POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


6.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

ZA ROK 1928

spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.

 

Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

   
 

V Praze, dne 7. září 1928.

   
 

Předseda:

 

Dr. E. KOERNER v. r.


Obsah:

Úvod:

Zpráva o činnosti státního silničního fondu

Část 1. Rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a cenných papírech

Část 2. Úhrnný účet porovnávající náležitosti příjmové a výdajové se státním rozpočtem, jakož i ryzí výsledek rozpočtového hospodaření

Rozvržení čistého výsledku rozpočtového hospodaření podle kapitol

Část 3 Státní výdaje a příjmy na rozpočet (úhrnem)

Skupina I. Vlastní státní správa

Přehled výdajů vlastní státní správy rozčleněný na osobní a na věcné výdaje

Skupina II. Správa státních podniků

Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích

Skupina IV Správa státního dluhu

Část 4. Skupina I. Vlastní státní správa. Státní výdaje a příjmy na rozpočet a jejich nedoplatky (podrobnostech)

President republiky a kancelář presidenta republiky

výdaje

 

příjmy

   

Zákonodárné sbory

výdaje

 

příjmy

   

Předsednictvo ministerské rady

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo zahraničních věcí

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo národní obrany

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo vnitra

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy

výdaje

 

příjmy

   

Nejvyšší správní soud a Volební soud

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo školství a národní osvěty

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo zemědělství

výdaje

 

příjmy

   

Státní pozemkový úřad

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo veřejných prací

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo pošt a telegrafů

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo železnic

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo sociální péče

výdaje

 

příjmy

   

Agenda ministerstva pro zásobování lidu

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

výdaje

 

příjmy

   

Odpočivné a zaopatřovací platy

výdaje

 

příjmy

   

Ministerstvo financí

výdaje

 

příjmy

   

Všeobecná pokladní správa

výdaje

 

příjmy

   

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

výdaje

 

příjmy


Státní výdaje a příjmy nepreliminované (na zvláštních právních titulech založené [v podrobnostech])

Část 5. Pasiva z hospodaření na rozpočet

Část 6 Aktiva z hospodaření na rozpočet

Část 7 Skupina II Správa státních podniků (v podrobnostech)

Tabáková režie

Státní loterie

Státní mincovna v Kremnici

Československá pošta (včetně poštovní úřady šekové)

Československé státní dráhy

Státní lesy a statky

Uhřiněvský školní závod zemědělský

Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě

Státní báňské a hutnické závody

Vojenská továrna na letadla

Vojenské lesní podniky

Státní lázně

Státní tiskárny a) v kompetenci předsednictva min rady

b) v kompetenci ministerstva nár. obrany

Úřední noviny v Praze a Bratislavě

Československá tisková kancelář

Žabčický školní závod zemědělský

Přehled služebních příjmů stálých zaměstnanců státních podniků v r. 1928 vyplacených podle platových zákonů (služebních řádů)

Přehled pořízených investic u státních podniků

Část 8. Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích (v podrobnostech)

Část 9. Účetní závěrka silničního fondu za rok 1928

Část 10. Skupina IV. Správa státního dluhu (v podrobnostech)

Státní dluh republiky Československé

výdaje

 

příjmy


Část 11. Stav státního dluhu koncem roku 1928

Část 12. Zvláštní fond pro konsolidaci přechodného státního dluhu. Účetní závěrka za rok 1928

Část 13. Účiny mimo rozpočet

A. Úvěrní operace

B. Zálohy

Účiny kmenového jmění náboženských matic a studijních fondů

Účiny státem spravovaných zemských pensijních a zaopatřovacích ústavů (fondů) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi za rok 1928

Nedoplatky účinů mimo rozpočet (výdajové a příjmové)

Dluhy a pohledávky účinů mimo rozpočet

Peněžní vklady do státních podniků

Část 14. Úhrnný účet účinů v cenných papírech

Část 15. Vyrovnávací účet (saldo) veškerých státních příjmů a výdajů sestavených podle pokladen a úřadů

Část 16. Nedoúčtované položky za rok 1928

Část 17. Pokladní hotovosti a zásoby cenných papírů

Část 18. Podrobné rozčlenění konečného stavu zásob cenných papírů ke dni 31. prosince 1928

Část 19. Vysvětlivky k odchylkám náležitosti od rozpočtu

Skupina I. Vlastní státní správa

Skupina II. Správa státních podniků

Skupina III. Podíl samosprávných svazků a fondů a podíl silničního fondu na státních daních, dávkách a poplatcích

Skupina IV. Správa státního dluhu

Státní meliorační fond

Popis jmění melioračního fondu

Státní bytový fond, odd. A. - pro záruky

Popis jmění státního bytového fondu, odd. A - pro záruky

Státní bytový fond, odd. B. - pro přímé půjčky

Popis jmění státního bytového fondu, odd. B - pro přímé půjčky

Účet dávky z majetku a přírůstku na majetku

Účet z výtěžku

Pokladní účet v hotovosti a na vkladních listech

Rozvaha příjmů a výdajů v hotovosti a na vkladních listech

Celkový přehled ve správním roce 1928 splatných částek na dávce z majetku a přírůstku na majetku

Dluhy a pohledávky dávky z majetku a přírůstku na majetku

Celkový účet dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce roku 1928.

 

Úvod.

Nejvyšší účetní kontrolní úřad předkládá podle §u 10. zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n. státní závěrečný účet za rok 1928 Národnímu shromáždění ke zkoumání a schválení.

V tomto účtě učiněna byla změna ve způsobu vykazování výdajů a příjmů rozpočtu skupiny I. Vlastní státní správa. Až dosud etátní výdaje, ať na příslušné potřeby bylo v rozpočtu pamatováno čili nic, byly vykazovány v příslušných kapitolách společně, čímž ve mnohých kapitolách objevovala se značná překročení. Pro porovnání výsledků hospodaření na úvěry rozpočtem povolené musily pak nepreliminované výdaje opět býti odpočítávány. Byly to výdaje na zvláštních právních titulech založené a z části i zvláštní úhradou opatřené, které však podle povahy své etátně musily býti vyúčtovány. V zájmu lepšího přehledu bylo v tomto účtě vyhazování etátních účinů výdajových a příjmových vlastní státní správy rozděleno na dva oddíly. Prvý oddíl obsahuje výdaje a příjmy preliminované a tu se při porovnání s rozpočtem objeví, jak byly úvěry rozpočtu vyčerpány, překročeny nebo co na nich uspořeno a mnoho-li na preliminované příjmy bylo realisováno. Druhý oddíl vykazuje výdaje nepreliminované, tedy výdaje na potřeby v rozpočet nepojaté, avšak na zvláštních právních titulech založené a příjmy, zvláštními předpisy určené na úhradu některých oněch výdajů, zejména z úvěrních operací a jiné. I v oddílu druhém jsou výdaje a příjmy vykázány podle kapitol resortů, jimž pro výdaje ty náleží poukazovací právo. Při tom se však již zde podotýká, že výdaj na zálohy na zvýšené učitelské platy jest v roce 1928 uhrazen v rámci prvého oddělení etátních účinů vlastní správy státní srážkou s daně z obratu a přepychové; bylť v tomto roce po prvé ve skupině III. rozpočtu podíl z daně té na tento účel výslovně preliminován.

Bližší podrobnosti podá ještě tento úvod v poznámkách k jednotlivým částem účtu a účet samotný.

Účet pokladní.

Ze srovnání pokladních příjmů na rozpočet (obou oddílů)..... 11.302,891.724 Kč 88 h

s pokladními výdaji na rozpočet (obou oddílů)........... 11.019,390.991 Kč 10 h,

vyplývá pokladní přebytek................ 283,500.733 Kč 78 h.

Z příjmů mimo rozpočet......... 5.649,482.06575 Kč

po odečtení výdajů mimo rozpočet...... 5.604,260.622.27 Kč

plyne pokladní přebytek................ 45,221.443 Kč 48 h.

O tyto přebytky působivých pokladních účinů, úhrnem........ 328,722.177 Kč 26 h

zvýšila se pokladní hotovost reelního (působivého) hospodaření, koncem roku 1927 vykázaná částkou................. 1.343,883.266 Kč 71 h,

k 31. prosinci 1928 na obnos................. 1.672,605.443 Kč 97 h.

K účinům na rozpočet.

se poznamenává:

A. Výdaje a příjmy preliminované:

Pokladní výsledek preliminovaných příjmů v roku 1928 činil.... 10.851,983.459 Kč 02 h

oproti příjmům v raku 1927................ 10.987,551.280 Kč 22 h,

méně o......................., 1.35,567.821 Kč 20 h.

Nižší příjmový výsledek oproti roku předcházejícímu se vysvětluje tím, že v závěrečném účtu se vykazuje příjem na dani z obratu a přepychové po odečtení celého nákladu na zálohy na zvýšené platy učitelské, jak už zpředu zmíněno, kdežto v účtu za rok 1927 byly od hrubého příjmu této daně odečteny jen příděly samosprávným svazkům, a nekryté zálohy na učitelské platy byly vykázány společně s ostatními ve výdajích kapitoly 10.

Pokladní výsledek preliminovaných výdajů v roku 1928 činil.... 9.540,313.824 Kč 37 h.

Pro srovnání s výsledkem. roku předcházejícího nutno odpočísti od výdajů na rozpočet v roku 1927 vykázaných částkou.......... 10.583,310.485 Kč 34 h

tehdy tam zahrnuté zálohy na zvýšené učitelské platy 496,205.322.18 Kč

a pokladní účiny na výdaje stejné povahy, jako se v roku 1928 vykazují jako nepreliminované ve zvláštním oddílu............. 522,618.170.08 Kč 1.018,823.492 Kč 26 h,

takže pro srovnání výsledek preliminovaných výdajů v roku 1927 by byl činil 9.564,486.993 Kč 08 h,

oproti němuž je hořejší výsledek za rok 1928 nižší jen o....... 24,173.168 Kč 71 h.

Tento poměrně malý rozdíl prokazuje, že státní potřeby, které se do rozpočtu pojímají, se udržují i při realisaci v podstatě na stejné výši.

B. Výdaje a příjmy nepreliminované

(na zvláštních právních titulech založené).

Do tohoto nového oddílu etátního účtu zařazené výdaje činily celkem.. 1.479,077.166 Kč 73 h

a na jejich úhradu bylo z nepreliminovaných příjmů použito celkem... 450,908.265 Kč 86 h,

schodek........................ 1.028,168.900 Kč 87 h

byl uhrazen z přebytku preliminovaných příjmů nad preliminovanými výdaji. Ve výdajích je tu obsažen odvod zvláštnímu fondu pro konsolidaci přechodného státního dluhu v obnosu 804,884.729 Kč 19 h. Podrobnosti jsou uvedeny v účtu správním.

K účinům mimo rozpočet

se poznamenává:

Přebytek mimoetátního účtování je v roku 1928......... 45,221.443 Kč 48 h.

V roku 1927 byl přebytek.................. 66;031.583 Kč 31 h.

Oddíl A. Úvěrní operace vykazuje:

příjem..................... 1.108,695.516 Kč 12 h

a výdaj...................... 5.479,456.203 Kč 04 h.

V příjmech jsou obsaženy stále ještě plynoucí výtěžky úvěrních operací z let předchozích, tak z dalšího prodeje dluhopisů (IV. státní a losová půjčka), dále obnos připadající na státní dluh z výdaje dluhopisů za pohledávky vzniklé z válečných dodávek (týž obnos zařazen jest do výdajů k zaplacení těchto nároků odškodných) a výtěžek 5% umořitelné státní půjčky z reku 1928, jehož se použilo ke splacení 7 1/2% zahraniční půjčky z roku 1925, pak náhrada zálohy dané r. 1921 finanční správě ruských legií, z které byly placeny náklady na repatriaci čsl. vojska ze Sibiře.

Ve výdajích jsou obsaženy vedle úhrady nepreliminovaných výdajů na rozpočet a mimo rozpočet úhrada záloh z pokladních hotovostí na investice podle odst. 3. čl. XIX. fin zák. a jako v letech předchozích splátky státního dluhu provedené nad rozpočet přímo z výtěžků úvěrních operací v částce.. 949,338.937 Kč 46 h.

Oddíl B. Zálohy-vykazuje:

příjem........................ 4.540,786.549 Kč 63 h

a výdaj........................ 124,804.419 Kč 23 h.

V příjmech jsou obsaženy splátky na zálohy vyplacené z pokladních hotovostí v letech předchozích, další příjem z dávky z majetku na proplacení státních pokladních bonů, jichž bylo v letech 1926 až 1928 tímto způsobem umořena za 457,185.000 Kč a náhrada pokladním hotovostem za zálohy na investice podle odst. 3., čl. XIX. fin. zák. Ve výdajích je vykázána splátka státních pokladních bonů, vklad do Zemské banky k podpoře stavby Kulturného domu v Ružomberku a peněžní vklady novým státním podnikům.

Účiny kontokorentní (průběžné).

Výsledek hospodářství kontokorentního (průběžného) byl v roku 1928 tento:

Počáteční stav: aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem roku 1927 532,774.293 Kč 95 h

výdaje roku 1928 (str. 279)................. 59.532.057.713 Kč 10 h

úhrnem 60.064,832.007 Kč 05 h

příjmy roku 1928 (str. 277).................. 59.858.449.850 Kč 90 h.

konečný stav: aktivní saldo nedoúčtovaných položek koncem roku 1928.. 206,382.156 Kč 15 h.

Odečte-li se toto saldo od pokladní hotovosti z reelního hospodaření.. 1.672,605.443 Kč 97 h

zbývá skutečná pokladní hotovost............... 1.466,223.287 Kč 82 h,

která jest oproti pokladní hotovosti z honce roku 1927........ 811,108.972 Kč 76 h,

vyšší o......................... 655,114.315 Kč 06 h.

Toto zvýšení pokladní hotovosti jest výsledek přebytků:

z hospodářství působivého (na rozpočet a mimo rozpočet)....... 328,722.177 Kč 26 h

a nepůsobivého (kontokorentního)................ 326,392.137 Kč 80 h

úhrnem... 655,114.315 Kč 06 h.

V celkové pokladní hotovosti............... 1.466,223.287 Kč 82 h

jsou obsaženy hotovosti připadající na zůstatky kontokorentních příjmů (pasivní nedoúčtované položky)................. 1.006,873.248 Kč - h

a na zůstatky běžných účtů státních podniků u ministerstva financí.... 331,879.830 Kč - h,

takže na hospodářství vlastní státní správy, zbývá částka....... 127,470.209 Kč 82 h.

Aktivní saldo nedoúčtovaných kontokorentních položek...... 206,382.156 Kč 15 h

jest rozdíl zůstatků ke konci roku 1928 nevyrovnaných průběžných výdajů (pohledávek).................... 1.213,255.404 Kč 15 h

a nevyrovnaných průběžných příjmů (dluhů)........... 1.006,873.248 Kč - h.

Oproti roku předchozímu se zvýšil stav nedoúčtovaných položek pasivních o 97,350.310 Kč 14.h,

zejména vyššími zůstatky fondu silničního a fondu pro věcné potřeby ministerstva národní obrany, kdežto stav aktivních nedoúčtovaných položek se snížil o 229,041.827 Kč 66 h, zejména vyúčtováním záloh, snížením záloh poskytovaných společnosti solných mlýnů na účty za dodanou sůl ze Státních solných dolů a snížením záloh na přirážky samosprávným svazkům. Přes toto snížení kontokorentních záloh jest svrchu vykázaný aktivní zůstatek 1.213,255.404 Kč 15 h ještě značně vysoký - rovnáť se přes 11% výdajů na rozpočet - a nejvyšší účetní kontrolní úřad stále usiluje o vyúčtování již stávajících záloh a brání tvoření nových, pokud vykázání výdaje v kontokorentu není odůvodněno; avšak vyúčtování, pokud se týče uhražování záloh, postupuje velmi zvolna.

Účet správní.

Státní výdaje na rozpočet:

Finančním zákonem ze dne 16. prosince 1927, čís. 176 Sb. z. a n. byly na rok 1928 stanoveny v čl. I. veškeré státní výdaje částkou....... 9.536,073.544 Kč - h

a statní příjmy částkou................. 9.562,270.422 Kč - h.

Státní rozpočet předvídal tedy přebytek.............. 26,196.878 Kč - h.

V části 2. tohoto účtu "Úhrnný účet porovnávající atd. (strana 6. a 7.) se vykazuje:

náležitost preliminovaných státních výdajů částkou......... 9.60,388.342 Kč 90 h

a náležitost preliminovaných státních příjmů částkou......... 9.925,783.026 Kč 25 h,

takže z náležitosti účinů preliminovaných vyplývá přebytek...... 318,394.683 Kč 35 h.

Mimo výdaje preliminované podle čl. I. finančního zákona byly v roku 1928 uskutečněny, jak již shora uvedeno, další na zvláštních právních titulech založené výdaje a příjmy v podrobnostech uvedené na str. 128-130, jichž náležitost činí:

výdaje................ 1.732,710.746.72 Kč

po odečtení realisovaného hospodářského přebytku přiděleného zvláštnímu fondu pro konsolidaci přechodného státního dluhu............. 1.058,518.309.18 Kč 674,192.437 Kč 54 h

a příjmy....................... 450,908.265 Kč 86 h,

takže z náležitosti nepreliminovaných účinů vyplývá schodek...... 223,284.171 Kč 68 h.

Celkový výsledek hospodaření na rozpočet za rok 1928 končí tedy v náležitosti přebytkem.................... 95,110.511 Kč 67 h,

který jest oproti rozpočtem předvídanému přebytku......... 26,196.878 Kč - h,

vyšší o....................... 68,913.633 Kč 67 h.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP