Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


26.

Návrh

poslanců Emila Špatného, Fr. Zeminové, H. Bergmanna a druhů

na doplnění ustanovení §u 72, zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. o přímých daních.

Podepsaní navrhují:

Slavná poslanecká sněmovno, račiž se usnésti:

Zákon

ze dne.................... 1929,

jímž se doplňuje ustanovení §u 72, zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. o přímých daních.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

V §u 72, zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n. připojuje se za odstavec g) nový odstavec h) tohoto znění:

ťh) Spořitelny, zřízené dle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 Sb. z. a n., jestliže čistý zisk jejích provozu je statutárně určen účelům obecně prospěšným.Ť

Článek II.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930.

Článek III.

Provedením pověřuje se ministr financí.

Důvodová zpráva:

Československé spořitelnictví vykonalo veliký kus práce jak na poli národohospodářském, tak po stránce kulturní a sociální. Provoz spořitelen děje se nikoli se zřetelem k dosažení zisku, nýbrž výhradně za účelem hospodářského povznesení obyvatelstva, které je vydatně podporováno levným a solidním úvěrem. Čisté zisky provozu po dotací fondů - věnují se účelům obecně prospěšným; spořitelny - zvláště za nynější kritické finanční situace obcí - pomáhají vydatně plniti obcím a okresům ony veřejné hospodářské úkoly, kde veřejné korporace svou finanční potencí nestačí. Je tedy osvobození od zvláštní daně výdělkové plně odůvodněno.

Provedení zákona nevyžaduje úhrady se strany státu.

V Praze dne 13. prosince 1929.

Špatný, Zeminová, Bergmann, Fiala, Pechmanová, Langr, Richter, Lanc, Mikuláš, inž. Záhorský, Hrušovský, Netolický, Polívka, Knejzlík, Vaněk, Sladký, David, dr Stránský, Svoboda Ot., Hatina, Malý.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP