Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2101Vládní návrh zákona o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise
č. 2102Vládní návrh zákona, kterým se doplňují trestní ustanovení zákona o přímých daních ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n.
č. 2103Návrh posl. J. V. Najmana, A. J. Beneše, F. Ostrého a druhů na úpravu automobilní dopravy
č. 2104Interpelace
č. 2105Zpráva ústavne-právneho výboru o vládnom návrhu (tisk 2081) zákona o zmene a doplnení niektorých predpisov o exekučnom pokračovaní a o trestnom stíhaní pletích pri dražbách
č. 2106Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Václava Knotka, Frant. Navrátila, dra M. Mičury, Františka Stanislava, Ant. Kaňourka, Josefa Adámka a druhů na úpravu poměrů drobných pachtýřů zemědělské půdy
č. 2107Usnesenie senátu Národného shromaždenia republiky Československej o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 919 a 943), ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932
č. 2108Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 937 a 947), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
č. 2109Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk sen. 938 a 948) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 2110Vládní návrh zákona o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933
č. 2111Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2101) o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise
č. 2112Návrh poslanců dra Peterse, dra Hodiny a druhů na změnu zákona ze dne 19. března 1923, číslo 50 Sb. z. a n. na ochranu republiky
č. 2113Zpráva výboru sociálne-politického a rozpočtového o vládnom návrhu (tisk 2099) o úsporných opatreniach personálnych
č. 2114Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk sněm. 2108) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 937 a 947), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
č. 2115Návrh poslanců F. Oehlingera, dra Luschky a druhů o dočasné odčitatelnosti dobrovolných příspěvků na péči o nezaměstnané v letech 1933 a 1934
č. 2116Interpelace
č. 2117Zpráva výboru zemědělského o usnesenie senátu (tisk snem. 2107) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 919 a 943), ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úpravě užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932
č. 2118Zpráva výboru technicko-dopravního a ústavně-právního o usnesení senátu (tisk sněm. 2109) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 938 a 948) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly
č. 2119Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci poslance Andreje Hlinky a druhů v otázce úpravy hranic republiky Československé a Maďarska (tisk 2013)
č. 2120Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu (tisk 2110) zákona o zatímnom vedení štátneho hospodárstva od 1. januára 1933 do 28. februára 1933
č. 2121Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu (tisk 952) zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (tisk 957)
č. 2122Naléhavá interpelace poslance Dvořáka a soudruhů ministru pošt a telegrafů dru Frankemu o soustavném poškozování revolučního tisku poštovními úředníky a zřízenci
č. 2123Návrh poslanců Krosnáře, Hadka, Vallo, Töröka, Šliwky a soudruhů na vydání zákona o minimální státní podpoře nezaměstnaných
č. 2124Návrh poslanců Krosnáře, Hadka, Vallo, Töröka, Śliwky a soudruhů na poskytnutí státní zimní nouzové výpomoci nezaměstnaným
č. 2125Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 2121) k vládnímu návrhu (tisk sen. 952 a 957) zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti
č. 2126Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 942) o dopravě motorovými vozidly (tisk 965)
č. 2127Zpráva výboru technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 2126) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 942 a 965) o dopravě motorovými vozidly
č. 2128Návrh poslanců dra Moudrého, Al. Tučného, Fr. Zeminové a druhů na změnu §§ 1 a 8 zákona ze dne 31. března 1925, čís. 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních)
č. 2129Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.
č. 2130Odpovědi na interpelace
č. 2131Interpelace
č. 2132Interpelace
č. 2133Návrh poslanců Krosnáře, Hadka, Kubače, Töröka, Šliwky a soudruhů na vydání zákona o dodávání nezdaněných a neproclených životních potřeb nezaměstnaným a chudině
č. 2134Návrh poslance Hrubého a soudruhů na zaopatření vojínů propuštěných v roce 1933 z vojenské služby
č. 2135Návrh poslanců Štětky, Hadka, Kubače, Töröka, Šliwky a soudruhů na vydání zákona o výkupu a zabavování velkých zásob životních potřeb obcemi
č. 2136Návrh poslanců Krosnáře, Hadka, Kubače, Töröka, Šliwky a soudruhů na vydání zákona o výkupu dobytka a levném přídělu masa obcemi
č. 2137Návrh poslanců Štětky, Hadka, Vallo, Töröka, Śliwky a soudruhů na změnu a doplnění zákona z 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
č. 2138Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Františka Neumeistra. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 2139Návrh poslance Josefa Geyera a druhů, aby byla provedena opatření, nutná k ozdravění a opětnému vybudování hospodářství, a to tak, že by se veškerá výroba účinně upravila podle potřeby, která se má zjistiti
č. 2140Návrh poslance Windirsche a druhů na vydání zákona, jímž se mění zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních
č. 2141Návrh poslanců J. V. Najmana, J. Ostrého, J. Lišky, J. Grebáče-Orlova a druhů, jímž se zrušuje zákon ze dne 23. prosince 1932, č. 198 Sb. z. a n. o dopravě motorovými vozidly
č. 2142Interpelace
č. 2143Vládní návrh zákona o dani z elektrických zdrojů záření
č. 2144Interpelace
č. 2145Odpovědi na interpelace
č. 2146Interpelace
č. 2147Vládní návrh zákona o zřízení pomníků Dr. Aloisů Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi
č. 2148Zpráva výboru živnostensko-obchodního, zahraničního a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 1815) zákona, jímž se určuje pro další leta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. Hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu
č. 2149Návrh poslanců L. Pika, Tauba, Hummelhanse, Srby, Pohla a soudruhů ve věci zákazu nošení a užívání zbraní
č. 2150Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1933 (tisk 2100)
č. 2151Interpelace
č. 2152Návrh poslanců Frant. Hummelhanse, Em. Špatného, dra Fr. Lukavského, Fr. Mašaty a druhů na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze
č. 2153Interpelace
č. 2154Vládní návrh zákona, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně
č. 2155Zpráva výboru živnostensko-obchodního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2143) zákona o dani z elektrických zdrojů záření
č. 2156Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2147) o zřízení pomníků Dr. Aloisů Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi
č. 2157Návrh poslanca Grebáča-Orlova a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v Krivej nad Oravou
č. 2158Návrh poslanca Grebáča-Orlova a druhov na poskytnutie podpory pohorelcom v Sedliackej Dubovej na Orave
č. 2159Návrh poslancov Andreja Hlinku, dr. Ravasza a druhov na výmenu roľníckych dlhov
č. 2160Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. H. Krebse, L. Schuberta, inž. R. Junga a R. Kaspera. (Pro zločin strojení úkladů republice a pro přečin sdružování státu nepřátelského.)
č. 2161Interpelace
č. 2162Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci poslance Jozefa Siváka a druhů ve věci výplaty stipendií pro posluchače vysoké školy technické z východního Slovenska (tisk 2033)
č. 2163Odpovědi na interpelace
č. 2164Odpověď vlády na interpelaci poslance Russa a soudruhů o daňové defraudaci spáchané Františkem Stejskalem (tisk 2047)
č. 2165Interpelace
č. 2166Návrh poslanců Hodinové-Spurné, Čižinské, Kuhnové a soudruhů na vydání zákona o ochraně žen v mateřství a novorozenců
č. 2167Odpověď vlády na interpelaci poslance Simma a druhů o hrozných hospodářských poměrech v jabloneckém kraji (tisk 2019)
č. 2168Odpovědi na interpelace
č. 2169Odpovědi na interpelace
č. 2170Interpelace
č. 2171Odpovědi na interpelace
č. 2172Zpráva výboru rozpočtového a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2154) zákona, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně
č. 2173Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2129), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. prosince 1932, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1932, čís. 203 Sb. z. a n.
č. 2174Návrh poslance Windirsche a druhů, aby byly zákonem určeny definice umělých jedlých tuků vyskytujících se v domácím obchodu
č. 2175Návrh poslance dra F. Hodiny a druhů na podporu zemědělců, jejichž lesy utrpěly těžkou škodu jinovatkou
č. 2176Interpelace
č. 2177Odpovědi na interpelace
č. 2178Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci poslance Dvořáka a soudruhů o soustavném poškozování revolučního tisku poštovními úředníky a zřízenci (tisk 2122)
č. 2179Odpověď vlády na interpelaci poslance Galoviče a druhů o zrušení likvidace pensí při ředitelství státních drah v Bratislavě (tisk 2071)
č. 2180Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslance Töröka a soudruhů o zrušení práva shromažďovacího v Podkarpatské Rusi (tisk 2088)
č. 2181Naliehavá interpelácia poslanca Töröka a súdruhov ministrovi vnútra o zamietnutí štatútu Osvetového spolku pracujúcich v Podkarpatskej Rusi a o zapovedení činnosti tohoto spolku
č. 2182Interpelace
č. 2183Odpovědi na interpelace
č. 2184Naléhavá interpelace poslance O. Horpynky a druhů ministrovi vnitra o nedovolené činnosti spolku "Mezinárodní liga pro lidská práva"
č. 2185Návrh poslanců Gottwalda, dr Sterna, Vallo, Töröka, Śliwky a soudr. na zákaz vývozu válečného materiálu z ČSR
č. 2186Vládní návrh zákona o dani kupónové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných
č. 2187Vládní návrh zákona o půjčce práce
č. 2188Odpovědi na interpelace
č. 2189Interpelace
č. 2190Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2186) zákona o dani kupónové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných
č. 2191Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2187) zákona o půjčce práce
č. 2192Naléhavá interpelace posl. Ant. Chmelíka a druhů ministru veřejných prací ing. Janu Dostálkovi o státní regulační komisi pražské
č. 2193Návrh poslanců J. Pekárka, J. Lišky, Dr. K. Mederlýho a druhů, jímž se upravuje poměr Československé státní správy k plavební společností "Čsl. Lloyd"
č. 2194Návrh poslancov Štefana Danihela, dra Stefana Polyáka, dra Mikuláša Pružinského a druhov na prevedenie sadivovej akcie v okresoch Slovenska, postihnutých v roku 1932 veľkou neúrodou a chorobami zemiakov
č. 2195Interpelace
č. 2196Návrh poslanců Václ. Mikuláše, dr. Jos. Patejdla, Em. Špatného, Jar. Hynka a druhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje honební zákon pro Čechy
č. 2197Odpověď ministra sociální péče na Interpelaci poslanců Krosnáře, Kopeckého, J. Svobody a soudruhů o neslýchaném hrubém porušování zákona o nemocenském a invalidním pojištění dělnickém (tisk 2086)
č. 2198Odpověď vlády na interpelaci poslance I. Kurťaka a druhů o úplném poukrajinštění našich obecných a středních škol s dovolením ministerstva školství a národní osvěty (tisk 1860)
č. 2199Odpovědi na interpelace
č. 2200Návrh poslance Windirsche a druhů na vydání zákona, jímž se mění zákon ze dne 15. července 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP