Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


13.

Návrh

poslanců Pika, Hummelhanse, inž. Nečase a druhů

ve věcí svolání ankety o aktuelních otázkách tělovýchovy a sportu v republice Československé.

Tělovýchovné a sportovní korporace usilují o vyřešení řady aktuelních otázek, jež jsou ve spojitostí se žádoucím prospěšným vývojem tělovýchovy a ušlechtilého sportu v republice Československé.

Jsou to hlavně tyto otázky:

1.) Provádění zákona z r. 1919 o státním tělovýchovném ústavu, a to tím způsobem, že by fond, určený pro zřízení státního tělovýchovného ústavu, byl každoročně dotován a pro investiční účely také skutečně použít.

2.) Aby přiměřeně byla zvýšena položka pro tělesnou výchovu ve státním rozpočtu ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

3.) Aby upraveno bylo provádění zákona o dávce ze zábav tak, že by osvobození od této dávky vztahovalo se také ve smyslu §u 3 odst. 1, pravidel o vybírání dávky ze zábav, vydaných v rámci nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, Sb. z. a n. (částka 4, ze dne 23. května 1922), na podniky všech tělovýchovných a sportovních sdružení, řídících se úředně schválenými stanovami, pokud jest účelem těchto podniků ukázati veřejnosti pokrok v tělesné výchově a duševní disciplině členstva, a při nichž jest vyloučen každý výdělečný zájem, profesionalism a snaha soukromých osob, a jejichž celý čistý zisk připadá ve prospěch tělovýchovných účelů a fondů, daných stanovami pořádajících tělovýchovných a sportovních sdružení.

4.) Sproštění takových tělovýchovných podniků od daně z obratu.

5.) Sproštění nářadí a potřeb, nutných k provozování vysloveně tělovýchovných a sportovních podniků od daně přepychové.

6.) Zřízení stadionu v hlavním městě Praze pro celostátní a význačnější podniky tělovýchovné a sportovní.

Ježto jest žádoucno, aby před legislativním jednáním o těchto otázkách nastala dohoda, navrhujeme:

Poslanecká sněmovna se usnáší:

Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy se ukládá, aby v nejbližší době svolalo anketu k prodiskutování citovaných otázek a požadavků a aby pak předložilo návrhy k jích řešení.

K anketě buďtež pozváni především: Ústředí tělovýchovných a sportovních korporací, ministerstvo financí a veřejných prací, Svaz obcí, měst a okresů, hlavní město Praha, dále města Brno, Bratislava, Plzeň a Mor. Ostrava. Budiž však současně řešena otázka náhradního odškodnění obcí pro případ kladného řešení požadavku sproštění od dávky ze zábav.

Po stránce formální se navrhuje, aby návrh tento byl odkázán s krátkou lhůtou výboru zdravotnímu.

V Praze dle 12. prosince 1929.

Pik, Hummelhans, inž. Nečas, Brodecký, Benda, Seidl, Husnaj, Chalupa, Bečko, Vácha, Klein, Jaša, V. Beneš, Polach, Brožík, Srba, dr. Macek, Staněk, Kučera, Chalupník, Koudelka, Neumeister, dr. Mareš.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP