Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


22.

Návrh

poslanca Jána Petroviča, Juraja Kaliňáka, J. Zajíca a druhov

na vydanie zákona o predĺžení zákona zo dňa 26. apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

Podpísaní poslanci navrhujú:

Poslanecká snemovňa, ráčiž sa usniesť:

Zákon

zo dňa...........

o predĺžení zákona zo dňa 26. apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929.

Národné shromáždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

Ustanovenie § 12 odst. 1. zákona zo dňa 26. apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., sa mení v tom smere, že účinnosť tohoto zákona sa predlžuje do 31. decembra 1931.

§ 2.

Tento zákon nabýva účinnosti dňa 1. januára 1930 a prevedie ho minister zemedelstva so súčastnenými ministrami.

Dôvodová zpráva:

Užívanie pastvín na Slovensku a Podkarpatskej Rusi upravené bolo nariadením ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 11. apríla 1919, číslo 68/1919/2944, a zo dňa 15. mája 1919, č. 90/1919/2708, o používaní a úprave pastvín. Zákon zo dňa 26. apríla 1924, č. 87 Sb. z. a n., previedol podrobnejšiu úpravu, avšak účinnosť tohoto zákona obmedzená bola do konca roku 1929. Definitívna úprava menovite vlastníckeho práva k pastvinám rieši sa pozemkovou reformou. Pozemková reforma však na mnohých objektoch ešte nebola prevedená a z toho dôvodu javí sa naliehavá potreba, aby účinnosti tohoto zákona predĺžená bola na 2 roky. Finančné zaťaženie týmto návrhom nevznikne.

Po formálnej stránke nech je pridelený tento návrh výboru iniciativnému a výboru zemedelskému.

V Prahe, dňa 16. decembra 1929.

Petrovič, Kaliňák, Zajíc, Teplanský, Dorič, Prokop, dr. Kalaš, Chloupek, Vencl, Honzl, inž. Žilka, Machník, Bistřický, Nejezchleb-Marcha, Pozdílek, Skopal, Procházka, Tůma, Křemen, Marek, dr. Štefánek, Pelíšek, Ščerecký, Haupt, Dubický.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP