Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


10.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne................................................1929,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové.

Národní shromáždění republiky Československé usnesla se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Platnost zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, prodlužuje se do 31. prosince 1930.

(2) Pokud nebudou vydána vládní nařízení nová, zůstávají v platnosti:

1. vládní nařízení ze dne 4. července 1924, č. 156 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 22. prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n., kterým byl zmíněný zákon proveden;

2. vládní nařízení ze dne 28. dubna 1927, č. 43 Sb. z. a n., pozměněné §em 22, odst. 5., zákona ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., a vládním nařízením ze dne 28. listopadu 1927, č. 164 Sb. z. a n., kterým byl na základě §u 26, odst. 1., zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zák. č. 246/1926 Sb. z. a n. vydán seznam přepychových předmětů a výkonů;

3. vládní nařízení ze dne 4. června 1925, č. 122 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 12. července 1927, č. 122 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 28. dubna 1927, č. 42 Sb. z. a n., kterými byl na základě §u 1, odst. 1., č. 2 a §u 10, odst. 3 zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. a téhož zákona ve znění zákona č. 246/1926 Sb. z. a n. podroben dani z obratu dovoz některých předmětů.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930; provedením jeho pověřuje se ministr financí v dohodě s ministry spravedlnosti, obchodu, vnitra, zemědělství a zásobování lidu.

Důvodová zpráva:

Dosavadní zákon o dani z obratu a dani přepychové pozbývá koncem roku 1929 platnosti. Bez dalšího trvání daně z obratu nemůže se však obejíti ani finanční hospodářství státu ani hospodaření svazků územní samosprávy, kterým se dostává značných přídělů z výnosu zmíněných daní.

li finanční správa nemá toho času možnosti, aby v případě odpadnutí daně z obratu opatřila místo ní jiný rovnocenný zdroj příjmů k úhradě vlastních státních výdajů, ani aby úsporami ve státním rozpočtu který byl v posledních létech stabilisován na přibližně stejné výši a v němž ani v nejbližších létech není možno očekávati značnější klesnutí výdajové stránky jeho vyrovnala úbytek v příjmech, který by nastal zrušením daně z obratu. Preliminovaný výnos daně z obratu a daně přepychové, určený přímo ke krytí vlastních výdajů státní správy, činil totiž ve státních rozpočtech na léta 1928 a 1929 11.59% resp. 11.01 % všech příjmů vlastní státní správy a 1972% resp. 1906% příjmů, plynoucích státu ze všech daní a dávek.

Právě tak by odpadnutí příjmu, preliminovaného z výnosu daně z obratu a daně přepychové pro finanční potřebu samosprávy, který se v rozpočtech za léta 1927 až 1929 pohyboval mezi 787,300.000 a 905,521.841 Kč, znamenalo vážné ohrožení všeho finančního hospodaření svazků územní samosprávy, pro které byl nedávno zákonem ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., dán nový podklad právě za předpokladu značných přídělů samosprávným svazkům z výnosu daně z obratu.

Z těchto důvodů jest také již při sestavení státního rozpočtu na r. 1930 počítáno s dalším trváním daně z obratu.

Jestliže nutnost dalšího trvání této daně v zájmu veřejných financí jest na první pohled patrna, jest přece jen toho času žádoucí změna některých ustanovení dosavadního zákona, jednak pokud nynější úprava nevyhovuje přáním poplatnictva, jednak vzhledem ke změnám, nastalým od vydání posledního zákona o dani z obratu a dani přepychové v příbuzných oborech finančního práva, zejména v úpravě přímých daní a v úpravě cla.

Vláda připravila proto pro podzimní zasedání Národního shromáždění návrh nového zákona o dani z obratu a dani přepychové, v němž měla býti celá soustava těchto daní podle právě uvedených hledisek systematicky nově upravena. Tento návrh nového zákona nejen znamená značný pokrok po stránce administrativní, poněvadž upravuje celou materii daně z obratu a daně přepychové systematicky novým způsobem (zejména podle toho, jde-li o daň, vybíranou stejným způsobem jako daně přímé, či společně se clem nebo s některou daní spotřební), nýbrž také lépe odpovídá hospodářským ohledům, které při úpravě těchto daní padají na váhu, uskutečněním četných přání poplatnictva znamená vládní návrh nového zákona podstatné zlepšení zákona dosavadního i po stránce věcné.

Poněvadž však Národnímu shromáždění není již pro krátkost času možno projednati osnovu tohoto nového obsáhlého zákona o dani z obratu a dani přepychové do 1. ledna 1930, vidí se vláda - aby byla umožněna právní kontinuita ve vybírání těchto daní - nucena odsunouti projednání dotyčného celkového návrhu až na rok příští a žádati prozatím jenom o prodloužení dosavad platného zákona o dani z obratu a dani přepychové na rok 1930.

Důvodem toho, že vláda pokládá za nutné prodloužení dosavadního zákona na dobu celého jednoho roku, jest okolnost, že právní doba jednoho kalendářního roku jest daňovým obdobím, takže prodloužení zákona na dobu kratší mělo by za následek, že pro různé části téhož daňového období platily by dva rozdílné, v úpravě četných jednotlivých otázek se lišící zákony o dani z obratu a dani přepychové, z čehož by v některých případech vyplývaly rozdíly při rozhodování o daňové povinnosti i co do postupu při vyměřovacím řízení, nehledě ani k obtížím technického rázu (úřední formuláře s citací dvou zákonů, jichž by pro další daňová období nebylo možno použíti a pod.).

Tímto pouhým prodloužením dosavadního zákona jest ovšem vyloučena možnost jakýchkoliv menších změn v dosavadní úpravě daně z obratů a dani přepychové, o kterých bude možno jednati právě až při projednávání vládního návrhu celkového zákona nového, který bude ihned po předložení posudku Poradního sboru pro otázky hospodářské předložen. To nepřekáží, provésti i dříve ony změny (paušalisace), které je možno provésti cestou administrativní.

Vláda zamýšlí však alespoň zvláště významnému přání poplatnictva o odstraněni nebo aspoň omezení daně přepychové z části vyhověti před vydáním nového zákona, a to vydáním nového seznamu přepychových předmětů, jímž by výpočet předmětů, podléhajících dani přepychové, která tvoří zvýšenou sazbu daně z obratu, byl omezen vyloučením předmětů, jež nelze již za přepychové považovati. Ministerstvo financí vypracovalo již na základě návrhů zájmových korporací poplatnictva, které má vláda podle §u 26, odst. 1., dosavadního zákona před změnou seznamu vyslechnouti, osnovu dotyčného vládního nařízení, která bude v nejbližších dnech po projednání s ostatními ministerstvy předložena, spolu s osnovou nařízení, kterým se vydává nový seznam předmětů, podléhajících dani z obratu při dovozu, ministerské radě ke schválení.

Vláda doporučuje, aby tento její návrh zákona byl v obou sněmovnách Národního shromáždění přikázán výboru rozpočtovému k podání zprávy ve lhůtě co možná krátké tak, aby nový zákon vešel v účinnost dnem 1. ledna 1930.

V Praze, dne 11. prosince 1929.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

 

Ministr financí:

 

Dr. Engliš v. r.


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP