Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


7.

Usnesení senátu

Národního shromáždění republiky Československé

o vládním návrhu zákona (tisk 896-II),

jímž se mění některá ustanoveni zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n. o letectví (tisk 923-II).

Senát Národního shromáždění republiky Československé přijal ve 183. schůzi dne 25. června 1929 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...........................................................,

jimž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n. o letectví.

Národní shromáždí republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon č. 172/1925 Sb. z. a n. mění se takto:

1. V § 6, odst. (1) nahrazují se slova "řiditelná letadla" slovy "řiditelné vzducholodi".

2. V § 11, odst. (1) vypouští se v lit. a) a v lit. b) citace "[§ 26, odst. 2., lit. i)]" a na konci odstavce připojuje se nová věta tohoto znění: "Podrobnější předpisy o těchto označeních budou vydány vládním nařízením".

3. V § 26, odst. (2), lit. b) nahrazují se slova "data a oprávnění k jeho držení" slovy "data o oprávnění k jeho držení".

4. V § 26, odst. (2), lit. d) nahrazuje se slovo "motoru" slovem "motorů".

5. V § 26, odst. (2), lit. i) vypouštějí se písmeno "L" a slova "vytvořená skupinou čtyř velkých písmen, z nichž první jest B a mezi ostatními nejméně jedna samohláska".

Čl. II.

Tento zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení, provedení jeho se ukládá ministru veřejných prací V dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Hruban v. r.,

předseda.

Dr. Šafařovič v. r.,

Dr. Procházka v. r.,

tajemník senátu.

zapisovatel.


 

Resoluce.

Vláda se vyzývá, aby co nejdříve předložila návrh změny zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., v tom směru, aby létajícímu personálu leteckých společností bylo zajištěno nadlepšení úrazového pojištění, aby personál letecký nebyl v tom ohledu hůře postaven nežli nejlépe pojištěný letecký personál domácí stejné kategorie.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP