Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


28.

Návrh

poslanců Jana Šeby, Ot. Svobody, Aloise Hatiny a druhů

na rozřešení osvobození od dávky ze zábav pro podniky sportovní a tělovýchovné.

Podepsaní navrhují:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby doplnila znění § 3 ťPravidel o vybírání obecní dávky ze zábav ve všech obcích republiky ČeskoslovenskéŤ, platných podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., takto:

§ 3.

Dávce nejsou podrobeny:

Podniky, jež slouží výhradně účelům vědeckým, vzdělávacím nebo vyučovacím, na př. veřejná musea, umělecké ústavy, přednášky se světelnými projekcemi, pořádané úřady, školami a podniky vědeckými, uměleckými atd., lidovýchovné přednášky, recitace a kursy přednáškové i hudební, pořádané Svazem osvětovým nebo jednotlivými osvětovými sbory, zkoušky zpěváckých a orchestrálních spolků, produkce a závody a podniky tělocvičných a sportovních sdružení, řídících se úředně schválenými stanovami, pokud jest účelem těchto podniků ukázati veřejnosti pokrok v tělesné výchově a duševní disciplíně členstva, a pokud s vyloučením vědeckého zájmu čistý zisk připadá ve prospěch tělovýchovných a sportovních účelů. Nepatří sem taneční hodiny.

Odůvodnění:

V původním znění § 3 zmíněného vládního nařízení osvobozeny jsou od dávky ze zábav produkce a závody tělocvičných sdružení, ale jen potud, pokud jsou rázu domácího (produkce v tělocvičnách). Lze namítnouti, že u tělovýchovných korporací, zabývajících se gymnastikou, lze interními produkcemi ukázati pokrok v tělesné výchově a dušení disciplině členstva výkon každého jednotlivce i družstva lze samostatně stanoviti klasifikací bodovou. U podniků rázu sportovního a družstev sport pěstujících je možno zjištění tělesné výchovy a duchovní vyspělosti členstva jen tím způsobem, že se členstvo podrobí konkurenčnímu závodění s členstvem příbuzného sportovního sdružení. Jiné měřítko není možno. Není možno pak technicky prováděti konkurenční závodění v uzavřené prostoře, v tělocvičnách. Vedle toho míru vyspělosti možno konstatovati mnohdy jen tím, že se ke konkurenčnímu závodění pozve partner z prostředí často vzdáleného, jehož získání není možné bez peněžitých obětí, nutných alespoň pro úhradu nákladů cestovní. Proto produkce tohoto rázu není možno pořádati bez požadavku úhrady režijních nákladů od zájemců. Ohraničení, že podniky nesmějí míti tendenci výdělečnou a event. čistý zisk musí připadnouti ve prospěch účelů tělovýchovných je dostatečnou garancií, že koncese nebude zneužíváno.

V Praze dne 17. prosince 1929.

Šeba, Ot. Svoboda, Hatina, Lanc, Malý, Polívka, Tykal, dr. Patejdl, Fiala, Vaněk, Špatný, Zeminová, Stejskal, Langr, Netolický, Mikuláš, Slavíček, dr. Stránský, dr. Moudrý, Tučný, Bergmann, Richter.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP