Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


21.

Súrna interpelácia

posl. Jozefa Siváka a druhov

ministru školstva a národnej osvety

o úprave odpočivných a zaopatrujúcich platov niektorých neštátnych zamestnancov vo verejnej službe školskej na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi a pozostalých po nich.

Kultúrny výbor poslaneckej snemovne prejednával vo svojej schôdzi dňa 9. júna t. r. vládny návrh zákona o úprave požitkov takzv. staropenzistov-učiteľov a profesorov neštátnych škôl a vysokých učilíšť. Kultúrny výbor sa usniesol odporúča poslaneckej snemovni ku schváleníu pripravenú osnovu zákona.

Navrhnutým zákonom majú byt zvýšené odpočivné platy neštátnych detských opatrovateliek, učiteľov a profesorov, ktorí boli alebo sú členmi príslušných krajinských penzijných ústavov a zaopatrovacie platy (penzie) pozostalých po takých osobách nakoľko im platy tieto neboly zákonom riadne upravené. Zvýšiť penziu menovaným bolo dávnou snahou všetkých zodpovedných činiteľov, ktorým záležalo na úprave tejto ožehavej otázky. A to už i preto; keďže medzi staropenzistami-učiteľmi a profesormi sú najlepší slovenskí národní pracovníci, buditelia, literáti a učenci.

Nakoľko kultúrny výbor jednomyseľne uznal, že s úpravou platov staropenzistov nemožno ďalej čakať, ale i z ohľady na zásluhy týchto penzistov, nadobudnuté v národnom živote našom predprevratnom, rozhodol sa - ako bolo už uvedené - vládnu osnovu zákona prijať a predložiť ju snemovne k čím skorému schváleníu. Podotýkame, že tento vládny návrh, poťažne usneseníe kultúrneho výboru prijal i výbor sociálne politický, ako i rozpočtový. Obidva tieto výbory súhlasily s úpravou vládnym návrhom predloženou a odporúčaly ju snemovni.

Ačkoľvek však od toho času uplynulo už niekoľko mesiacov, otázny návrh zákona snemovni posiaľ predložený nebol a ani nevedieť, kedy bude predložený, hoci sociálne položenie staropenzistov sa zo dňa ma deň zhoršuje, ako je toho dôkazom prípad udavší sa nedávno na Slovensku, že totiž istý staropenzista umrel temer od hladu.

Interpelanti sa preto opýtajú:

Či zná pán minister biedu a nedostatok, v akom žijú na Slovensku neštátni staropenzisti-učitelia a profesori?

Či je ochotný pán minister postarať sa, aby vládny návrh zákona o úprave odpočivných a zaopatrovacích platov niektorých neštátnych zamestnancov vo verejnej školskej službe na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi a pozostalých po nich, bol bez meškania daný do pléna poslaneckej snemovne?

V Prahe, 13. decembra 1929.

Sivák, Slušný, Šalát, Mojto, dr. Fritz, dr. Mederlý, dr. Tiso, Macháček, Grebáč-Orlov, dr. Pružinský, Hlinka, Gajda, Suroviak, dr. Gažík, Rázus, dr. Labaj, dr. Ravasz, Stříbrný, dr. Pergler, Čuřík, dr. Polyák, Onderčo, Danihel.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP