Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2801Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Jurana. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2802Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance J. Jurana. (Přečin podle § 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2803Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečiny podle § 14, čís. 3, 5 a § 16, čís. 1 (§ 10, čís. 1) zákona na ochranu republiky)
č. 2804Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Kladně za souhlas s trestním stíháním poslance K. Procházky. (Přestupek urážky na cti podle §§ 2 a 3 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2805Zpráva výboru imunitního o žádosti presidia zemského úřadu v Brně za souhlas s disciplinárním stíháním poslance dra Schollicha
č. 2806Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Jurana. (Zločin podle § 15, čís. 3 a přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2807Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. S. Vančo. (Přečiny urážky na cti a pomluvy podle §§ 1 a 2 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2808Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečiny podle § 14, čís. 3 a 5 a § 16, čís. 1 zákona na ochranu republiky.)
č. 2809Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas k výkonu trestu na poslanci Š. Bazalovi
č. 2810Návrh poslance Antonína Hampla, Frant. Tomáška a soudruhů na úpravu studentských nadací
č. 2811Zpráva výboru rozpočtového o iniciativním návrhu poslanců Berana, Zeminové, Tomáška, dra Noska, dra Hodiny, Tauba a druhů na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935 (tisk 2795)
č. 2812Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2796) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1396 a 1402) o označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích
č. 2813Zpráva výboru technicko-dopravního a ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2797) zákona o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 2814Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2798) o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období
č. 2815Zpráva výboru ústavně-právního a živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu (tisk 2729) zákona o hospodářském vyzvědačství
č. 2816Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2811) o iniciativním návrhu poslanců Berana, Zeminové, Tomáška, dra Noska, dra Hodiny, Tauba a druhů (tisk 2795) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935
č. 2817Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2816) k usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1417) o iniciativním návrhu poslanců Berana, Zeminové, Tomáška, dra Noska, dra Hodiny, Tauba a druhů (tisk 2795 a 2811) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935
č. 2818Interpelace
č. 2819Odpovědi na interpelace
č. 2820Návrh poslance Krumpe a druhů, aby zákonem byla upravena výroba a prodej umělých jedlých tuků
č. 2821Návrh poslanců Zápotockého, Procházky, Dvořáka, Klimenta a soudruhů na vydání zákona o hospodářském zabezpečení horníků
č. 2822Interpelace
č. 2823Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1310 a 1389) o jízdě motorovými vozidly
č. 2824Návrh poslanců Jurana a soudruhů na zrušení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, čís. 170 Sb. z. a n. o služebních a platových poměrech úřednických aspirantů a výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 23. července 1934, čís. 89.921/S-34 o aspirantech profesury a na okamžité obsazení všech uvolněných systemisovaných míst úřednických
č. 2825Návrh poslanců Jurana a soudruhů na vydání zákona o bezplatném studiu pro nemajetné studenty a o odstupňování školného (kolejného) dle majetkových poměrů na středních a vysokých školách
č. 2826Interpelace
č. 2827Odpovědi na interpelace
č. 2828Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Nižná Slaná, okres Rožňava
č. 2829Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
č. 2830Vládní návrh zákona o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům
č. 2831Interpelace
č. 2832Odpovědi na interpelace
č. 2833Vládní návrh zákona o finančních opatřeních v oboru uzemní samosprávy
č. 2834Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí, podepsaná v Bukurešti 22. prosince 1930
č. 2835Vládní návrh zákona, kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků
č. 2836Vládní návrh zákona, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu
č. 2837Návrh poslanců Zápotockého, Krosnáře, Hadka, Vallo, Töröka, Śliwky a soudruhů na vydání zákona o všeobecné státní podpoře nezaměstnaných na účet zbohatlíků
č. 2838Interpelace
č. 2839Odpovědi na interpelace
č. 2840Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na urýchlené vybudovanie železničnej trate Zlaté Moravce-Topolčianky-Klátová Nová Ves-Veľké Bošany a na vybudovanie železničnej spojky Rajec-Nemecké Pravno
č. 2841Vládní návrh zákona o hlášení pobytu
č. 2842Vládní návrh zákona o pobytu cizinců
č. 2843Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2835), kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků
č. 2844Zpráva výboru rozpočtového a zahraničního o vládním návrhu zákona (tisk 2836), kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n. o podpoře zahraničního obchodu
č. 2845Zpráva výboru technicko-dopravního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2789), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení Druhý dodatkový protokol k Dohodě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. května 1925, podepsaný v Paříži dne 7. prosince 1933
č. 2846Interpelace
č. 2847Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2841) o hlášení pobytu
č. 2848Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2842) o pobytu cizinců
č. 2849Návrh poslanců Hodinové-Spurné, Dvořáka, Krosnáře, J. Svobody a soudruhů na vydání zákona o zlevnění chleba, mouky, cukru, tuku, uhlí a na bezplatný příděl topiva a cukru nezaměstnaným
č. 2850Návrh poslancov dra Szüllö, Szentiványiho a druhov vo veci škôd spôsobených povodňou rieky Hrona
č. 2851Zpráva výboru zdravotnického, kulturního a rozpočtového o návrhu poslance F. Hummelhanse a soudruhů (tisk 1916) na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu
č. 2852Interpelace
č. 2853Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu (tisk 2829), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
č. 2854Návrh poslance Inž. Jar. Nečase, R. Kleina, dr. Lva Wintra a soudr. na vydání nového vzorového zákona
č. 2855Návrh poslanců Aloise Petra, Bedřicha Bezděka a druhů na vydání zákona o Státní radě hospodářské v Praze
č. 2856Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1379) o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů (tisk 1442)
č. 2857Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1436) o vyvlastnění k účelům obrany státu (tisk 1451)
č. 2858Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového k návrhu poslanců dra Milana Ivanky, Martina Rázuse, Grebáče-Orlova, Štefana Danihela, Ferdinanda Bendy, Jána Lišky a druhů (tisk 1128) na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní
č. 2859Zpráva výboru technicko-dopravního a ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 2823) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1310 a 1389) o jízdě motorovými vozidly
č. 2860Vládní návrh zákona o dodavatelských pokladničních poukázkách
č. 2861Odpovědi na interpelace
č. 2862Návrh poslanců Tylla, Babela a soudruhů na vydání zákona o změně zákona č. 279 ze dne 19. prosince 1934 o započítání vojenské služby presenční v některých služebních poměrech
č. 2863Návrh poslanců Tylla, Babela a soudruhů na vydání zákona o zrušení úsporných opatření u nižšího personálu
č. 2864Zpráva výboru ústavně-právního a živnostensko-obchodního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2856) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1379 a 1442) o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů
č. 2865Návrh poslanců Dvořáka, Vallo, Steinera, Krehana, Töröka, Śliwky a soudruhů na okamžitou pomoc hladovému lidu na východním Slovensku
č. 2866Návrh poslanců Frant. Tomáška, Ant. Hampla, dr Lva Wintra, inž. Jar. Nečase a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č, 178 Sb. z. a n. o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství
č. 2867Zpráva výboru branného k usnesení senátu (tisk 2857) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1436 a 1451) o vyvlastnění k účelům obrany státu
č. 2868Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2860) o dodavatelských pokladničních poukázkách
č. 2869Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet
č. 2870Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 2744) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1344 a 1357) o hasičském příspěvku při požárním pojištění
č. 2871Interpelace
č. 2872Návrh poslanců Ant Srby, Frant. Biňovce, inž. Jar. Nečase, Jar. Kučery, F. Bendy a soudruhů na snížení cen cukru a zajištění rentability řepařství
č. 2873Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2833) o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy
č. 2874Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1376), jímž se mění některá ustanovení o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (tisk 1450)
č. 2875Návrh poslanca dra Martina Mičuru a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v Šebešťanovej, okr. Pov. Bystrica
č. 2876Návrh poslanců Al. Petra, B. Bezděka a druhů na vydání zákona o zadávání veřejných dodávek a prací
č. 2877Návrh poslancov Juraja Kaliňáka, Štefana Stundu, Michala Doriča a druhov na urýchlené likvidovanie náhrad za škody spôsobené za války v rokoch 1914 a 1915 na východnom Slovensku
č. 2878Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2879Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Českých Budějovicích za souhlas s trestním stíháním poslance A. Chmelíka. (Oduznání podmíněného odsouzení pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)
č. 2880Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Jihlavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Novotného. (Přečiny podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, §§ 283 a 284 tr. z. a přestupky podle §§ 312, 314 tr. z. a §§ 14 a 19 zákona z 15./XI. 1867, čís. 135 ř. z.)
č. 2881Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. J. Hrubého. (Přečin shluknutí podle § 279 tr. z.)
č. 2882Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním posl. F. Bílka. (Zločin zpronevěry podle §§ 183, 184 tr. z.)
č. 2883Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance I. Hrušovského. (Přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2884Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mor. Ostravě za souhlas s trestním stíháním poslance A. Klimenta. (Zločin nadržování zločincům podle § 214 tr. z.)
č. 2885Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečin podle § 14, čís. 3 a podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2886Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečin podle § 14, č. 3 a podle § 11, č. 1, 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2887Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1433) o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi (tisk 1474)
č. 2888Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o návrhu senátorů dr Miloty, dr Kloudy, dr Veselého a druhů (tisk 1162) na vydání zákona, kterým se doplňuje § 5 zákona č. 3/1878 ř. z. a § 434 tr. por. zák. čl. XXXIII/1896 ustanovení řádu soudu trestního o stížnostech zmatečních (tisk 1475)
č. 2889Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1438), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel) (tisk 1461)
č. 2890Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 1430) o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře (tisk 1454)
č. 2891Návrh poslanců Boh. Vaculíka, Bedř. Bezděka, Al. Petra a druhů na vydání zákona o zřízení a působnosti komor práce
č. 2892Návrh poslanců A. Petra, B. Bezděka a druhů na vydání zákona o hromadných smlouvách pracovních a mzdových komisích
č. 2893Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Varnsdorfu za souhlas s trestním stíháním poslance E. Höhnela. (Zločin veřejného násilí, přečin shluknutí a přestupek urážky stráže.)
č. 2894Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dvořáka. (Zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 2895Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance J. Dvořáka. (Zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)
č. 2896Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2897Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Novotného. (Přestupek podle § 2 a § 14, čís. 4 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 2898Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 2899Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečiny podle § 14, čís. 3 a 5 a § 11, čís. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 2900Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance J. Siváka. (Přečiny podle § 14, čís. 3 a 5 zákona na ochranu republiky.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP