Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


40.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda mezi republikou československou a Dánskem, sjednaná výměnou not ze dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatečnou dohodou k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Dánskem ze dne 18. dubna 1925, sjednanou výměnou not dne 26. a 27. srpna 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. dubna 1925, na Gronsko.

Důvodová zpráva.

Z ustanovení sjednaných československo-dánskou prozatímní úpravou ze dne 18. dubna 1925 (č. 86/1925 Sb. z. a n.) jest Gronsko výslovně vyloučeno. Československé zboží nepožívalo tudíž až dosud při dovozu do Gronska nejvyšších výhod a stejně tomu bylo i při dovozu gronského zboží do Československa. Ustanovení o vyloučení Gronska nacházelo se až dosud bezvýjimečně ve všech obchodních smlouvách dánských; mateřská země si tak veškeren obchod i plavbu v Gronsku reservovala. Jelikož však Dánsko projevilo v poslední době ochotu od dosavadního režimu částečně upustiti, rozhodla se vláda republiky Československé - ve snaze otevříti i toto territorium československému vývozu - sjednati s dánskou vládou zvláštní dohodu, již by i československému dovozu byly v Gronsku zajištěny nejvyšší výhody.

Vládá republiky Československé předkládajíc tento návrh oběma sněmovnám Národního shromáždění, projevuje po stránce formální přání, aby tato předloha byla projednána v poslanecké sněmovně zahraničním výborem a výborem pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností a v senátě výborem zahraničním a národohospodářským.

Text dohody se přikládá ve zvláštním vyhotovení ve francouzském originále s československým překladem.

V Praze, dne 18. prosince 1929.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

Překlad.

Č. 2938/29 adm.

Kodaň, dne 26. srpna 1929.

Pane ministře,

odvolávaje se na prozatímní úpravu sjednanou výměnou not ze dne 18. dubna 1925 týkající se úpravy hospodářských vztahů mezi Československem a Dánskem, mám čest oznámiti Vaší Excellenci, že československá vláda souhlasí, nehledíc k ustanovením odstavce 10. výše zmíněné prozatímní úpravy, aby zacházení podle zásady nejvyšších výhod stanovené v odstavci 1. této prozatímní úpravy pro plodiny a výrobky vztahovala se budoucně rovněž na plodiny a výrobky gronského původu při jich dovozu do Československa, jakož i na plodiny a výrobky československého původu při jich dovozu do Gronska.

Račte přijmouti, pane ministře, ujištění mojí nejhlubší úcty.

BOHDAN PAVLŮ v. r.

Jeho Excellenci

p. Dru P. MUNCHOVI,

ministru zahraničních věcí

v Kodani.

Překlad.

Č. 64. Dan. 19.

Kodaň, dne 27. srpna 1929.

Pane ministře,

V odpovědi na Vaši notu z dnešního data ve věci prozatímní úpravy sjednané výměnou not ze dne 18. dubna 1925, týkající se úpravy hospodářských vztahů mezi Dánskem a Československem, mám čest Vám oznámiti, že dánská vláda souhlasí, nehledíc k ustanovením odstavce 10. výše zmíněné prozatímní úpravy, aby zacházení podle zásady nejvyšších výhod, stanovené v odstavci 1. téže prozatímní úpravy pro plodiny a výrobky vztahovala se budoucně rovněž na plodiny a výrobky československého původu při jich dovozu do Gronska, jakož i na plodiny a výrobky gronského původu při jich dovozu do Československa.

P. MUNCH v. r.

Panu

BOHDANU PAVLŮ,

ministru Československa

v Kodani.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP