Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


17.

Zpráva

výboru rozpočtového

o vládním návrhu (tisk 10) zákona,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové.

Rozpočtový výbor poslanecké sněmovny Národního shromáždění projednal ve své schůzi dne 16. prosince 1929 vládní návrh č. 10, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové. I když v zásadě jest rozpočtový výbor mínění, že daň z obratu velmi pronikavě zasahuje do našeho národohospodářského života, tlačíc stejně výrobce, dovozce i vývozce, jako obchodníka a živnostníka, ukládajíc mu funkci výběrčího této málo populární daně, doléhá pak zejména na spotřebitele, jemuž se touto daní zdražují potřeby denního života, uznává rozpočtový výbor vážné důvody vlády, že bez dalšího trvání daně z obratu nemůže se obejíti zatím ani stát, ani samospráva a že pro krátkost času nemůže finanční správa opatřiti si jiný rovnocenný zdroj příjmů, aby mohla býti daň tato bez nejvážnějších hospodářských poruch buď ihned zrušena anebo aspoň značně zmírněna. Daň tato tvoří 1/8 všech příjmů vlastní státní správy a 1/5 příjmů, plynoucích státu ze všech daní a dávek. Z výnosu této daně plyne finančnímu hospodářství svazků územní samosprávy ročně příjem okrouhle 800 mil. Kč, bez něhož by se samospráva naprosto obejíti nemohla, zejména po účinnosti zákona ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n.

Ve státním rozpočtu na r. 1930 jest také počítáno s dalším trváním daně z obratu.

Tyto vážné důvody hospodářské přiměly rozpočtový výbor k tomu, že na předložené vládní osnově neučinil žádných změn. Se zadostiučiněním přijal však sdělení důvodové zprávy vládní osnovy, že vláda připravila vzhledem ke změnám, nastalým v úpravě přímých daní a cel, návrh nového zákona o dani z obratu a přepychové, po stránce administrativní lépe vyhovující, berouc při tom ohled na potřeby hospodářské a přání poplatnictva.

Rozpočtový výbor očekává, že nová úprava obou daní díti se bude postupným odstraňováním tíživé daně z obratu, které lze docíliti jednak rozšířením 1% sazby na stále větší okruh předmětů nezbytné životní potřeby a předmětů tvořících základ výroby poskytováním úlev menším poplatníkům a vývozcům, použitím příznivějších předpisů pro poplatníky, jak jsou obsaženy v zákoně o daních přímých a rozšiřováním úlev dosavadních i při působnosti nového zákona, jednak rozšiřováním daňového paušálu a snižováním jeho sazeb až ke konečnému zrušení daně z obratu vůbec.

Samozřejmě, že nutno při tom vybudovati a vyzbrojiti berní administrativu tak, aby mohla řádně v duchu zákonů, při použití všech zákonných ustanovení směřujících k ochraně poplatníka a včas dané předpisovati, vybírati a odvolání poplatníků dochvilně vyřizovati.

Podmínkou úspěchu jest rigorosnost jak v zájmu státní pokladny, tak v zájmu poplatníků, aby administrativními nedostatky nebyli favorisováni poplatníci liknaví a trestáni poplatníci řádní a svědomití.

Okolnost, že v r. 1929 bylo na různých daních odepsáno 1300 mil. Kč a že nedoplatky daní za r. 1928 stouply v r. 1928 oproti roku minulému o 1.657,388.211 Kč, by nedávala záruku konečného úspěchu. Aby nebyl v berní administrativě způsoben ještě větší chaos, neprovedl rozpočtový výbor ani změnu vládou navrhované jednoroční působnosti zákona a schválil vládní osnovu beze změny.

Výbor rozpočtový navrhuje proto poslanecké sněmovně N. S., aby předlohu tuto schválila ve znění vládní osnovou navrženém, jakož i připojenou resoluci.

V Praze, dne 16. prosince 1929.

Dr Černý v. r.,

Hugo Bergmann v. r.,

předseda.

zpravodaj.


Zákon

ze dne......................................1929,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Platnost zákona ze dne 21. prosince 1923; č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, prodlužuje se do 31. prosince 1930.

(2) Pokud nebudou vydána vládní nařízení nová, zůstávají v platnosti:

1. vládní nařízení ze dne 4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n., kterým byl zmíněný zákon proveden;

2. vládní nařízení ze dne 28. dubna 1927, č. 43 Sb. z. a n., pozměněné §em 22, odst. 5., zákona ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., a vládním nařízením ze dne 28. listopadu 1927, č. 164 Sb. z. a n., kterým byl na základě §u 26, odst. 1., zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zákona č. 246/1926 Sb. z. a n. vydán seznam přepychových předmětů a výkonů;

3. vládní nařízení ze dne 4. června 1925, č. 122 Sb. z. a. n., ve znění vládního nařízení ze dne 12. července 1927, č. 122 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 28. dubna 1927, č. 42 Sb. z. a n., kterými byl na základě §u 1, odst. 1, č. 2 a §u 10. odst. 3. zákona č. 268/ 1923 Sb. z. a n. a téhož zákona ve znění zákona č. 240/1926 Sb. z. a n. podroben dani z obratu dovoz některých předmětů.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930; provedením jeho pověřuje se ministr financí v dohodě s ministry spravedlnosti, obchodu, vnitra, zemědělství a zásobování lidu.

Resoluce.

Vláda se vyzývá, aby se vším urychlením předložila sněmovně návrhy na reformu daně z obratu a daně přepychové, které by značily jednak zmenšení a postupné odstranění této zvlášť tíživé daně, jednak nahražení jejího výnosu příjmy sociálně spravedlivějšími, a to jak pro státní pokladnu, tak i pro pokladnu samosprávných svazků, dále se vyzývá, aby paušalování daně z obratu také při dalších předmětech a v souvislosti s ním restituce při vývozu byly urychleně projednány.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP