Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1929.

III. volební období.

1. zasedání.


3.

Usnesení senátu

Národního shromáždění republiky Československé

o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2223-I),

kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk sen. 2245-I).

Senát Národního shromáždění republiky Československé přijal ve 286. schůzi dne 12. října 1925 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.......................................,

kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

A) § 82 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 8. března 1885, č., 22 ř. z. se mění a bude napříště zníti takto:

§ 82.

O zrušení pracovního poměru.

Pomocný pracovník může bez výpovědi ihned propuštěn býti v těchto případech:

a) když uzavíraje pracovní smlouvu, oklamal majitele živnosti, předloživ nepravé nebo zfalšované průkazy pracovní nebo vysvědčení aneb jej v omyl uvedl o jiném dosavadním pracovním poměru, jímž pomocný pracovník současně jest vázán;

b) když shledán byl neschopným k ujednané práci, mimo případ nemoci a úrazu;

c) stane-li se opilcem a opětně marně byl napomínán;

d) když dopustí se krádeže, zpronevěry nebo jiného trestného skutku, který jej činí nehodným důvěry majitele živnosti;

e) když vyzradí obchodní nebo výrobní tajemství nebo bez, svolení majitele živnosti provozuje vedlejší zaměstnání, které jest na újmu jeho službám při živnosti;

f) když práce neoprávněně zanechal nebo trvale svých povinností zanedbává aneb ostatní pomocné pracovníky nebo domácí lidi snaží se svésti k neposlušnosti, ke zprotivení se proti majiteli živnosti, k nepořádnému životu nebo k nemravným, nezákonným skutkům;

g) když dopustí se hrubé urážky na cti, tělesného poškození, nebo nebezpečného vyhrožování proti majiteli živnosti nebo proti jeho domácím lidem nebo proti ostatním pomocným pracovníkům, nebo přes předchozí výstrahu neopatrně zachází s ohněm a světlem.

B) § 54 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z. doplňuje se a bude napříště zníti takto:

1.) Vládním nařízením bude ustanoveno, kterak majetníci živností vetešnických a zastavárenských, pak živností sprostředkování služeb a míst mají vésti své knihy a jaké policejní kontrole co do rozsahu a způsobu svého obchodování mají se podrobiti.

2.) živnosti zabývající se dopravou osob a živnosti veřejných posluhů, živnost kominická, průtočnická a pohodnická, pak živnosti hostinské a výčepnické, živnosti sprostředkování služeb a míst a podniky pohřební podrobeny jsou úpravě živnostensko-policejní.

3.) živnostenslcý úřad může zejména pro živnosti tyto stanoviti bodle potřeby povinnost provozovací také, pokud jí nejsou podrobeny podle §u 53 a určiti lhůtu, po kterou musí býti provozovány po té, kdy zastavení provozu bylo úřadu ohlášeno, lhůta tato nesmí, není-li příčin zvlášť závažných, býti delší dvou měsíců.

4.) Pro živnosti podrobené provozovací povinnosti podle §u 53, nebo které jí budou podrobeny podle odstavce předcházejícího, může živnostenský úřad přihlížeje k místním poměrům, rázu a rozsahu živností předepsati taková zařízení provozovací, která uzná za přiměřená v zájmu těch, jichž potřebě tyto živnosti slouží.

5.) živnostensko-policejní úprava ve smyslu předcházejících odstavců (2-4) může se vztahovati k jednotlivým druhům živností i k jednotlivým živnostenským podnikům.

6.) Vymezení prodejných práv mezi lékárníky a drogisty (materialisty) bude po vyslechnutí obchodních a živnostenských komor a příslušných společenstev upraveno vládním nařízením.

V živnostenskom zákone č. 259 z r. 1924 § 70 bude znieť nasledovne

C) § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. doplňuj sa a bude nabudúce takto znieť:

1) Vládnym nariadením bude stanovené, akým spôsobom majetnici obchodu so starinou (vetešnických) a záloženských živnosti, ďalej živností prostredkovania služieb a miest majú viesť svoje knihy a akej policajnej kontrole či do rozsahu a spôsobu majú sa podrobiť.

2) Živnosti zabývajúce sa dopravou osôb a živnosti verejných posluhou, živnosť kominárska, prietočnícka a pohodnícka, ďalej hostinské a výčapnícke živnosti, živnosti prostredkovania služieb a miest a pohrebné podniky podrobené sú živnostensko-policajnej úprave.

3) Živnostenský úrad môže menovite pre živnosti tieto stanoviť podľa potreby povinnosť provodzovaciu, pokiaľ jej nie sú podrobené už podľa § 69. a určiť lehotu, po ktorú musia byť provodzované po tom, kedy zastavenie provozu bolo úradu ohlásené, lehota táto nesmie, není-Ii príčin zvlášte závažných, byť dlhšia dvoch mesiacov.

4) Pre živnosti podrobené provodzovacej povinnosti podľa § 53, alebo ktoré jej budú podrobené podľa odstavce predchádzajúceho, môže živnostenský úrad, prizerajúc na miestne pomery, na ráz a rozsah živnosti, predpísať také zariadenia provodzovacie, ktoré uzná za primerané v záujme tých, ichž potrebám tieto živnosti slúžia.

5) živnostensko-policajná úprava v smysle predchádzajúcich odstavcov (2-4) môže sa vztahovať na jednotlivé druhy živností i na jednotlivé živnostenské podniky.

6) Vymedzenie predajných práv medu lekárnikov a drogistou (materialistou) bude po vypočutí obchodných a živnostenských komôr a príslušných spoločenstiev upravené vládnom nariadení.

D) § 120 lit. b) živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus zo dňa 10. Októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. doplňuje sa slovy: "mimo prípadu nemoci a úrazu".

Čl. II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedení jeho ukládá se, pokud jde o § 82 živnostenského řádu, ministr u sociální péče v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností, pokud jde o § 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, ministru průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem vnitra.

Václav Donát v. r.,

předseda.

Dr. Šafařovič v. r.,

Dr. Ot. Krouský v. r.,

sen. tajemník.

zapisovatel.


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP