Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


34.

Návrh

poslanců I. Bergmanna, Fr. Zeminové, E. Špatného a druhů

na novelisaci zákona ze dne 20. prosince 1922 čís. 396 Sb. z. a n., kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne........................,

jímž se mění zákon ze dne 20. prosince 1922, čís. 396 Sb. z. a n., kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Přirážku (drahotní přídavek) k základním důchodům válečných poškozenců, vyměřeným podle zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, čís. 39 Sb. z. a n., jest vypláceti ve výši 150% v případech, naznačených v §u 42 uvedeného zákona až do nové úpravy. Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930.

Provedením pověřuje se ministr sociální péče s ministrem financí.

Odůvodnění:

Stanovené drahotní přídavky 50 k základním důchodům válečných poškozenců ve smyslu cit, zákona neodpovídaly drahotním poměrům, tím méně pak odpovídají drahotním poměrům nynějším. Vzhledem k tomu, že drahota je na vzestupu, nejdůležitější životní potřeby jsou stále denně zdražovány, je třeba dle toho upraviti také drahotní přídavky válečným poškozencům, vzhledem k stávajícím drahotním poměrům. Navrhuje se proto upravení drahotních přídavků o 100%, tedy celkem na 150%.

Na úhradu těchto drahotních přídavků válečným poškozencům navrhujeme, aby použito bylo výtěžku ze zdražení kuřiva a to zorek a sportek, které odhadujeme nejméně částkou 2 milionů Kč. Jedná se o mimořádný příjem, který získán byl pro státní pokladna v běžném roce.

V Praze dne 13. prosince 1929.

Bergmann, Zeminová, Špatný, Lanc, Slavíček, Malý, Langr, Netolický, Knejzlík, B. Procházka, O. Svoboda, inž. Záhorský, Hatina, Tučný, Vaněk, Hrušovský, Mikuláš, Polívka, Stejskal, Sladký, Šmejcová, David, Fiala, dr Moudrý, Richter, dr Patejdl, Tykal, dr Stránský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP