojde-li ku zvýšení nájemného, zvýší se přiměřeně i činovné těm zaměstnancům, na něž se přímo nebo nepřímo vztahuje platový zákon (103 26).

Nový odstavec 10.:

Komise stanovená podle článku II. tohoto zákona přezkoumá žádosti obcí za zařadění do vyšší skupiny míst zejména podle poměrů drahotních.

Článek VIII.

V §u 15 (Zvýšení služného) v částí prvé, díl I. v odstavci 3. poslední věta se škrtá.

Článek IX.

V §u 17 (Povýšení) v částí prvé, díl I. (Úřednicí) odst. 4. pozmění se takto:

Při povýšení náleží úředníku v nové platové stupnicí vždy služné nejblíže vyšší.

Odstavec 4 a 5 v §u 17 odpadají.

§ 17. (Povýšení) v částí prvé, díl I. (Úředníci) doplní se odstavcem 7 tohoto znění:

V případě, že by povýšení úředníka nemohlo nastati propůjčením systemisovaného služebního místa vyšší platové stupnice téže služební třídy a to ve lhůtách jak bude níže uvedeno, ačkoliv jsou dány předpoklady stanovené v odstavci 2. tohoto paragrafu, nastává povýšení ad personam beze změny dosavadního služebního postavení úředníka.

Ve služební třídě Ia.

Po 6ti letech strávených v 6. platové stupnicí postup do služ. 5. platové stupnice a po dalších 6 letech postup do 4. platové stupnice.

Ve služební třídě Ib.

Po 9 letech strávených v 6. plat. stupnicí postup do služného 5. platové stupnice a po dalších 5 letech postup do 4. platové stupnice.

Ve služební třídě Ic.

Po 12 letech strávených v 6. platové stupnici postup do služného 5. platové stupnice a po dalších 9 letech postup do 4. platové stupnice.

Ve služební třídě II.

Po 9 letech strávených v 7. plat. stupnici postup do služného 6. plat. stupnice a po dalších 8 letech postup do 5. plat. stupnice.

Ve služební třídě IIIa.

Po 10 letech strávených v 7. plat. stupnici postup do služného 6. plat. stupnice a po dalších 9 letech postup do služného 5. plat, stupnice.

Ve služební třídě IIIb.

Po 11 letech strávených v 7. plat. stupnici postup do služného 6. plat. stup. a po dalších 9 letech postup do služného 5. plat. stupnice.

Ve služební třídě IV.

Po 13 letech strávených v 7. plat. stupnici postup do služného 6. plat. stupnice.

Kromě tohoto obligatorního povýšení ad personam je v mimořádných případech výjimečně přípustno fakultativní povýšení ad personam též do jiných, než v předchozím odstavci uvedených platových stupnic.

Povýšením ad personam počet systemisovaných míst se nemění.

Článek X.

Paragraf 20 (služební pořadí) v části prvé, díl I. doplní se těmito dvěma novými odstavci:

Odstavec 3.

Služební pořadí stanovené podle odstavce 1. ztrácí úředník pouze tehdy, nebyl-li povýšen pro méně uspokojivou kvalifikací, nebo na základě výroku disciplinární komise, nebo z nedostatku jiného, zákonem nebo předpisem stanoveného předpokladu a také jestliže o vypsané místo žádal.

Odstavec 4.

Nebylo-li úředníku propůjčeno systemisované místo vyšší platové stupnice z jiných, než v předchozím odstavci uvedených důvodů a on byl pořadově mladším úředníkem předstižen, nabývá opětně svého původního pořadí, jakmile byl do této vyšší platové stupnice povýšen.

Článek XI.

Paragraf 23 (Dovolená) v částí prvé, díl I. doplní se tímto odstavcem.

Nejmenší výměra dovolené, stanovená v předchozím odstavci, platí také na úředníky povýšené ad personam do vyšších platových stupnic.

Článek XII.

§ 21. (Úřední tituly) v částí prvé, díl I. doplní se takto:

Vládním nařízením č. 10 Sb. z. a n. ze dne 15. července 1927 určené úřední tituly podrobí revisi a případné změny provede komise, stanovená v článku II. tohoto zákona.

Komisí touto navržené tituly vyžadují schválení vlády.

Článek XIII.

§ 24. (Systemisace služebních míst) v části prvé, díl II. (Zřízenci) doplní se takto: Ustanovení článků II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XIV.

Odstavec 4. § 25 (Zřízenečtí čekatelé) část prvá, díl II. (Zřízenci) pozmění se takto:

Pro čekatele na zřízenecké služební místo se stanoví čekatelská doba v I. plat. stup. třemi roky, v II. a III. plat. stup. čtyřmi roky.

Článek XV.

V §u 28. (Činovné) části prvé, díl II. (Zřízenci) vypustí se skupina míst D a odstavec 2 se škrtá.

Článek XVI.

Paragraf 29 (Výchovné) v části prvé, díl II. mění se takto:

Ustanovení § 13 platí obdobně.

Článek XVII.

§ 32. (Povýšení) v částí prvé, díl II. (Zřízenci) mění se takto:

Při povýšení náleží zřízenci v nové platové stupnici vždy služné nejblíže vyšší.

V případě, že by povýšení zřízence nemohlo nastati propůjčením systemisovaného místa služebního vyšší platové stupnice a to ve lhůtách jak bude níže uvedeno, ačkoliv jsou dány předpoklady stanovené v odstavci druhém, § 17. plat, zák. nastává povýšení ad personam, beze změny služebního postavení.

Pro povýšení ad personam jsou rozhodny tyto lhůty:

Po 12 letech strávených v III. plat. stupnicí postup do služného II. plat. stup. a po dalších 12 letech postup do I. platové stupnice.

Při povýšení ad personam budiž postupováno obdobně jako při povýšení podle odstavců 4 až 5 § 17. plat. zákona.

Povýšením ad personam počet systemisovaných míst se nemění.

Článek XVIII.

§ 33 (Úřední tituly) v částí prvé, díl II. (Zřízenci) doplní se takto:

Komise stanovená v čl. II. tohoto zákona podrobí revisi a po případě provede změny dosavadních úředních, nebo i jiných titulů zřízenců.

Komisí touto navržené tituly vyžadují schválení vlády.

Článek XIX.

§ 35 (Dovolená) v části prvé díl II. doplní se tímto odstavcem:

Nejmenší míra dovolené, stanovená v předchozím odstavci, platí také na zřízence povýšené ad personam do vyšší platové stupnice.

Článek XX.

§ 36 (Systemisace služebních míst) v části druhé, díl I. (Soudci) doplní se takto:

Ustanovení článku II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XXI.

Odstavec 2 §u 37 (Ustanovení čekatele, čekatelská doba) v částí druhé, díl I. (Soudci) mění se takto:

Čekatel nemůže býti s výjimkou uvedenou v odstavci třetím jmenován soudcem před uplynutím dvouleté přípravné služby soudcovské.

Odstavec 3 se škrtá.

Článek XXII.

Z odstavce 2 §u 38 (Služební plat čekatelský) v částí druhé, díl I. vyloučí se skupina míst D pro výměru adjuta.

Odstavec 3 se škrtá.

V odstavci 4 první věta bude zníti:

Vykoná-li čekatel do 4 měsíců po dovršení dvouleté přípravné služby soudcovské s úspěchem soudcovskou zkoušku, obdrží od prvního měsíce následujícího po dovršení dvouleté započitatelné přípravné služby jako adjutum počáteční plat soudce.

Článek XXIII.

Odstavec 4 §u 40 (Služné) části druhé díl I. (Soudci) doplní se takto:

Komise stanovená v článku II. tohoto zákona podrobí revisí a případně provede změny stupnic funkčního služného a systemisovaných míst uvedených v tomto odstavci. Případné změny navržené komisí vyžadují schválení vlády.

Pokud jde o základní služné stanovené v odstavci 3 § 40 platí obdobně ustanovení článku VI. tohoto zákona, nový odstavec 5.

Článek XXIV.

V §u 41 (Činovné) v části druhé, díl I. (Soudci) vyloučí se skupím míst D.

Článek XXV.

V odstavci 2. §u 43 (Prvé, nebo opětné ustanovení soudcem) část druhá, díl I. první věta má zníti:

Čekatelům, kteří vykonali před uplynutím započitatelné doby tří let soudcovskou zkoušku, započte se doba, přesahující dvě léta započitatelné služební doby pro zvýšení základního služného, bylo-li jím do čtyř let započitatelné služební doby propůjčeno soudcovské služební místo.

Článek XXVI.

Paragraf 48 (Služební pořadí) v částí druhé, díl I.doplní se novými odstavci 3 a 4 podle článku X. tohoto zákona.

Článek XXVII.

§ 53. část druhá, díl II. (Konceptní pragmatikální úředníci státních zastupitelstev, vrch. stát. zastupitelstev a generální prokuratury) doplní se takto:

Článek II., případně článek XXIII. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XXVIII.

§ 54 (Systemisace služebních míst) v části třetí, díl I. (Profesoři vysokých škol) doplní se takto:

Článek II. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XXIX.

Pokud jde o služné řádných a mimořádných profesorů vysokých škol, jak je uvedeno v §§ 56 a 58 částí třetí, díl I. platí obdobně ustanovení článku VI. tohoto zákona, nový odstavec 5.

Článek XXX.

Z §§ 57 a 59 (Činovné mimořádných a řádných profesorů) v částí třetí, díl I. vyloučí se skupím míst D.

Článek XXXI.

§ 66 (Systemisace služebních míst) v části třetí, díl II. (Státní profesoři a učitelé) doplní se takto:

Článek II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XXXII.

Odstavec 4. §u 67 (Čekatelská doba) v části třetí, díl II. pozmění se takto:

Čekatelská doba činí u profesorů a učitelů s I. a II. stupněm předběžného vzdělání (§ 74. odst. 2) dva roky, u učitelů s III. stupněm vzdělání předběžného tři roky a u ostatních učitelů pět roků.

článek XXXIII.

Z § 69 (Služební plat zatímních profesorů a učitelů) část třetí, díl II. v odstavci 5 vypustí se skupím míst D pro výměru adjuta.

Článek XXXIV.

Pokud jde o základní služné profesorů a učitelů stanovené v §§ 73 a 74 částí třetí, díl II. platí obdobně ustanovení článku VI. tohoto zákona, nový odstavec 5.

Článek XXXV.

Odstavec 2. §u 74 v částí třetí, díl II. doplní se takto:

Článek I. tohoto zákona platí obdobně na stupně předběžného vzdělání.

Článek XXXVI.

Odstavec 2. §u 75 v části třetí, díl II. doplní se takto:

Komise stanovená článkem II. tohoto zákona provede revisi a případně pozmění zařadění míst ředitelů a zařadění míst přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného. Případné změny navržené komisí vyžadují schválení vlády.

Článek XXXVII.

Z § 76. části třetí, díl II. vyloučí se skupina míst D.

Článek XXXVIII.

V §u 76. v částí třetí, díl II. v odstavci 1) C) činovné u učitelů bez funkčního služného s předběžným vzděláním:

IIIa

činí

ve

skupině

míst A

..................

4560

 

ť

ť

 

ť B

..................

3720

 

ť

ť

 

ť C

..................

3180

IIIb

ť

ť

 

ť A

..................

4200

 

ť

ť

 

ť B

..................

3576

 

ť

ť

 

ť C

..................

2940


článek XXXIX.

V § 79 (Zvýšení služného) část třetí, díl II. odstavec 2:

Platí obdobně ustanovení článku VIII. tohoto zákona.

Článek XL.

V § 81 (Povýšení) část třetí, díl II. odstavec 1 a 2:

Platí obdobně ustanovení článku IX. tohoto zákona.

Článek XLI.

V § 83 (Úřední tituly) část třetí, díl II:

Platí obdobně ustanovení článku XII. tohoto zákona,

Článek XLII.

§ 88 v částí třetí, díl III (Vysokoškolští asistenti a konstruktéři, asistenti a dílovedoucí na umělecko-průmyslových, průmyslových, zemědělských a jiných odborných školách) doplní se takto:

Článek II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XLIII.

Z §§ 91 a 96 částí třetí, díl III. vyloučí se skupím míst D.

Článek XLIV.

V § 95 a 96 (Systemisace služebních míst a služební plat), část třetí, díl III:

Platí obdobně ustanovení článku II. a VI. nový odstavec 5. tohoto zákona.

V §u 96. odstavec 3. se škrtá.

Článek XLV.

§ 98 (Systemisace služebních míst) v části čtvrté (Vojenští a četničtí gážisté) díl I. doplní se takto:

Článek II. a III. tohoto zákona platí obdobně.

Článek XLVI.

Odstavec 4. §u 99. v částí čtvrté, díl I. pozmění se takto:

Pro čekatele ve služebních kategoriích I. a II. služební třídy, jakož i pro čekatele ve služebních kategoriích III. služ, tř., kteří mají úplné středoškolské vzdělání, stanoví se čekatelská doba dvěma roky, pro ostatní čekatele třemi roky. Ve služebních kategoriích II. služební třídy ve kterých je pro ustanovení předepsáno dvouleté vzdělání na vojenských odborných učilištích pro výchovu důstojníků z povolání, zkracuje se čekatelská doba o dva roky.

Článek XLVII.

V § 100 (Služební plat čekatelský) část čtvrtá, díl I. vyloučí se skupina míst D pro výměru adjuta.

Odstavec 5 se škrtá.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP