Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


33.

Návrh

poslancov J. Bečku, inž. J. Nečasa, J. Husnaji, dr. Ivana Markoviča a súdruhov

na predĺženie platnosti zákona č. 87 Sb. z. a n. zo dňa 26. dubna 1924, ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929.

Národné shromaždenie ráč sa usniesť na tomto zákone:

Zákon

zo dňa.................

o úprave užívania niektorých pastvín.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

Platnosť zákona zo dňa 26. dubna 1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929; predlžuje sa do 31. decembra 1931 s tou zmenou; že ustanovenie § 1 znie nasledovne:

Majitelia (nájomníci, užívatelia) pôdy sú povinní nechať v ročných pastevných obdobiach 1930-1931 na spoločnú pastvu podľa ustanovenia zákona č. 871924, pôdu, na ktorej nechali v pastevnom období 1923 majiteľov dobytka spoločne pásť podľa rozhodnutia, ktoré vydané bolo, alebo bude na základe vládnych nariadení zo dňa 19. januára 1923, č. 11 a 12 Sb. z. a n. o úprave užívania pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v r. 1923.

§ 2.

Ustanovenie odst. 1 § 12 sa zrušuje a nahradzuje sa takto:

Zákon tento, ktorý platí pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi nadobudne platnosti dňom 1. januára 1930 a pozbýva účinnosti dňom 31. decembra.

Zákon tento prevedie minister zemedelstva v dohode so zúčastnenými ministrami.

Odôvodnenie:

Naliehavá potreba - odôvodnená existenčnými pomerami - stádového pasenia dobytka na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi vyžiadala si vydania zvláštneho zákona na úpravu niektorých pasienkových pomerov s platnosťou do 31. decembra 1929. Pri projednavaní tohoto návrhu zákona predpokladala vláda i Národné shromaždenie, že do 31. decembra 1929 bude vydaný zákon, ktorým by sa v menovaných zemiach pastvinárske pomery definitívne upravily a to nie len v ohľade užívania, ale i spravovania, práva držebnostného a vlastníckeho. Dosial však v tomto smere nebolo nič vykonané a v r. 1930 nebude časove možné, aby prišlo k potrebnému definitívnemu zákonnému opatreniu v predmetnej záležitosti. Pasienkové pomery ponechať na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi i len na dobu prechodnú bez zákonnej úpravy aspon takej ako je obsažená v dosavád platnom zákone č. 87/1924 je vôbec nemožné, lebo by to znamenalo ohroženie hospodárskych záujmov chudobného obyvateľstva v hornatých krajoch a mohlo by vyvolať i značnejšie porušenie verejného poriadku.

Z tohoto dôvodu navrhovatelia doporučujú, aby zákon zo dňa 26. dubna 1924, č. 87 Sb. z. a n. bol predĺžený o dva ročné pastevné obdobia 1930-1931.

V ohľade formálne právnom bolo nútne previesť niektoré zmeny a to v § 1 je vymedzená doba pastevných období 1924-1929, ktoré sa menia na pastevne obdobia 1930-1931. V § 12 sa mení znenie odst 1. zákona o predĺžení platnosti zákona č. 87/1924 vstúpi v platnosť 1. januára 1930 a jeho účinnosť prestane dňa 31. decembra 1931.

Zároveň sa doporučuje; aby tento návrh bol prikázaný výboru zemedelskému k podaniu zpravy v lehote co najkratšej.

V Prahe, dňa 15. decembra 1929.

Bečko, inž. Nečas, Husnaj, dr. Markovič, Stivín, dr. Winter, V. Beneš, Klein, Tayerle, Staněk, Vácha, Jurnečková, Jaroš, Hampl, Srba, F. Svoboda, Chalupa, Chalupník, Polach, Brožík, Brodecký, Benda, dr. Macek, Kučera, Hummelhans.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP