Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


9.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne.............................................1929,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Platnost zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních, se prodlužuje do konce roku 1930.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1930; provedením jeho se pověřují všichni členové vlády.

Odůvodnění.

Dávky za úřední úkony ve věcech správních byly zavedeny zákonem č. 53/1925 Sb. z. a n.

Výnosem jejich měl se původně krýti náklad spojený s výplatou odměn pro státní zaměstnance (§ 4 zák. č. 289/1924 Sb. z. a n.), proto byla platnost jeho omezena do konce roku 1926. Poněvadž však mezitím provedená definitivní úprava platů zaměstnaneckých přinesla vzrůst výdajů a vláda výnosu dávky za úřední úkony (cca 36 milionů Kč) postrádati nemohla, byl původní zákon prodloužen zákonem č. 253/1926 Sb. z. a n. do konce roku 1929.

Podle odůvodnění k prodlužovacímu zákonu (č. 253/1926 Sb. z. a n.) navrhla vláda prodloužení původního zákona do konce roku 1930, poněvadž soudila, že do té doby bude Národním shromážděním projednán jednotný poplatkový zákon, do kterého mají býti dávky za úřední úkony včleněny. Sněmovna projevila souhlas pouze s prodloužením do konce roku 1929. Poněvadž vláda na jedné straně výnosu těchto dávek (asi 36 mil. Kč ročně) postrádati nemůže a vypracování osnovy poplatkového zákona bude včetně jednání s příslušnými hospodářskými korporacemi vyžadovati ještě doby delší 2 let, nezbývá vládě, než žádati za prodloužení zmocnění obsaženého v zákoně č. 53/1925 Sb. z. a n. Vláda chystala změny týkající se revise tarifu a zlepšení administrativního řízení. K provedení těchto změn není však času a proto navrhuje vláda přechodné prodloužení posledního zákonného stavu na 1 rok.

Vláda doporučuje, aby osnova byla v obou sněmovnách přikázána rozpočtovému výboru k podání zprávy ve lhůtě co možná nejkratší, tak aby nový zákon mohl vejíti v účinnost 1. ledna 1930, a to vzhledem k tomu, že koncem roku 1929 končí platnost dosavadního zákona.

V Praze, dne 11. prosince 1929.

Předseda vlády:

Udržal v. r.

 

Ministr financí:

 

Dr. Engliš v. r.


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP