Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


39.

Naliehavá interpelácia

poslancov Vladimíra Polívku, I. Hrušovského a druhov

vláde

o hroziacej katastrofe nezamestnanosti v Gemeri (Muránskej, Štítnickej a Šajavskej doliny).

Najväčšia továreň Muránskej doliny železolejáreň v Chyžnej Vode na Slovensku, majetok účastinárskej spol. Mannesmann-Coburgovských horných a hutných závodov, má by preložená z Chyžnej Vody do Trnavy. Vyše 1000 robotníkov tohoto zemedelsky chudobného kraja bolo by pripravených i so svojmi rodinami o chlieb a vystavení by byli najväčšej biede a hladu.

Uvedená továreň existuje od r. 1847 a už vyše 80 rokov je jediným živiteľom celého kraja. Bohatstvo nerastné tohoto kraja umožňuje naopak všestranné rozvinutie uvedenej továrne a zabezpečenie existencie chudobného robotníctva.

Životná existencia celého kraja, uvedených troch dolín, Muránskej, Štítnickej a Šajavskej, bola by tudíž úplne podlomená a kraj ožobračený: Skalnatý kraj Gemera úplne znemožňuje akékoľvek rozvinutie zemedelstva a tým tiež i náhradnej obživy ľudu. Následky zrušenia železolejárne boly by osudné a katastrofálne pre kraj úhrnom 71 obce.

Účastnárska spoločnosť Mannesmanm-Coburg uvádza, že príčinu preloženia železolejárne je otázka vysokých tarifov, preto hľadá kraj tarifne výhodnejší.

Pýtame sa preto vlády:

1. Či vie, že má byť železolejáreň v Chyžnej Vode zrušená, odmontovaná a preložená do Trnavy?

2. Či je ochotná učiniť zákroky k záchrane ťažko postihnutého kraja?

3. Či chce vplývať, aby podnik bol zachovaný v Chyžnej Vode?

4. Či chce umožniť úľavami tarifovými uvedenej továrni, aby dôvody k jej preloženiu boly bezdôvodné?

V Prahe, dňa 18. decembra 1929.

Polívka, Hrušovský, Knejzlík, Stejskal, Hatina, Tykal, inž. Záhorský, Fiala, Šmejcová, Pechmanová, Langr, Lanc, dr. Stráňský, David, Vaněk, dr. Patejdl, Malý, Mikuláš, Sladký, Netolický, Zeminová, Špatný, Richter.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP