Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1929 - 1935

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

č. 2001Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 2000), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
č. 2002Návrh poslanců dra Hodži, dra Františka Staňka, Fr. Mašaty, R. Berana, dra Zadiny, dra Hodiny, Halke, Zierhuta a druhů na zavedení skladních listů (varrantů) na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce
č. 2003Návrh poslanců dra Fr. Staňka, Fr. Mašaty, dra Mil. Hodži, Rud. Berana, dra Jos. Zadiny, dra Hodiny, Halkeho, Zierhuta a druhů na vybudování veřejné organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství
č. 2004Návrh poslanců dra Fr. Staňka, Fr. Mašaty, dra Mil. Hodži, Rud. Berana, dra Zadiny, dra Hodiny, Halke, Zierhuta a druhů na vydání novely zákona ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n. o dovozních listech
č. 2005Návrh poslanců dra Fr. Staňka, Fr. Mašaty, dra Mil. Hodži, Rud. Berana, dra Zadiny, Nejezchleb-Marchy, dra Hodiny, Halkeho, Zierhuta a druhů na zabezpečení minimálních cen obilních v Československu
č. 2006Návrh poslanců Aloise Hatiny, Emila Špatného a druhů na změnu soudnictví ve věcech sociálně-pojišťovacích
č. 2007Návrh poslancov I. Hrušovského, Vlad. Polívku, Štef. Bazalu a druhov na poskytnutie pomoci pohorelcom v obci Hrnčiarovce pri Nitre na Slovensku
č. 2008Odpověď vlády na interpelaci poslance I. Kurťaka a druhů o konečném účtu daní, zaplacených na Podkarpatské Rusi (tisk 1858)
č. 2009Návrh poslanců Zierhuta, dr Hodiny, Halkeho, dr. Staňka, F. Mašaty a druhů na změnu exekučního řádu (zák. ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z.) a zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 2010Návrh poslanců dra Fr. Staňka, Fr. Mašaty, dra Mil. Hodži, Rud. Berema, dra Zadiny, dra Hodiny, Halkeho, Zierhuta a druhů na vydání zákona o podpore odbytu žita
č. 2011Interpelace
č. 2012Odpovědi na interpelace
č. 2013Súrna interpelácia poslanca Andreja Hlinku a druhov ministrovi zahraničných vecí v otázke úpravy hraníc republiky Československej a Maďarska
č. 2014Odpověď vlády na interpelaci poslance I. Kurťaka a druhů o propuštění 7 vagónů obilí jako sociální pomoci od řeckých katolíků z Maďarska beze cla pro hladovějící podkarpatské Rusíny řecko-katolického vyznání (tisk č. 1861)
č. 2015Súrna interpelácia poslanca dra Jozefa Tisu a druhov na ministerského predsedu pre úradovanie ministerstva školstva a národnej osvety
č. 2016Návrh poslanca Grebáča-Orlova a druhov na udelenie podpory pohorelcom v Trstenej a Hruštine
č. 2017Návrh poslanca Antona Šaláta a druhov ohľadom poskytnutia náhlej podpory pohorelcom v Helpe (okr. Brezno) z fondu požiarového
č. 2018Návrh poslance dr. F. Hodiny a druhů na doplnění některých ustanovení živnostenského řádu o obchodu s ovocnými stromy, ovocnými keři a révami
č. 2019Naléhavá interpelace poslance H. Simma a druhů vládě o hrozných hospodářských poměrech v jabloneckém kraji
č. 2020Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z. a n.
č. 2021Zpráva výboru ústavně-právního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1981) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek
č. 2022Zpráva výboru ústavně-právního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1982) zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů
č. 2023Zpráva výboru ústavně-právního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1983) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů
č. 2024Zpráva výboru ústavně-právního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1984), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu:
1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925,
2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 a
3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925
č. 2025Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1966), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z. a n.
č. 2026Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1963), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, čís. 119 Sb. z. a n.
č. 2027Zpráva výboru ustavně-právního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1929), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Smlouva o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne
č. 2028Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1951), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 28. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932
č. 2029Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 1973), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z. a n.
č. 2030Interpelace
č. 2031Odpovědi na interpelace
č. 2032 Návrh poslanců F. Zeminové, H. Bergmanna, E. Špatného a druhů na doplnění § 21 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
č. 2033Súrna interpelácia posl. Jozefa Siváka a druhov ministru školstva a národnej osvety pre štipendia pre poslucháčov vysokej školy technickej z východného Slovenska
č. 2034Odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců inž. O. Kalliny a druhů, aby byly ihned zrušeny oba ministerské oběžníky č. j. 67.493/1930 a 64.926/1931 (tisk 1975)
č. 2035Interpelace
č. 2036Návrh poslance dra J. Keibla a druhů na vydání zákona, jímž se v některých případech ustanovuje úroková míra z pohledávek
č. 2037Návrh poslance R. Kaspera a druhů na změnu zákona ze dne 31. března 1925, čís. 61 Sb. z. a n., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních)
č. 2038Návrh poslanců Höhnela, Štětky, Babela, Hadka, Russa, Kuhnové a soudruhů na poskytnutí pomoci nezaměstnaným a jejich rodinám, drobným zemědělcům, drobným živnostníkům a drobným obchodníkům v okrese Německé Jablonné
č. 2039Návrh poslanca Štefana Suroviaka a druhov vláde ČSR ohľadom poskytnutia podpory pohorelcom v Nesluši (okres Kysucké Nové Mesto)
č. 2040Návrh poslanců Štětky, Hádka, Kuhnové, Russa a soudruhů na poskytnutí pomoci nezaměstnaným a jejich rodinám, drobným zemědělcům, živnostníkům a obchodníkům v obci Polévsko, okres Česká Lípa
č. 2041Návrh poslance inž. O. Kalliny a druhů, aby Československá republika vystoupila ze Společnosti Národů
č. 2042Interpelace
č. 2043Návrh poslanců F. Macouna, R. Kleina a soudruhů na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1927, čís. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
č. 2044Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 2045Vládní návrh zákona o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků
č. 2046Vládní návrh zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr
č. 2047Naléhavá interpelace poslanců Russa, Kuhnové, Hádka, K. Procházky a soudruhů vládě republiky Československé o daňové defraudaci spáchané Františkem Stejskalem
č. 2048Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.
č. 2049Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 882 a 912), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě
č. 2050Návrh poslanců Töröka, Vallo, Kubače a soudruhů na podporu hladovějících a likvidaci nezaměstnanosti na Podkarpatské Rusi
č. 2051Odpovědi na interpelace
č. 2052Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance G. Steinera. (Zločin podle § 15, čís. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky.)
č. 2053Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Zločin podle § 132 tr. z. a přestupek podle §§ 320, 506 tr. z. a § 20 zákona z 11. července 1922, čís. 241 Sb. z. a n.)
č. 2054Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního trestního soudu v Brně za souhlas s trestním stíháním posl. dra Wintra. (Přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 resp. 488 a 491 tr. z.)
č. 2055Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za souhlas s trestním stíháním poslance A. Remeše. (Urážka na cti spáchaná tiskem.)
č. 2056Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. J. Kaliňáka. (Přestupek nebezpečného vyhrožování podle § 41 přest. zák. článku XL/1879)
č. 2057Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. J. Galoviče. (Přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, čís 1 a 2, § 9, čís. 6 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2058Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích za souhlas s trestním stíháním poslance H. Müllera. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle §§ 491, 493 tr. z. a §§ 1 a 24 zákona ze dne 30. května 1924, čís. 124 Sb. z. a n. resp. přestupek podle §§ 6 a 24 cit. zákona.)
č. 2059Odpověď vlády na interpelaci poslance Dvořáka a soudruhů o postupu akciové společnosti "Solo" proti dělnictvu (tisk 1988)
č. 2060Vládní návrh zákona o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě
č. 2061Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. K. Gottwalda. (Přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.)
č. 2062Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2060) zákona o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě
č. 2063Odpoveď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu poslanca Štefana Suroviaka a druhov o schválnom preťahovaní vybavenia veci dr. Jána Havaša, správcu-učiteľa v Nesluši, ministerstvom školstva (tlač 1965)
č. 2064Odpověď vlády na interpelaci poslance dra Tiso a druhů o konečné úpravě státoprávních poměrů země Slovenské (tisk 1913)
č. 2065Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. Fr. Kubače. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, čís. 2, § 9, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2066Návrh posl. Teplanského, Blažka a druhov na úpravu exekučných predpisov, ktoré by znemožnily, dražby, ničiace existenčně značný počet príslušníkov roľníckeho stavu, ktorí sa dostali vlivom všeobecnej hospodárskej situácie do nepríjemného o položenia inzolventného
č. 2067Návrh poslance Kuhnové a soudruhů, aby byl vydán zákon o soupisu všech dělníků, kteří jsou nebo byli zaměstnáni v domáckém průmyslu a o poskytnutí jednorázové výpomoci všem domáckým dělníkům v Rudohoří
č. 2068Návrh poslanců Vallo, Steinera a soudruhů na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům Rejdové v okrese rožňavském, kteří byli postiženi katastrofálním požárem
č. 2069Interpelace
č. 2070Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2044) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
č. 2071Súrna interpelácia poslanca Jozefa Galoviča a druhov vláde ČSR pre zrušenie likvidácie penzií pri riaditeľstvu štátnych železníc v Bratislave (M. Á. V.) a v Košiciach (K. B. D.)
č. 2072Odpovědi na interpelace
č. 2073Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2045) o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků
č. 2074Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 920 a 932), kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba
č. 2075Interpelace
č. 2076Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2020), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z. a n.
č. 2077Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 2048), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z. a n.
č. 2078Naléhavá interpelace poslance inž. O. Kalliny a druhů ministrovi školství a národní osvěty o útisku, jehož se dopustila velkostatkářka Váňová z Podbořan, hrozíc propuštěním z práce, a jímž byly německé školní dítky donuceny docházeti do české školy
č. 2079Odpověď predsedu vlády na interpeláciu poslanca dra Jozefa Tisu a druhov pre úradovanie ministerstva školstva a národnej osvety (tisk 2015)
č. 2080Interpelace
č. 2081Vládní návrh zákona o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách
č. 2082Návrh poslanců Vallo, Kopeckého, Steinera, Hadka, Töröka, Sliwky a soudruhů na poskytnutí náhrady škod pozůstalým po dělnících, zastřelených četníky v Polomce a osobám tam zraněným
č. 2083Zpráva výboru zemědělského a zásobovacího o usnesení senátu (tisk 2074) k vládnímu návrhu zákona (tisk 920 a 932 sen.), kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba
č. 2084Interpelace
č. 2085Odpověď vlády na interpelaci poslance inž. O. Kalliny a druhů o strašné hospodářské bídě obyvatelstva obce Rotavy a o nutnosti zachrániti obyvatele tohoto místa, ba dokonce celého okresu před vyhladověním rozsáhlou produktivní péčí o nezaměstnané, tedy umožněním nouzových prací (tisk 1924)
č. 2086Naléhavá interpelace poslanců Krosnáře, Kopeckého, J. Svobody a soudruhů ministru sociální péče o neslýchaném hrubém porušování zákona o nemocenském a invalidním pojištění dělnickém
č. 2087Návrh poslancov Bečku, Dr. Markoviča, Mravca, Kúdelku, Bendu, Jul. Husnaje a súdruhov na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje platnosť zákona zo dňa 27. brezna 1930, č. 43 Sb. z. a n. o úprave užívania niektorých pastvín na Slovensku a Podkarpatskej Rusi v pastevných obdobiach 1930-1932
č. 2088Naliehavá interpelácia poslanca Töröka a súdruhov ministrovi vnútra o zrušení práva shromažďovacieho v Podkarpatskej Rusi
č. 2089Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Lomnici n. Pop. za souhlas s trestním stíháním posl. V. Vávry. (Přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)
č. 2090Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupitelstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu posl. J. Vallo. (Prečin podľa § 4, odst. II zákonného článku XL/1914 a priestupok nariadení býv. min. vnútra čís. 7430/1913 B. M.)
č. 2091Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu posl. P. Töröka. (Prečin podľa § 18, čís. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2092Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Košiciach za súhlas k trestnému stíhaniu posl. J. Vallo. (Prečin podľa §§ 1, 3, odst. II, čís. 1 zákonného článku XLI/1914.)
č. 2093Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicich za souhlas s trestním stíháním poslance dra V. Sterna. (Zločin podle § 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 2094Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního úřadu v Hlohovci za souhlas s trestním stíháním poslance J. Hrubého. (Přestupek podle odst. II. článku IV. zákona čís. 125/1927.)
č. 2095Zpráva výboru ústavně právního, technicko-dopravního a rozpočtového o usnesení senátu (tisk sněm. 2049) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 882 a 912), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě
č. 2096Návrh poslance O. Horpynky a druhů, aby sanačním zápůjčkám obcí bylo přiznáno osvobození od poplatků
č. 2097Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2046) zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr
č. 2098Odpovědi na interpelace
č. 2099Vládní návrh zákona o úsporných opatřeních personálních
č. 2100Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1933

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  


Přihlásit/registrovat se do ISP