Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


29.

Zpráva

výboru rozpočtového

stran opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé

(k tisku čís. 1, příl. I) podle § 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929,

o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930.

Rozpočtový výbor projednal shora uvedené opatření ve schůzi dne 19. prosince 1929.

Zkoumal usnesení stálého výboru jak po stránce věcné tak i formální. Shledal, že toto opatření neodporuje po žádné stránce pni ústavní listině ani jednacímu řádu.

Proto navrhuje doporučiti poslanecké sněmovně schválení opatření stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929 o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930 v připojeném znění.

V Praze dne 19. prosince 1929.

Dr. Černý v. r.,

Dr. Hnídek v. r.,

předseda.

zpravodaj.


Opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 7. listopadu 1929,

o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930.

Stálý výbor Národního shromáždění republiky československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny na tomto opatření:

§ 1.

Vláda se zmocňuje aby po dobu od 1. ledna do 28. února 1930, po případě do dřívějšího vyhlášení ústavně schváleného státního rozpočtu pro rok 1930, vedla státní hospodářství zatím podle ustanovení finančního zákona ze dne 22. listopadu 1928, č. 203 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1929, to však jen, pokud by se tím neukládaly nové trvalé finanční povinnosti občanům, trvale nezatěžovaly státní finance nebo nezcizoval státní majetek.

§ 2.

Státní výdaje a příjmy za tuto dobu jest po vyhlášení ústavně schváleného státního rozpočtu pro rok 1930 súčtovati u příslušných oddělení tohoto rozpočtu.

§ 3.

Opatření toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930. Provede je ministr financí.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP