Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


38.

Súrna interpelácia

poslanca Štefana Suroviaka a druhov

vláde

o prenajatie nosičskej služby v obvode košického riaditeľstva štátnych železníc.

Na, väčších železničných staniciach je potrebné, aby cestujúcemu obecenstvu po ruke boli nosiči batožín už či počas jeho prestupovania do iných vlakov alebo vystúpenia z nich. Počet nosičov ustaluje sa dľa potreby jednotlivých staníc a rozsahu osobnej dopravy. A tak v obvode košického riaditeľstva železníc pozostávajúceho z vyše 1700 km dĺžky - nosičov batožín posial je najmenej 120. Títo nosiči žel. správe složili kaucie vo výške po Kčs. 1000.- na prípad náhrady niektorému cestujúcemu, za poškodenie, buďto zmiznutie batožiny. Ustálené poplatky za kus batožiny po Kčs. 2.- zostaly nosičovi bez toho, že by byla železničná správa platila, čo len halier - samozrejmé je, že ani nemá z čoho, keďže ten jeho príjem za odnášanie batožiny je tak malý, že ani len svoju rodinu nemôže vyživiť, ale nútený je i iný prameň výživy hľadať.

Dnes na najväčšie prekvapenie košické riaditeľstva železníc nosičskú službu na úkor biednych nosičov ba i železničnej správy prenajalo tak zvanému Payerovi z Popradu za ročných Kčs. 25.000.-. Tento pán na základe tejto smluvy žiadal od každého nosiča mesačne Kčs. 240.-. takže od asi 120 nosičov mesačný príjem jeho by bol činil Kčs. 28.800.-.

Dozvediac sa a tomto naša strana protestovala u spomenutého riaditeľstva a asi na základe toho p. Payer jeho požiadavku na nosičoch snížil na Kčs. 150.- v zimnom období a na Kčs. 180.- v letnom období mesačne a mimo toho od každého kauciu Kčs. 1500.-, teda viac o Kčs. 500.- ako posial.

Dľa tohoto konštatujeme, že p. Payer ako smluvná stránka železničnej správe platí ročne Kčs. 25.000.- kdežto on v zimnom období od bedárov nosičov obdrží aspoň Kčs. 108.000.- a v letnom až do Kčs. 129.600.-, čo ročite činí úhrnom aspoň Kčs. 23?.b000.- príjmu pre pána Payera a mimo toho úroky z kauciového obnosu (Kčs. 180.000.-) tiež Kčs. 10.800. Teda po odpočítaní prenájomného Kčs. 25.000.- čistého príjmu od bedárov nosičov ročne má Kčs. 223.400.- z čoho iba čiapky dá.

Keďby železníčna správa chcela mať z nosičskej služby ten uvedený zisk pána Payera, - môže to previesť tým spôsobom, že by nosiči denne pracovali dráhe 2-3 hodiny a nosičskú agendu sveriť na niektorého svojho žel. zamestnanca definitívneho, ktorý by finančne menej stál ako čistý ročitý zisk p. Payera, ktorý k tomu bez všetkých ťažkostí príde.

Spomenutou smluvou žel. správa sa poškodzuje ale dobrovoľne ročne o Kčs. 223.400.-!!

Pýtame sa vlády:

1. Prečo sa železníčna správa dopustila takého poškodenia eráru?

2. Boly-li ustálené podmienky pre nosičov so súhlasom riaditeľstva?

3. Mieni-li prenájomnú smluvu zrušiť a kedy a nápravu zrobiť?

V Prahe, dňa 19. decembra 1929.

Suroviak, dr. Pružinský, Šalát, dr. Polyák, dr. Fritz, Macháček, dr. Labaj, Hlinka, Mojto, Danihel, dr. Mederlý, dr. Tiso, Stříbrný, dr. Pergler, dr. Gažík, Grebáč-Orlov, Slušný, dr. Ravasz, Onderčo, Sivák, Gajda.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP